Muutoksia terästuotteiden tariffikiintiöihin

2.10.2019 13.59
Tiedote

Euroopan komissio on antanut asetuksen lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjen terästuotteiden tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/159 muuttamisesta (N:o 2019/1590; julkaistu EUVL L 248/27.9.2019). Asetus tuli voimaan 1.10.2019.

Asetuksella 2019/159 avattiin 26 tuoteluokalle tariffikiintiöt tuonnissa unioniin. Tariffikiintiöt jakaantuvat maakohtaisiin ja jäännöskiintiöihin lukuun ottamatta tuoteluokkaa 1, jossa on kaikille maille tarkoitettu kokonaistariffikiintiö. Maakohtaisten kiintiöiden kiintiökausi on 1.7.-30.6. Jäännös- ja kokonaistariffikiintiöitä hallinnoidaan neljännesvuosittain.

Lopullisia toimenpiteitä koskevan asetuksen tarkastelussa komissio totesi, että suurimmassa osassa huomautuksia keskityttiin tuoteluokkiin 1 (kuumavalssatut levyt ja nauhat), 4B (autoihin tarkoitetut metallipinnoitetut levyt), 16 (valssilanka) ja 25 (suuret hitsatut putket).

Perinteisten kauppavirtojen säilymiseksi asetuksen 1 artiklan 3 kohtaan on tehty lisäys, jonka mukaan tuoteluokan 1 osalta mikään maa ei saa käyttää enempää kuin 30 prosenttia kullakin vuosineljänneksellä käytettävissä olevasta tariffikiintiöstä.

Jotta ”vakiotyyppiset” tuontituotteet eivät syrjäyttäisi EU:n autoteollisuuden tarvitsemia teräslajeja, 1 artiklan 2 kohtaan on lisätty määräys, että tariffikiintiöön luettavat luokkaan 4B kuuluvat terästuotteet on asetettava tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn sen osoittamiseksi, että niitä käytetään auton osien valmistukseen.

Kun jokin maa on käyttänyt loppuun maakohtaisen kiintiönsä, maasta tuotavat tuotteet voidaan laskea saman tuoteluokan jäännöskiintiöön kunkin soveltamisvuoden viimeisen neljänneksen aikana. Asetuksen 1 artiklan 5 kohtaan on kuitenkin lisätty määräys, jonka mukaan tuoteluokkien 13 ja 16 osalta mikään maa ei saa käyttää yksinään enempää kuin 30 prosenttia toimenpiteiden kunkin soveltamisvuoden viimeisen neljänneksen jäännöstariffikiintiöstä.

Luettelo suojatoimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle jätetyistä maista päivitetään. Niille kehitysmaille, joihin ei enää sovelleta suojatoimenpiteitä, myönnettyjen tariffikiintiöiden käyttämättömät määrät jaetaan asiaankuuluvien tuoteluokkien jäännöstariffikiintiöihin. Tuoteluokan 25 tariffikiintiöt korvataan yhdellä kokonaistariffikiintiöllä. Tuoteluokan 25 maakohtaisten tariffikiintiöiden käyttämättömät määrät jaetaan jäännöstariffikiintiöön tämän asetuksen tullessa voimaan. Edellä tarkoitettuihin maakohtaisiin tariffikiintiöiden lukeminen lopetetaan 4.11.2019.  

Asetuksen 2019/159 liite III.2 korvataan tämän asetuksen liitteellä I ja liite IV tämän asetuksen liitteellä II.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet