Muutos kalanmädin tariffikiintiöön 09.2750 vuonna 2019

21.2.2020 15.37
Tiedote

Euroopan komissio on antanut asetuksen tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista kaudeksi 2019–2020 annetun asetuksen (EU) 2018/1977 muuttamisesta (N:o 2020/231); julkaistu EUVL L 47/20.2.2020). Asetus tulee voimaan 21.2.2020 ja sitä sovelletaan 1.1.2019 alkaen.

Neuvoston asetuksella (EU) 2018/1977 avattiin tiettyjä kalastustuotteita koskevat unionin autonomiset tariffikiintiöt kaudeksi 2019–2020. Asetuksen liitteen mukaan tariffikiintiöön 09.2750 voitiin lukea ainoastaan nimikkeeseen 0305 20 00 35 kuuluvat tuotteet. Aikaisemmassa neuvoston asetuksessa (EU) 2015/2265 kyseisestä tariffikiintiöstä säädettiin kuitenkin eri tavalla, ja siinä kuvauksella ”kalanmäti, pesty ja puhdistettu kiinni olevista sisälmyksistä, suolattu tai suolavedessä, kaviaarinkorvikkeiden jalostukseen tarkoitettu” tarkoitettiin nimikkeeseen 1604 32 00 20 kuuluvia tuotteita.

Tariffikiintiön 09.2750 tuoteluetteloa muutetaan lisäämällä siihen yhden vuoden ajaksi nimike1604 32 00 20.

Muutetaan neuvoston asetuksen (EU) 2018/1977 liitteen kolmas rivi (järjestysnumero 09.2750) seuraavasti:

1) korvataan sarakkeessa ”CN-koodi” oleva merkintä seuraavasti: ”ex 03052000 ex 1604 32 00”;

2) korvataan sarakkeessa ”Taric-koodi” oleva merkintä seuraavasti: ”35 20”;

3) lisätään alaviite sarakkeeseen ”Tavaran kuvaus” sanojen ”kaviaarinkorvikkeiden jalostukseen tarkoitettu” jälkeen seuraavasti: ”Taric-koodin 1604 32 00 20 osalta tätä tariffikiintiötä sovelletaan 1.1.2019–31.12.2019”.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet