Hyppää sisältöön

Viennin varamenettely

11.5.2011 8.12
Tiedote

67/2011, TE/JR

Tullihallitus

Määräys

Dnro
67/010/11

Antopäivä
11.5.2011

Säädösperusta
Euroopan neuvoston Asetus (EU) N:o 414/2009, annettu 30.4.2009
Komission asetus (EY) N:o 1875/2006, annettu 18.12.2006
Tullilaki 4 §

Voimassaoloaika
Toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullitoimipaikat, Tullin vientiasiakkaat

Tullikoodeksin soveltamisasetuksen 787 artiklan 2 kohdassa ja 842b artiklan 3 kohdassa on säädetty varamenettelyn käytöstä viennin tulli-ilmoituksen antamisessa tilanteessa, jossa:

  • tullin tietoliikennejärjestelmä ei toimi
  • viejän (tai tämän edustajan) tietoliikennejärjestelmä ei toimi
  • viejän (tai tämän edustajan) ja tullin välinen tietoliikenneverkko ei toimi
  • tullien välinen tietoliikenneverkko ei toimi.

1. Tullin tietoliikennejärjestelmä tai tullien välinen tietoliikenneverkko ei toimi

Tulli ilmoittaa häiriötilanteista EDI-lähettäjille tiedotteella: ”Varamenettelyn käyttäminen on sallittua siihen asti kunnes saatte ilmoituksen katkoksen päättymisestä”. Häiriötiedote julkaistaan myös nettiviennin käyttöliittymällä. Suunnitellusta käyttökatkosta Tulli ilmoittaa kaksi päivää etukäteen.

2. Viejän (tai tämän edustajan) tietoliikennejärjestelmä tai -verkko ei toimi

Jos Tulli ei ole antanut käyttökatkotiedotetta, mutta EDI-lähettäjä tai tunnistautunut nettiviennin käyttäjä ei saa vastaussanomia lähettämiinsä ilmoituksiin, hänen tulee olla ensisijaisesti yhteydessä omaan operaattoriinsa ja selvittää toimivatko yhteydet Tullin suuntaan. Nettivientiä käyttävä voi ottaa yhteyttä Nettiviennin puhelinpalveluun numerossa 020 690 629 (arkisin klo 8.00–18.00).

Tilanteessa, jossa nettisovellus ei toimi, mutta Tullin vientijärjestelmä toimii, Tulli tallentaa nettiviennin varamenettelyilmoitukset järjestelmään ja tulostaa nettiviejän mukaan luovutuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan (EAD).  

Edellä kuvattujen toimenpiteiden jälkeen voi tarvittaessa ottaa yhteyden Tullin sähköiseen palvelukeskukseen (s-posti: sahkoinen.tullaus(at)tulli.fi) ja pyytää lupaa siirtyä varamenettelyn käyttöön. Pyynnössä on ilmoitettava varamenettelyn käytön syy ja alkamisaika. 

Feoga-viennin (vientitukivienti, interventiovienti ja vientivelvoitevienti) käyttökatkostilanteissa on aina otettava yhteyttä Tullin sähköiseen palvelukeskukseen.

3. Viennin varamenettelyssä käytettävät lomakkeet

Varamenettelyssä käytettäväksi sallitaan Euroopan Neuvoston Asetuksen (EU) N:o 414/2009) mukaisesti ainoastaan seuraavat lomakkeet tai lomakeparit:

  • Viennin/vaarattomuuden yhtenäisasiakirja (ESS, SAD vienti/vaarattomuus, tullilomake nro 892s­) sekä siihen liittyvä vientiartikkeliluettelo (tullilomake 895s).
  • Hallinnollinen yhtenäisasiakirja (SAD-lomake) sekä vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevaa asiakirja (SSD, AREX, vaarattomuus ja turvallisuus, tullilomake nro 890s­_10), jota täydennetään siihen liittyvällä tavaraerittelyllä (AREX, tavaraerittely, tullilomake 891s).

Suomessa kyseisten lomakkeiden käyttö on pakollista 1.11.2011 alkaen, mutta Tullihallitus suosittelee lomakkeiden käyttämistä heti kun se viejille on mahdollista. On huomioitava, että viennin tapahtuessa toisen EU-maan kautta, tämä maa saattaa vaatia ko. lomakkeiden käyttöä jo nyt.

Viejä (tai tämän edustaja) voi vapaasti valita käyttääkö ensimmäistä vaihtoehtoa yhdellä lomakkeella vai toisen vaihtoehdon lomakeparia tietojen antamisessa.

