Asiakastiedote 29.4.2016
Feoga-viennit 1.5.2016 alkaen

29.4.2016 9.24
Tiedote

Maailman kauppajärjestön WTO on joulukuussa 2015 tehnyt päätöksen, että maataloustuotteille ei enää makseta vientitukia. Euroopan unionin neuvosto on 18. tammikuuta 2016 vahvistanut tämän päätöksen.

Maataloustuotteille ei enää makseta vientitukea

Maailman kauppajärjestön WTO on joulukuussa 2015 tehnyt päätöksen, että maataloustuotteille ei enää makseta vientitukia. Euroopan unionin neuvosto on 18. tammikuuta 2016 vahvistanut tämän päätöksen. Teoriassa EU voisi ottaa käyttöön vientituen vielä sianlihalle vuoden 2020 loppuun mennessä. Komissio ei ole kumonnut asetuksia (EY) 612/2009 (vientitukijärjestelmää koskevat säännökset) ja (EY) 1276/2008 (fyysisiä tarkastuksia koskevat säännökset), vaikka ne eivät vastaa unionin uutta tullilainsäädäntöä.

Jos sianlihalle vastoin odotuksia vahvistettaisiin vientituki, Tullilla on valmius vastaanottaa ja käsitellä vientitukea koskevat vienti-ilmoitukset nykyisessä vientijärjestelmässään, sekä tehdä niihin liittyviä tarkastuksia lähtö- ja poistumistoimipaikoilla. Tullin vientijärjestelmään ei kuitenkaan tulla enää tekemään vientitukivientejä koskevia muutoksia, eikä vientitukivientejä ole otettu mukaan kehitteillä olevaan uuteen tullausjärjestelmään.

Maaseutuvirasto on poistanut nettisivuiltaan vientitukia koskevat asiakasoppaat ja ohjeet. Tullin antamia asiakasohjeita ei kuitenkaan vielä poisteta Tullin nettisivuilta, koska Feoga-viennin ohjeissa on vientitukivientien lisäksi myös vientivelvoite- ja interventiovientiä koskevia ohjeita. Nämä päivitetään viimeistään siihen mennessä, kun uudet tuonti- ja vientitodistusten delegoitu asetus ja täytäntöönpanoasetus astuvat voimaan.

Vientivelvoitevienteihin pieniä muutoksia

Unionin tullilainsäädäntöön 1.5.2016 voimaantulevia (mm. vientiä ja poistumista koskevia) muutoksia sovelletaan myös vientivelvoite- ja interventiovienteihin. Mahdollisuutta suulliseen ilmoittamiseen on kuitenkin rajattu.

Sähköiseen vienti-ilmoittamiseen ei muutoksia

Vienti-ilmoittamisessa noudatetaan edelleenkin Feoga-viennin asiakasohjeiden periaatteita, eli Feogan vienti-ilmoitus annetaan M-ilmoituksena täydellisen tulli-ilmoituksen määräysten mukaisesti siten, että kaikki tiedot on annettava yhdellä kertaa.

T5-valvontalomaketta ei enää saa käyttää

Uudessa tullilainsäädännössä ei ole T5-valvontalomaketta koskevia säädöksiä. Komission kannan mukaan T5-valvontalomaketta saa 1.5.2016 lähtien käyttää ainoastaan jäsenmaiden sisäisissä siirroissa, eli suorissa vienneissä. Sen sijaan T5-valvontalomaketta ei enää saa esittää, jos vientiin liittyy unionin toisen jäsenvaltion viranomaisen myöntämä vientitodistus, tai jos kyseessä on epäsuora vienti, eli vienti, joka poistuu yhteisön alueelta unionin toisen jäsenvaltion kautta. T5-valvontalomaketta ei myöskään esitetä, jos tavaraa kuljetetaan T1 tai TIR passituksella.

