Menettelyyn luovutetun tavaran ilmoitustietoja voi oikaista

Jos huomaat virheen tulli-ilmoituksessa sen jälkeen, kun olet saanut tullivarastoinnin luovutuspäätöksen, ilmoitusta ei voi enää korjata, vaan sille on haettava oikaisua. Oikaisua voi hakea ilmoittaja tai tämän edustaja. Myös Tulli voi oikaista ilmoitusta omasta aloitteestaan.

Lähes kaikkia tulli-ilmoituksen tietoja voi oikaista. Jos olet antanut tulli-ilmoituksen sanomalla, pyydä oikaisua sanomalla. Jos olet antanut tulli-ilmoituksen Tullin asiointipalvelun kautta, pyydä oikaisua asiointipalvelussa. Oikaisua voi hakea kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen hyväksymispäivästä. Hae ilmoitustietojen oikaisua heti, kun havaitset, että ilmoituksen tiedoissa on virheitä. Kaikkia tietoja ei kuitenkaan voi oikaista. Jos ilmoitustasi ei voi oikaista, pyydä sen mitätöintiä ja tee uusi tulli-ilmoitus.

Oikaisupyyntöön ei yleensä tarvitse liittää liitteitä. Tulli voi kuitenkin pyytää esittämään oikaisun perusteena käytetyt tiedot. Liitä tullivaraston kirjanpitoon selvitys puuttuvista tai ylipuretuista tavaroista, esimerkiksi selvitys tavaran lähettäjältä, muut tavarasta saatavilla olevat asiakirjat ja varaston purkausraportti.

Milloin tarvitsen oikaisua?

Tullivarastointimenettelyyn luovutetun tavaran tulli-ilmoitusta voi oikaista, jos

 • huomaat, että olet ilmoittanut tulli-ilmoituksella väärän edeltävän menettelyn. Pyydä tarvittaessa oikaisemaan myös edeltävän menettelyn tai ilmoituksen asiakirjan tietoja.
 • varasto havaitsee tavaraa vastaanottaessaan, että tavaraa puuttuu tai esimerkiksi pakkausten lukumäärä, pakkauslaji, tavaran paino tai tavarankuvaus eivät vastaa ilmoitettua.
 • varasto havaitsee tavaraa vastaanottaessaan, että tulli-ilmoituksella on ilmoitettu kokonaan vääriä tavaroita. Ilmoita oikaisupyynnössä väärän tavarankuvauksen määräksi 0 ja tee uusi tulli-ilmoitus niistä tavaroista, joita ei ole ollenkaan ilmoitettu. Jos esimerkiksi tavarankuvaus tulli-ilmoituksella on ”liesitasoja”, mutta tavara onkin uuneja, alkuperäinen ilmoitus on oikaistava ja uuneista on tehtävä uusi tulli-ilmoitus.
 • purkauslaskennassa on tapahtunut virhe ja varasto havaitsee vasta inventaarion yhteydessä, että inventoinnin tulos ei täsmää kirjanpidon kanssa.
 • Tulli huomaa tavaroita tarkastaessaan että ilmoitusta on oikaistava.

Jos virhe havaitaan sen jälkeen, kun tavarat tai tuotteet on jo ehditty kirjata varaston kirjanpitoon, ilmoituksen oikaisu edellyttää myös kirjanpidon tietojen korjausta.

Jos Tulli on ilmoittanut, että tavarat tarkastetaan, oikaisupyyntö voidaan hyväksyä vasta tarkastuksen jälkeen.

Miten pyydän ilmoituksen oikaisua?

Jos tekemääsi tullivarastoinnin tulli-ilmoitusta on oikaistava, pyydä ilmoituksen oikaisua vapaamuotoisella yhteydenotolla. Jos olet tehnyt ilmoituksen Tullin asiointipalvelun kautta, lähetä oikaisupyyntö ilmoituksen sivulta ”Yhteenveto ja lähettäminen”. Jos olet tehnyt ilmoituksen sanomalla, käytä oikaisupyynnön lähettämiseen sanomaa ”Vapaamuotoinen yhteydenotto”.  

Kirjoita vapaamuotoiseen yhteydenottoon kuvaus oikaisupyynnön syystä. Jos esimerkiksi lähetyksessä on ylipurettuja tavaroita tai tavaraa puuttuu, kerro vapaamuotoisessa yhteydenotossa, miten ilmoituksella ilmoitettu tieto on muuttunut.

Esimerkki: ”Tavaraa purettaessa huomasimme, että varastoon saapunut tavaramäärä ei vastaa tulli-ilmoituksen tietoja. 
Tavaraerä 1: Ilmoitettu 27 ct, todettu 35 ct.
Tavaraerä 2: Ilmoitettu 50 ct, todettu 25 ct.
Pakkausten kokonaismäärä: ilmoitettu 77 ct, todettu yhteensä 60 ct
Terveisin Heikki Huolellinen, Huolinta Oy”

Saat oikaisupyyntöösi aina päätöksen. Päätös on joko oikaisupäätös tai oikaisupyynnön hylkääminen. Päätöksestä näet, millä perusteella Tulli on hyväksynyt tai hylännyt oikaisupyyntösi.