Myös Feoga-viennin varamenettelyssä on käytettävä edellä mainittuja lomakkeita tai lomakepareja sekä erillisenä valvonta-asiakirjana T5-lomaketta edellä mainitusta ajankohdasta alkaen. Vientitukiviennin varamenettelytilanteessa on lisäksi jätettävä ennakkoilmoitus ja vientitukihakemus erillisellä M-lomakkeella. Tullihallitus on antanut Feoga-viennin varamenettelystä tarkempia ohjeita ja määräyksiä, joita on noudatettava.

Tällä ohjeella kumotaan aikaisemmin annetut ohjeet sallituista varamenettelyyn käytettävistä asiakirjoista.

4. Viennin varamenettelyn käyttö

Viejä (tai tämän edustaja) esittää varamenettelyn vienti-ilmoituksen liitteineen vientitullitoimipaikassa. Ilmoituksen kohtaan 31 on merkittävä teksti: ”ECS-Fallback Procedure, no data available in the system, initiated on…”  sekä kyseisen varamenettelyn aloituspvm. Kohdassa 44 ilmoitetaan ”FIXEV” ja ”EDI-ilmoitus” tai ”Nettiviennin varamenettely”.

Vientitullitoimipaikassa Tulli hyväksyy ja vahvistaa ilmoituksen kohdan A allaolevalla, varamenettelyn käytön osoittavalla leimalla:
 

ECS FALLBACK PROCEDURE
NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM
INITIATED ON____________________
                             (Date/time)
 

Varamenettelyyn käytettävien lomakkeiden täyttöohjeet on julkaistu Tullin Internet-sivuilla.

Vienti-ilmoituksen esittämisvelvollisuus koskee edellä mainitusta ajankohdasta lukien myös vientitukiviennin varamenettelyä tilanteessa, jossa tietojärjestelmän käyttökatkos jatkuu vielä ilmoituksen hyväksymisajan jälkeen. Lisäksi vientitukiviennin varamenettelytilanteessa ennakkoilmoituksena ja vientitukihakemuksena käytettävä M-lomake on annettava erikseen Tullin sähköiseen palvelukeskukseen. Ilmoittamisen määräajoista ja ilmoitusten täyttämisestä on annettu erilliset ohjeet Tullin internet-sivuilla.

Varamenettelylomakkeen yhden kappaleen säilyttää Tulli ja toinen kappale palautetaan viejälle (tai tämän edustajalle) Tullin tekemien merkintöjen jälkeen ja sen tulee seurata tavaraa EU:n poistumistullitoimipaikalle, jossa viennin poistuminen vahvistetaan. Feoga-viennissä T5-määrätoimipaikka vahvistaa poistumisen myös T5-valvontalomakkeen alkuperäiskappaleeseen, joka palautetaan Tullin Sähköiseen palvelukeskukseen poistumispaikan Tullista.

Varamenettelyn käytöstä tilanteessa, jossa vientimenettelyä seuraa T- tai TIR-passitusmenettely, on ohjeistettu erikseen Tullihallituksen tiedotteessa 68/010/11.

5. Viejän (tai tämän edustajan) velvoitteet järjestelmän tai verkon taas toimiessa

Tullin tai viejän (tai tämän edustajan) järjestelmän tai verkon ollessa jälleen toimintakuntoinen, on varamenettelyä käyttäen annetut viennin tulli-ilmoitukset annettava jälkikäteen sähköisesti Tullille sanomana. Kyseisellä vienti-ilmoitussanomalla on ilmoitettava erityismaininnan lisäkoodi FIXEV (= varamenettely) sekä ilmoitettava todellinen vientipäivä kentässä ”poikkeava vientipäivä” (exportPointDate). Ilmoitusten kohdistamisen varmistamiseksi on jälkikäteen sanomana annetussa sähköisessä vienti-ilmoituksessa käytettävä samaa viejän (tai tämän edustajan) viitettä kuin varamenettelyssä annetussa ilmoituksessa.

Nettivientisovellusta käyttävien viejien varamenettelyssä antamat ilmoitukset tallennetaan Tullissa, joko reaaliaikaisesti, jos Tullin vienti-järjestelmä toimii (ks. edellä kohta 2) tai jälkikäteen. Näistä jälkikäteen tallennetuista vienti-ilmoituksista ei toimiteta viejälle enää erikseen luovutuspäätöstä ja saateasiakirjaa.   

Tällä ohjeella korvataan myös viennin erilliset asiakasohjeet, nrot 19 ja 20.

THT