Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

2.5.2019 15.27
Tiedote

Komissio on antanut 25. päivänä huhtikuuta 2019 asetuksen (EU) N:o 2019/648 (EUVL L 110, 25.4.2019, s. 17) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 113/2014 (EUVL L 38, 7.2.2014, s. 20) kumoamisesta.

Asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 26.4.2019 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet