Hyppää sisältöön

Angivande av export eller återexport vid transitering

Utgivningsdatum 14.10.2011 12.29 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.36
Pressmeddelande

165/2011, JR/MAL

Tullstyrelsen

     Cirkulär

Dnr
165/010/11

      Datum
       12.10.2011

Författningsgrund
Tullagen 4 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.11.2011 tills vidare

Målgrupper
Tullkontoren, Tullens export- och transiteringskunder

Detta cirkulär gäller avslutandet av exportförfarandet och bekräftelsen av varans fysiska utförsel i särskilda situationer där exportförfarandet eller återexporten efterföljs av ett T- eller TIR-transiteringsförfarande. Detta cirkulär ersätter Tullstyrelsens meddelande nr 68/010/11. Denna anvisning omfattar inte feoga-export (export med exportbidrag, export från interventionslager och export med exportskyldighet).

1. Huvudregel

Om export eller återexport föregår transiteringen, ska export- eller återexportdeklarationens referensnummer (MRN) anges som föregående funktion/förfarande i den elektroniska transiteringsdeklarationen. Det är dock möjligt att hela export- eller återexportpartiet inte förs ut ur gemenskapens tullområde på en och samma gång. Då ska den ursprungliga deklarationens uppgift om delning av exportpartiet anges bland tilläggsuppgifterna om föregående funktion/förfarande i punkten ”exportförfarande”. Oberoende av om partiet förs ut i flera delar eller på en gång, ska dock någon av följande uppdelningskoder anges bland tilläggsuppgifterna:

0 = delning, annat än det sista delningspartiet
1 = delning, sista delningspartiet
2 = ingen delning, täcker alla varor i export- eller återexportdeklarationen

Därtill ska man i den elektroniska transiteringsdeklarationen på varupostnivå ange DG2 (= export från gemenskapen) i punkten för särskilda upplysningar, om förfarandekoden för den föregående exporten är 10, 11, 21, 22 eller 23. Koden 31 används i fråga om återexport av icke-gemenskapsvaror. Då anges inte DG2 i transiteringsdeklarationen.

Avslutandet av föregående exportförfarande eller återexport och bekräftelsen av varans fysiska utförsel sker automatiskt via transiteringssystemet i situationer där ingen uppdelning skett. Vid delning bekräftas utförseln av Tullen i samband med utförseln av det sista delningspartiet.

Efter att varorna har lämnat EU skickar Tullens elektroniska exportsystem ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut till EDI-deklaranter och Katso-identifierade webbdeklaranter. Oidentifierade webbdeklaranter ska hämta det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet på tullkontoret.

2. Undantagssituationer

a) Transitering från Finland av varor som hänförts till exportförfarandet eller till återexport i ett annat EU-medlemsland, när det i exportdeklarationen angivna utfartstullkontoret är beläget annanstans än i Finland

Transiteringsdeklarationen och exportföljedokumentet (EAD) visas upp vid avgångstullkontoret för transiteringen och handläggaren vid tullkontoret begär den utländska elektroniska export- eller återexportdeklarationens uppgifter genom att skicka en begäran om förhandsuppgifter till exportlandet. Efter detta underrättar Tullens system automatiskt exportlandet om avslutandet av exportförfarandet och ett meddelande med utförselbekräftelsen skickas till exportlandet, om varupartiet inte delas.

b) Reservförfarande vid driftavbrott i det elektroniska exportsystemet (ELEX)

Om export- eller återexportdeklarationen har avgetts under reservförfarandet, anges uppgiften om tillämpningen av reservförfarandet vid export i den elektroniska transiteringsdeklarationen som föregående funktion/förfarande med koden 25 (reservförfarande vid export). Efter koden anges referensnumret för den export- eller återexportdeklaration som lämnats in under reservförfarandet. Avslutandet av export- eller återexportdeklarationen som använts vid reservförfarandet och bekräftelsen av utförseln sker i samband med påbörjandet av T- eller TIR-transiteringsförfarandet genom avgångstullkontorets stämpel på baksidan av deklarationen.

Godkända avsändare vid T-transitering kan skicka de export- och återexportdeklarationer som påbörjats under reservförfarandet i efterhand per post till Tullens elektroniska servicecentral i Torneå (adressen nedan) för avslutande samt för bekräftelse av utförseln. En kopia av transiteringsföljedokumentet (eller transiteringsföljedokumentet med säkerhetsuppgifter) ska också skickas med.

c) Reservförfarande vid driftavbrott i det elektroniska transiteringssystemet (NCTS)

I situationer där man avgett export- eller återexportdeklarationen elektroniskt men blivit tvungen att tillämpa reservförfarandet vid transiteringen, ska man i transiteringsdeklarationen som används under reservförfarandet i fält 40 som kod för tidigare handling ange förfarandekoden för ifrågavarande export 10, 11, 21, 22, 23 eller för återexport 31, och efter detta som referensnummer ange MRN-numret för ifrågavarande elektroniska export. Följedokumenten tillställs Tullen på följande sätt:

  • Godkända avsändare vid T-transitering skickar de elektroniska export- eller återexportdeklarationernas följedokument tillsammans med transiteringsdeklarationen som använts under reservförfarandet samt ett utdrag ur transiteringsdagboken dagligen till Tullens elektroniska servicecentral i Torneå: Torneå tull, Uppföljning av transitering, PB 47, 95401 Torneå.
  • I övriga situationer (normal T-transitering, TIR-carnet) sker bekräftelsen av utförseln av varorna i den elektroniska export- eller återexportdeklarationen i samband med påbörjandet av transiteringen vid avgångstullkontoret och de utförselbekräftade deklarationsexemplaren returneras till den som uppvisat dem.
TMD