Mitä liitteitä tai selvityksiä Tulli voi pyytää oikaisupyyntöön?

Tulli voi pyytää sinua lähettämään jonkin liitteen tai selvityksen oikaisupyyntöön. Pyynnön syystä riippuen selvitys voi olla esimerkiksi varaston purkausraportti, pakkausluettelo, lasku tai muu todiste vastaanotetusta ja kirjanpitoon merkitystä tavarasta. Lataa tarvittavat selvitykset Tullin asiointipalvelussa tai lähetä ne sanomalla. Ilmoita liitteistä oikaisupyynnössä.

Mitä teen varastolla, kun huomaan, että vastaanottamani tavara ei vastaa ilmoitettua?

Selvitä, mitkä ovat yrityksenne ohjeet tällaisten tilanteiden varalle. Kirjaa kirjanpitoon todellisuudessa saapuneiden tavaroiden määrä ja huolehdi, että oikaisupyyntö ja mahdollinen uusi tulli-ilmoitus tulevat tehtyä. Tullivaraston kirjanpidon on oltava ajan tasalla, sen tositteiden on oltava todenmukaisia ja tavaroiden on pysyttävä tullivalvonnassa.

Myös Tulli voi oikaista tulli-ilmoitusta

Myös Tulli voi oikaista menettelyyn luovutettua tulli-ilmoitusta esimerkiksi tarkastushavaintojen perusteella. Saat Tullilta päätöksen, jossa kerrotaan, miksi ilmoitusta on oikaistu.

Oikaisua ei voi käyttää kaikissa tilanteissa

Jos vastaanotat ylipurettua tavaraa, jota ei ole ollenkaan ilmoitettu tulli-ilmoituksella, ylipuretusta tavarasta on annettava kokonaan uusi tulli-ilmoitus.

Jos seuraavat tiedot ovat virheellisiä, ilmoitus pitää mitätöidä ja antaa uusi ilmoitus:

 • tullimenettelykoodin kaksi ensimmäistä numeroa
 • ilmoittajan tunniste eli EORI-numero
 • edustajan tunniste eli EORI-numero
 • edustusmuoto.

Jos yrität oikaista ilmoitusta, joka pitäisi mitätöidä ja josta pitäisi tehdä uusi tulli-ilmoitus, Tulli hylkää oikaisupyynnön.

Sovellettava lainsäädäntö  

 • Unionin tullikoodeksi (UTK) 173 artikla
 • Unionin tullikoodeksi (UTK) 237.2 artikla, kun unionitavarat on asetettu tullivarastointimenettelyyn unionin erityislainsäädännön mukaisesti.

Huomioi nämä

Irtotavara voidaan asettaa menettelyyn edeltävän asiakirjan määrätiedoilla. Jos tavaran määrää ei tässä vaiheessa mitata, määrän poikkeamaa ei voi myöhemmin kohdentaa yksittäiseen ilmoitukseen. Siksi irtotavaran oikaisu eroaa hieman kappaletavaran oikaisusta. Kun kohdistaminen ei ole mahdollista, pyydä oikaistavaksi ilmoituksia laskennallisesti first in first out -periaatteella vanhimmasta ilmoituksesta alkaen.

Oikaisu mittausten tai inventaarion tulosten perusteella

Kun varastoon on edeltävän mittauksen jälkeen lisätty tavaraa tai sieltä on otettu tavaraa, pyydä oikaisua mittausten perusteella. Pelkkä mittaus ilman tapahtumia ei edellytä oikaisua. Pyydä oikaisua myös, jos varasto tyhjennetään ja tavaran mitattu määrä poikkeaa ilmoitetusta määrästä.

Oikaisu, kun tavaraa on alkuperäisellä ilmoituksella ilmoitettua enemmän

Jos tavaraa on varastossa ilmoitettua enemmän, pyydä ilmoitukseen oikaisua. Jos ylipurettu tavara olisi muuta kuin alkuperäisellä ilmoituksella ilmoitettua, anna tavarasta kokonaan uusi ilmoitus. Ilmoita tässä tapauksessa edeltäväksi asiakirjaksi ”ZZZ – Muu edeltävä asiakirja”. Ilmoita edeltävän asiakirjan viitteenä sen asiakirjan tunniste, johon poikkeamahavainto perustuu ja havainnon päivämäärä. Asiakirja voi olla esimerkiksi mittausraportti.

Pyydä oikaistavaksi vanhinta ilmoitusta, kun tavaraa on alkuperäisellä ilmoituksella ilmoitettua vähemmän

Jos tavaraa on varastossa ilmoitettua vähemmän, pyydä oikaistavaksi vanhinta ilmoitusta. Jos havaittu vaje on yhtä suuri tai suurempi kuin vanhimman ilmoituksen määrä, pyydä oikaistavaksi bruttopainolle 0 niin monta ilmoitusta, että vaje saadaan katettua. Yksilöi oikaisupyynnöllä

 • kullakin ilmoituksella ilmoitettu määrä
 • kullakin ilmoituksella oikaistava määrä
 • asiakirja, johon oikaisu perustuu. Tulli pyytää asiakirjat nähtäväksi tarvittaessa.