Hyppää sisältöön

Yhdistetyn nimikkeistön muutettu 99 ryhmä ja tullittomuusasetus 1186/2009

21.12.2010 17.16
Tiedote

212/2010, RAS/MNy

Komission asetuksella (EU) N:o 1228/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010 tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta saatetaan voimaan muun muassa yhdistetyn nimikkeistön muutettu 99 ryhmän I alaryhmä. Kyseisessä I alaryhmässä säädetään nimikkeet tietyille tullittomuusasetuksen mukaan tullittomille tavaroille.

Yleistä 99 ryhmän I alaryhmästä

Yhdistetyn nimikkeistön 99 ryhmän I alaryhmän määräyksiä sovelletaan ainoastaan kyseisessä ryhmässä mainituille tavaroille. Nimikkeitä ei voida soveltaa jäsenvaltioiden väliseen tavarakauppaan.

Kyseisiä nimikkeitä voidaan käyttää vain silloin, kun nimikettä ja mahdollisia muita sovellettavia sääntöjä koskevat edellytykset ja vaatimukset täyttyvät. Toisin sanoen, tavaroiden on oltava tullittomia tullittomuusasetuksessa asetettujen edellytysten mukaisesti, jotta asianomaisia alanimikkeitä voidaan käyttää. Tavarat eivät myöskään saa olla minkään kielto- tai rajoitustoimenpiteiden kohteena.

Asiakkaan on annettava tavaroista, joille hän haluaa käyttää 99 ryhmän I alaryhmän nimikkeitä, niin tarkka tavaran kuvaus, että tavarat voidaan sen avulla yksilöidä. Esimerkiksi muuttotavaroita tuotaessa riittäväksi tavarankuvaukseksi voidaan katsoa pakkauslistassa mainitut tiedot.

Nimike 9905 00 00: Muuttotavarat

Tuotavat tavarat voidaan luokitella nimikkeeseen 9905 00 00 tullittomuusasetuksen 2-11 artikloissa kullekin muuttotavaran tuonnille asetettujen edellytysten täyttyessä.

Tullittomuusasetuksen 2 artiklassa määritellään tarkemmin, mitä henkilökohtaisella omaisuudella kyseisessä asetuksessa ja näin ollen myös nimikkeessä tarkoitetaan. Henkilökohtaisena omaisuutena on pidettävä erityisesti koti-irtaimistoa, erinäisiä kuljetusvälineitä sekä kotitalouden tavanomaista kulutusta vastaavia kotitaloushankintoja. Tässä mainittu luettelo ei ole tyhjentävä.

Muuttotavaroita koskevaa tullittomuutta ei sovelleta:

 • alkoholituotteisiin
 • tupakkaan ja tupakkatuotteisiin
 • hyötykuljetusvälineisiin
 • muihin ammattikäyttöön tarkoitettuihin esineisiin kuin teknisten tai vapaiden ammattien harjoittamiseen tarvittaviin siirrettäviin työvälineisiin.

             
Tullittomuusasetuksen 4 ja 5 artikloissa säädetääm muuttotavaroiden tullittomuuden perusedellytykset. Henkilökohtaisen omaisuuden on tullittomuusasetuksen 4 artiklan mukaan tullut olla asianomaisen omistuksessa ja, jos kyse on muista kuin kulutustavaroista, hänen käytössään entisessä vakituisessa asuinpaikassa vähintään 6 kuukauden ajan ennen muuttoa yhteisöön. Henkilökohtaisen omaisuuden on tultava samaan käyttöön myös yhteisössä sijaitsevassa vakituisessa asuinpaikassa.

Tullittomuusasetuksen 5 artiklan mukaan vain sellainen henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on ollut yhteisön tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, voi tuoda muuttotavaroitaan tullitta. Tullittomuusasetuksen 7 artiklan mukaan tullittomuus voidaan myöntää henkilökohtaiselle omaisuudelle, joka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen 12 kuukauden kuluessa muuttopäivästä.

Tullihallitus voi myöntää edellä mainituista edellytyksistä poikkeuksia, mikäli henkilön tarkoituksena on ollut viettää yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta yhteisön tullialueen ulkopuolella ja mikäli syyt poikkeusluvan myöntämiselle ovat perusteltuja.

Tullittomuusasetuksen 9 ja 10 artikloissa säädetyissä ennakkotuontitilanteissa muuttotavaroiden tullittomuus edellyttää asianomaiselta tullipiiriltä saatua päätöstä henkilökohtaisen omaisuuden tullittomuudesta ennen henkilön maahanmuuttoa (ns. ennakkotuontilupa), sitoumusta muuttaa vakituisesti asumaan yhteisön tullialueelle tietyn ajan kuluessa sekä vakuuden asettamista.

Nimikettä 9905 00 00 on tulli-ilmoituksessa aina sovellettava yhdessä kansallisten menettelykoodien kanssa. (Ks. tulli-ilmoituksilla käytettävät koodit, koodiluettelo 0027)

Esimerkiksi silloin,

 • kun on kyse tullittomuusasetuksen 4 ja 5 artiklan mukaisesta muutotavaroiden tuonnista, nimikettä käytetään yhdessä kansallisen menettelykoodin C01 kanssa.
 • kun on kyse tullittomuusasetuken 9 artiklan mukaisesta ennakkotuonnista, nimikettä käytetään yhdessä kansallisen menettelykoodin 3RL kanssa.

Nimike 9919 00 00 tietyille tullittomille tavaroille

Nimikkeeseen on valikoitu kuuluvaksi vain tietyt tullittomuusasetuksen mukaan tullittomat tavarat ja siihen voidaan luokitella ainoastaan nimikkeessä mainitut tavarat, mikäli ne täyttävät tullittomuusasetuksessa säädetyt edellytykset.

Vakituisen asuinpaikkansa avioliiton solmimisen vuoksi muuttavalle henkilölle kuuluvat kapiot ja koti-irtaimisto

Tullittomuusasetuksen 12-16 artikloissa säädetään milloin avioliiton solmimisen yhteydessä voi tuoda tavaroita tullitta. Artiklassa 12 asetetun pääsäännön mukaisesti tuontitullittomuus myönnetään avioliiton solmimisen vuoksi kolmannesta maasta vakituisen asuinpaikkansa yhteisön tullialueelle muuttavalle henkilölle kuuluville kapioille ja myös uudelle koti-irtaimistolle.

Tullittomuusasetuksen 13 artiklan mukaan tullittomuutta voidaan soveltaa vain henkilöihin:

 • joiden vakituinen asuinpaikka on ollut yhteisön tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ja
 • jotka esittävät avioliittotodistuksen.

Tullihallitus voi myöntää poikkeuksia 12 kuukauden edellytyksestä, mikäli asianomaisen tarkoituksena on ollut viettää yhteisön tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta. Tavarat voidaan tullittomuusasetuksen 15 artiklan mukaisesti ilmoittaa vapaaseen liikkeeseen aikaisintaan 2 kuukautta ennen avioliiton ennakoitua solmimispäivää, mikä edellyttää vakuuden asettamista. Tavaroita voidaan tuoda viimeistään 4 kuukautta avioliiton solmimispäivän jälkeen.

Tullittomuutta ei sovelleta:

 • alkoholituotteisiin
 • tupakkaan tai tupakkatuotteisiin.

Nimikettä ei myöskään voida soveltaa tullittomuusasetuksen 12(2) artiklassa mainittuihin lahjoille, koska näitä tavaroita ei mainita nimikkeen tavaran kuvauksessa.

Perintönä saatu henkilökohtainen omaisuus

Tullittomuusasetuksen 17-20 artiklassa asetetuilla edellytyksillä voidaan tuoda tuontitullitta yhteisön tullialueella vakituisesti asuvan luonnollisen henkilön perimää tai testamentilla saamaa henkilökohtaista omaisuutta. Henkilökohtaisella omaisuudella tarkoitetaan tullittomuusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tavaroita, jotka muodostavat vainajan perinnön.

Tullittomuusasetuksen 19 artiklan mukaan tullittomuus myönnetään vain henkilökohtaiselle omaisuudelle, joka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona omaisuus on siirtynyt asianomaisen omistukseen. Tullittomuuden saaminen edellyttää siis lopullista perinnönjakoa. Tullihallitus voi myöntää määräaikaan pidennyksen.

Tullittomuutta ei kuitenkaan sovelleta:

 • alkoholituotteisiin
 • tupakkaan ja tupakkatuotteisiin
 • hyötykuljetusvälineisiin
 • muihin ammattikäyttöön tarkoitettuihin välineisiin kuin teknisten tai vapaiden ammattien, joiden harjoittaja vainaja on ollut, harjoittamiseen tarvittaviin siirrettäviin työvälineisiin
 • raaka-ainevarastoihin sekä valmiisiin ja puolivalmiisiin tuotteisiin
 • elävään karjaan ja maataloustuotevarastoihin, joiden määrät ovat kotitalouden tavanomaisia tarpeita suuremmat.

             
Vaatetavarat, opiskelutarvikkeet ja muut oppilaiden ja opiskelijoiden irtaimet tavarat

Tullittomuusasetuksen 21-22 artikloissa säädetään edellytykset, joilla opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tuleville tavaroille voidaan myöntää tullittomuus. Artiklan 21 mukaan tullitta voi tuoda vaatetavaroita, opiskelutarvikkeita ja opiskelijanhuoneen tavanomaisen kalustuksen muodostavia käytettyjä irtaimia tavaroita. Tavaroiden tulee kuulua yhteisön tullialueelle opintoja harjoittamaan saapuville oppilaille ja opiskelijoille ja niiden tulee olla tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen käyttöönsä opintojen aikana. Tullittomuus myönnetään vähintään kerran lukuvuodessa.

Ruumiita sisältävät arkut ja vainajien tuhkaa sisältävät uurnat sekä hautajaiskoristeet

Tullittomuusasetuksen 113 artiklan mukaan tuontitullittomuus myönnetään ruumiita sisältäville arkuille ja vainajien tuhkaa sisältäville uurnille sekä niihin tavanomaisesti liittyville kukille, seppeleille ja muille koristeille. Tullittomuus myönnetään myös kukille, seppeleille ja muille koristeille, jotka kolmannessa maassa asuvat henkilöt tuovat saapuessaan yhteisön tullialueelle järjestettäviin hautajaisiin tai jotka he tuovat koristaakseen hautoja. Tuonnin luonne ja määrä ei saa ilmentää mitään kaupallista tarkoitusta.

Avustus- tai hyväntekeväisyysjärjestöille osoitetut tavarat

Tullittomuusasetuksen 61-65 artiklojen mukaan tuontitullittomuus myönnetään

 • perustarvikkeille, joita valtion elimet tai muut toimivaltaisten viranomaisten hyväksymät hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöt tuovat yhteisön tullialueelle jaettavaksi vastikkeetta puutteenalaisille
 • kaikenlaisille tavaroille, jotka yhteisön tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö tai järjestö on osoittanut vastikkeetta ja ilman mitään kaupallista tarkoitusta valtion elimille tai muille toimivaltaisen viranomaisen hyväksymille hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöille varojen keräämiseksi satunnaisissa hyväntekeväisyystilaisuuksissa puutteenalaisille
 • varusteille ja toimistotarvikkeille, jotka yhteisön tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö tai järjestö on osoittanut vastikkeetta ja ilman mitään kaupallista tarkoitusta valtion elimille tai muille toimivaltaisten viranomaisten hyväksymille hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöille käytettäväksi yksinomaan niiden toimintaan ja niiden ajamien hyväntekeväisyys- tai avustustarkoitusten toteuttamiseksi.

Tullittomuutta ei sovelleta:

 • alkoholituotteisiin
 • tupakkaan ja tupakkatuotteisiin
 • kahviin ja teehen
 • muihin moottoriajoneuvoihin kuin ambulansseihin.             

Katastrofien uhrien hyväksi osoitetut tavarat

Tullittomuusasetuksen 74-80 artikloissa säädetään katastrofien uhrien hyväksi osoitettujen tavaroiden tullittomuudesta. Artiklassa 74 säädetyn pääsäännön nojalla tullittomuus myönnetään valtion elinten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen tuomille tavaroille, jotka on tarkoitettu:

 • jaettavaksi vastikkeetta yhden tai useamman jäsenvaltion aluetta kohdanneen katastrofin uhreille tai
 • annettavaksi vastikkeetta tällaisten katastrofien uhrien käyttöön tavaroiden pysyessä kyseisten järjestöjen omistuksessa.

Tullittomuus ei koske tuhoalueiden jälleenrakentamiseen tarkoitettuja materiaaleja ja varusteita.

Tullittomuusasetuksen 76 artiklan mukaan tullittomuuden myöntäminen edellyttää komission jäsenvaltion pyynnöstä tekemää päätöstä tullittomuudesta. Päätöksessä vahvistetaan tarvittaessa tullittomuuden soveltamisen laajuus ja edellytykset.

Asetuksen voimaantulo

Asetus tulee voimaan  ja sitä sovelletaan 1.1.2011.

Lisätietoja: Satu Könni, puh. 040 332 2499

THT