Hyppää sisältöön

Vientimenettelyssä olevien tavaroiden jakaminen osalähetyksiin Suomessa

16.6.2011 9.05
Tiedote

85/2011, TE/JS

Tullihallitus

Määräys


Dnro
85/010/11


Antopäivä
16.6.2011

Säädösperusta
Tullikoodeksi 183 artikla
Tullilaki 4 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.7.2011 alkaen toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullitoimipaikat, Tullin asiakkaat

 

1. Tavaroiden kuljetuksesta vientimenettelyssä

Tullikoodeksin 162 artiklan mukaan vientitavarat on vietävä yhteisön tullialueelta siinä tilassa, jossa ne ovat olleet vienti-ilmoituksen vastaanottoajankohtana. Edelleen tullikoodeksin 183 artiklan mukaan vietävien tavaroiden on oltava tullivalvonnassa, tulliviranomaisten on voitava tarkastaa niitä ja ne on vietävä tulliviranomaisten määräämää reittiä ja sääntöjä noudattaen.

2. Tavaroiden osittaminen viennin yhteydessä

Kuljetettaessa vientimenettelyyn asetettuja tavaroita pois yhteisöstä vientitavaran osittaminen (= jakaminen useampaan osalähetykseen) on mahdollista tullikoodeksin soveltamisasetuksen 793a artiklan 3 kohdan nojalla. Tällöin vienti voi tapahtua osalähetyksinä joko saman tai usean eri poistumispaikan kautta. Osittamista valvoo ja koko vientitavaran lopullisen poistumisen vahvistaa se tullitoimipaikka, jossa tavaroiden jakaminen osalähetyksiin ensimmäisen kerran aloitetaan.

3. Varaston hyväksyminen ositustarkoitukseen Tullin toimesta

Tulli voi hyväksyä ositustarkoitukseen minkä tahansa sellaisen kiinteän varastotilan, joka on tarkoitettu tavaroiden säilytykseen ja jossa voidaan suorittaa taloudellisten toimijoiden omistamien tavaroiden lastaamista ja purkamista. Ositustarkoitukseen hyväksyttävän varaston tulee pitää tuotavista ja vietävistä tavaroista kirjanpitoa, mutta sen ei tarvitse olla Tullin antamalla luvalla väliaikaiseksi- tai tullivarastoksi hyväksymä varasto, eikä sillä tarvitse olla Tullin asiakasrekisterin antamaa ns. R-jatko-osaa. Tulli hyväksyy varastotilan osittamista varten hyväksymällä siellä suoritetun ensimmäisen ositustapahtuman; erillistä kirjallista lupaa ei tarvitse hakea. Voidakseen varmistua Tullin hyväksynnästä varastonpitäjän tulee olla etukäteen yhteydessä ositusta valvovaan tullitoimipaikkaan.    

4. Osituserien siirtämisestä varastosta toiseen

Jos tulliselvitettävän erän (muita kuin jo ositettuna lähteneitä) tavaroita halutaan siirtää osituksen aloittaneesta varastosta toiseen Tullin hyväksymään varastoon, on siirrolle pyydettävä lupa ositusta valvovasta Tullista ja siirto tapahtuu Tullin leimaamalla osituserän saateasiakirjan kopiokappaleella. Molempien varastojen kirjanpidosta tulee käydä ilmi siirretyt tavarat. Osituksen aloittaneen varaston vastuulla säilyy ositusten lopullinen koonti ositusta valvovalle Tullille.  

5. Ehdot vientitavaran osittamiselle

Vientitavaran osittaminen on mahdollista ainoastaan seuraavin ehdoin:

  • koko tulliselvitettävän erän osittaminen tapahtuu yhdessä uudelleenlastaukseen ja tavarankäsittelyyn tarkoitetussa tullin hyväksymässä varastorakennuksessa tai -alueella, jossa Tullin on mahdollista tarvittaessa valvoa ositusta;
  • varastonpitäjä huolehtii osituserien jaosta kuljetusyksiköihin ja alkuperäisen viennin saateasiakirjan sekä kutakin osituserää koskevien saateasiakirjakopioiden esittämisestä ositusta valvovalle Tullille;
  • kuljetusyksikön tunnistetiedot (ajoneuvon rekisterinumero tai kontin numero) on merkittävä kutakin osituserää koskevan saateasiakirjan kopioon. Osituserän on poistuttava EU:sta mainitulla kuljetusyksiköllä;
  • varastonpitäjä vastaa kuhunkin kuljetusyksikköön lastatun osituserän esittämisestä omalla saateasiakirjan kopiollaan poistumispaikan Tullille;
  • varastonpitäjä huolehtii, että tulliselvitettävän erän viimeisen osituserän poistuttua, alkuperäinen viennin saateasiakirja ja kaikki Tullin leimallaan poistumisvahvistamat osituserien saateasiakirjan kopiot esitetetään koontina ositusta valvovalle Tullille koko tulliselvitettävän erän lopullista poistumisen vahvistamista varten. 

6. Ehtojen ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä

Tapauksessa, jossa edellämainittuja ehtoja ja ilmoitusvelvollisuutta ei noudateta, on mahdollista määrätä tullilain 32 §:ssä tarkoitettu virhemaksu.   

THT