Suomessa viejä on jo ennen uuden tullilainsäädännön voimaantuloa voinut korvata vientivelvoiteviennissä T5-valvontalomakkeen poistumisvahvistetulla luovutuspäätöksellä, jos kyseessä on ollut suora vienti. 1.5.2016 lähtien poistuminen todistetaan kaikissa tapauksissa poistumisvahvistetulla luovutuspäätöksellä, eikä T5-valvontalomaketta enää käytetä. Vienti-ilmoituksella ei enää tarvitse erikseen ilmoittaa, että luovutuspäätös korvaa T5-valvontalomakkeen.

Poistumisen vahvistaminen aikaistuu yhden kuljetussopimuksen tapauksissa

Koska T5-valvontalomaketta ei enää ole lupa käyttää, tämä tarkoittaa, että myös vientivelvoitetavaroiden poistuminen vahvistetaan aina toimivaltaisessa poistumispaikassa. Aikaisempaan käytäntöön verrattuna uusi lainsäädäntö tarkoittaa, että poistumisen vahvistaminen tapahtuu yhden kuljetussopimuksen tapauksissa jo ennen kuin tavarat ovat fyysisesti poistuneet unionin alueelta. Jos siis tavarat kuljetetaan EU:n ulkopuolelle yhden kuljetussopimuksen perusteella rautateitse, postitse, ilmateitse tai meritse, tavaroiden poistuminen vahvistetaan siinä paikassa, jossa asianomainen kuljetusyhtiö ottaa tavaran haltuunsa kuljetettavaksi. Tavaroiden tulee ylittää tulliraja kyseistä kuljetusmuotoa käyttäen.

Kirjallinen vienti-ilmoitus myös ns. pienistä vientieristä

Uuden tullilainsäädännön mukaan enintään 1 000 euron ja enintään 1 000 kg:n vienneistä voi antaa Tullille pelkän suullisen ilmoituksen.  Tämä ei kuitenkaan koske vientivelvoitevientejä, joista on edelleenkin annettava kirjallinen ilmoitus.

Tuonti- ja vientitodistuksia koskevan asetuksen (EY) 376/2008 liitteessä (liite II osa II) on lueteltu eri tuotteille nettokilomäärää koskevat minimirajat, joiden alittuessa vienneille ei tarvitse, eikä saa esittää vientitodistusta. Näitä ns. pieniä eriä koskevat vienti-ilmoitukset voitaisiin uuden tullilainsäädännön mukaan antaa suullisina ilmoituksina, mutta ainoastaan viimeisellä toimipaikalla ennen poistumista unionin alueelta.  Tulli kuitenkin suosittelee, että pienistäkin vientieristä annetaan aina kirjallinen ilmoitus. Ilmoitus annetaan A-ilmoituksena Feoga-viennin asiakasohjeiden mukaisesti.

Uudet vienti- ja tuontitodistusasetukset voimaan syksyllä

Komissio on uudistamassa tuonti- ja vientitodistuksiin liittyviä säännöksiä. Tuonti- ja vientitodistusten täytäntöönpanoasetus on hyväksytty 27.4.2016 horisontaalikomiteassa. Delegoitu asetus kuuluu komission päätäntävaltaan ja se tulee voimaan yhtä aikaa täytäntöönpanoasetuksen kanssa, eli todennäköisesti syksyllä.

Delegoidussa todistusasetuksessa on mm. vahvistettu tapaukset, joissa vientitodistus on esitettävä ja tapaukset, joissa todistusta ei edellytetä, eikä myöskään myönnetä. Viennissä todistus vaaditaan jatkossa vain tietyille riisin ja sokerialan nimikkeille. Asetus sisältää myös tarpeelliset vakuuksia koskevat säännöt. Delegoitu säädös kattaa erityiset alakohtaiset säännöt, jotka ovat nykyisin hajallaan komission eri asetuksissa.

Täytäntöönpanoa koskeva todistusasetus velvoittaa todistuksenhakijan hankkimaan EORI-numeron, ennen kuin todistusta voidaan hakea Maaseutuvirastosta. Täytäntöönpanoasetuksessa on lisäksi säädökset mm. vakuudesta, todistusten voimassaoloajoista, poikkeamista, hyväksymismerkinnöistä, todistusten siirrosta, otteista, kaksoiskappaleista ja vientivelvollisuuden todistamisesta.

Lisätietoja: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet