Lopulliset suojatoimenpiteet kolmansien maiden terästuotteille voimaan 2.2.2019. Samalla ennakkotarkkailu keskeytetään useilta teräsnimikkeiltä.

1.2.2019 15.49
Tiedote

EU avasi 23 teräksen tuoteluokalle unioniin tuontia koskevat tariffikiintiöt 200 päivän ajaksi 19.7.2018 alkaen. Nyt komissio ottaa lopulliset suojatoimenpiteet käyttöön ja avaa 26 tuoteluokalle unioniin tuontia koskevat tariffikiintiöt. EU katsoi, että unionin terästeollisuudelle aiheutuu vakavaa vahinkoa lähitulevaisuudessa ilman suojatoimenpiteitä. Asiasta on kerrottu 1.2.2019 julkaistussa EU:n virallisen lehden numerossa L 31.

Muutoksia tarkkailuasiakirjavaatimuksiin

Ennakkovalvontatoimenpiteet keskeytetään liitteessä IV mainittujen tuotteiden osalta suojatoimenpiteiden soveltamisajaksi 2.2.2019 – 30.6.2021. Maahantuojan ei siis enää tarvitse esittää tarkkailuasiakirjaa näiden terästuotteiden tuonnissa. Muiden terästuotteiden ja alumiinituotteiden osalta tarkkailuasiakirjavaatimus säilyy entisellään.

Miten maahantuojan on toimittava, jos teräs on suojatoimenpiteiden alaista?

Tämän asiakastiedotteen liitteessä IV on lueteltu tariffikiintiöt, tuoteluokat, CN-koodit ja tariffikiintiöiden määrät. Tariffikiintiöt on jaettu vuosineljänneksille. Kunkin vuosineljänneksen päättyessä kiintiön käyttämätön määrä siirretään seuraavalle vuosineljännekselle. Kunkin soveltamisvuoden viimeisen neljänneksen päättyessä lopullisen tariffikiintiön käyttämätöntä määrää ei siirretä.

Tariffikiintiöt on I tuoteluokkaa lukuun ottamatta jaettu maakohtaisiin ja muille maille tarkoitettuihin kiintiöihin. Jos jokin maa käyttää maakohtaisen kiintiönsä loppuun, tuonti kyseisestä maasta voi tapahtua saman tuoteluokan osalta jäljellä olevan tariffikiintiön mukaisesti (’Muut maat’). Näin voidaan tehdä vain tariffikiintiön kunkin soveltamisvuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Jos tariffikiintiö on käytetty loppuun tai jos tuoteluokkien tuontiin ei sovelleta kyseistä tariffikiintiötä, liitteessä IV olevassa 1 kohdassa esitettyihin tuoteluokkiin sovelletaan ylimääräistä 25 prosentin tullia vapaasti unionin rajalla tullaamattomana –nettohintaan. 

Tuonnissa toimenpiteiden alaisista maista on ilmoitettava sanomalla tullikohtelukoodiksi (etuuskohtelu) 120, kiintiönumero ja maaryhmäkoodi. Maakohtaiseen kiintiöön haettaessa käytetään kyseisen maan koodia. Haettaessa ’Kaikille kolmansille maille’ tai ’Muille maille’ tarkoitettuun kiintiöön maaryhmäkoodi on DEF_SAVG (5002). Kiintiöpyyntöä ei voi tehdä nettitullauksessa. Kiintiötullauksessa pitää aina tehdä ensin yksinkertaistettu eli epätäydellinen ilmoitus ja sen jälkeen antaa täydentävä ilmoitus 10 päivän kuluessa tavaroiden luovutuksesta. Jos tavarat tullataan manuaalisesti, täydentävä ilmoitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa tavaroiden luovutuksesta.

Komissio jakaa kiintiöt ensimmäisen kerran 18.2.2019. Tulli tutkii täydentävän tullauksen yhteydessä, ovatko terästuotteet mahtuneet kiintiöön. Jos kiintiöpyyntöön ei saada vastausta täydentävän ilmoituksen käsittelyyn mennessä, kiintiöetuutta haetaan oikaisun kautta.  

Mikäli tuontierä on mahtunut kiintiöön, tuoja voi hakea maksettuja lisätulleja takaisin Tullin oikaisusta kolmen vuoden kuluessa tullivelan tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimus on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli/Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki. Oikaisuhakemuksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.

Tavaran alkuperän osoittaminen

Tavaran alkuperä määräytyy unionin tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja se on vaadittaessa voitava todistaa. Alkuperä voidaan todistaa kauppakamarin tai vastaavan elimen antamalla alkuperätodistuksella tai muulla luotettavalla asiakirjalla.

Suojatoimenpiteistä vapautetut maat

Suojatoimenpiteet koskevat kolmansia maita eli EU:n tullialueeseen kuulumattomia maita ja alueita. Suojatoimenpiteet eivät kuitenkaan koske kaikkia kehitysmaita. Liitteessä III.2 on luettelo niistä kehitysmaista peräisin olevista tuotteista, joihin sovelletaan lopullisia toimenpiteitä. Toimenpiteitä ei sovelleta seuraaviin maihin: Botswana, Etelä-Afrikka, Fidži, Ghana, Kamerun, Lesotho, Mosambik, Namibia, Norsunluurannikko, Swazimaa. Toimenpiteitä ei myöskään sovelleta Norjasta, Islannista tai Liechtensteinista peräisin oleviin tuotteisiin, koska riski tuonnin kasvusta näistä maista on vähäinen.

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/159, annettu 31 päivänä tammikuuta 2019, lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjen terästuotteiden tuonnissa

LIITE I Tarkasteltavana oleva tuote (sivu 58)

LIITE II

II.1 – Tuonnin kasvu 26 tuoteluokassa (tonnia) (sivu 60)

II.2 – Tuonnin kasvu 2 tuoteluokassa (tonnia) (sivu 61)

LIITE III

III.1 – Luettelo kehitysmaista, jotka ovat WTO:n jäseniä (sivu 62)

III.2 – Luettelo tuoteluokista, jotka ovat peräisin lopullisten toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvista kehitysmaista (sivu 62)

LIITE IV

IV.1 – Tariffikiintiöiden määrät (sivu 63)

IV.2 – Tariffikiintiöiden määrät neljännesvuosittain (sivu 73)

Lisätietoja:

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet