Hyppää sisältöön

Varamenettelyyn siirtyminen T- ja TIR-passitusmenettelyissä

Julkaisuajankohta 29.10.2010 14.33
Tiedote

170/2010, TE/JS

Tullihallitus                          Määräys

Dnro                                     Antopäivä
170/010/2010                        29.10.2010

Säädösperusta
Komission asetus (ETY) nro 2454/93, Liitteet 30a, 37, 37 d ja 45a  
Tullilaki (1466/1994), 4 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.11.2010 lukien toistaiseksi

Kohderyhmät
Passitusmenettelyjä käyttävät asiakkaat

Kumottavat määräykset
Tällä tiedotteella korvataan Tullihallituksen yleiskirjeet 151/010/07 (THT 152/2007), 156/010/07 (THT 158/2007) ja 172/010/09, joilla ohjeistetaan passitusmenettelyn varajärjestelmään siirtymisestä ja verkkolomakkeen käytöstä.  

Varamenettelyn käyttö on mahdollista kun Tullin tai asiakkaan passitussovellus tai yhteys asiakkaan ja Tullin passitussovellusten välillä ei kykene sähköistä ilmoitusta käsittelemään. Tulli myöntää asiakkaalle luvan siirtyä käyttämään varamenettelyä sen jälkeen kun ilmoitus varamenettelyyn siirtymisestä on tehty.

Varamenettelyn käyttöilmoituksen toimittaminen

Varamenettelyyn siirtyminen voi tapahtua ainoastaan Tullille toimitetun ilmoituksen perusteella seuraavasti:

  • Valtuutetun lähettäjän tai vastaanottajan ollessa kyseessä ilmoitus varamenettelyyn siirtymisestä toimitetaan Tullin Sähköiselle keskukselle.
  • Internetsovellusta tai EDI -ilmoittamista käyttävä asiakas esittää pyynnön aiotun lähtötullitoimipaikan tullille. Tällöin suostumus todennetaan varamenettelyn aloittamisena.

Varamenettelypyynnöt on toimitettava käyttäen verkkolomaketta osoitteessa:
www.tulli.fi >Sähköinen asiointi >Passituksen lomakkeet > Passituksen varamenettely.

Jos verkkolomaketta ei voida käyttää, pyyntö varamenettelyyn siirtymiselle voidaan lähettää faksaamalla Tullilomake nro 289s_10 ”Pyyntö passituksen varamenettelyyn siirtymiseen” tai vastaavat tiedot sisältävä pyyntö faksinumeroon 020 39 1116. Internetsovellusta käyttävä asiakas tai EDI–ilmoittaja voi esittää suullisen pyynnön lähtötullitoimipaikassa. 

T-passituksen varamenettelyssä käytettävät lomakkeet ja niiden täyttö

T-passituksissa varamenettelyn passitusilmoituksena voidaan käyttää joko yhtenäisasiakirjaa (SAD-lomake) tai passituksen saateasiakirjaa (TAD). Jos passitusilmoitukseen sisällytetään myös tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteen 30A turvallisuutta parantavat tiedot, voidaan muualle kuin Norjaan ja Sveitsiin suuntautuvissa kuljetuksissa käyttää myös passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaa (TSAD). Käytettäessä passitusilmoituksena saateasiakirjapohjaa (TAD tai TSAD) ilmoituksessa ei saa olla viivakoodia eikä passituksen MRN-viitenumeroa (MRN = Movement Reference Number).

Varamenettelyn käytössä sovelletaan tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteen 37d erityissäännöksiä (ei koske TIR–menettelyä) ja käytettävä lomake on laadittava tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteiden 37, 45a ja 30A (tarvittaessa) mukaisesti.

TIR-carnet’n haltijan varamenettely

TIR-menettelyn varamenettelynä käytetään paperista TIR-carnet’ia. TIR-varamenettely aloitetaan lähtötullitoimipaikassa asiakkaan pyynnöstä. Pyyntö voi olla suullinen tai kirjallinen. Tällöin asiakkaan oma ilmoitusjärjestelmä, internetsovellus tai Tullin NCTS/TIR-sovellus on kykenemätön lähettämään, vastaanottamaan tai muutoin käsittelemään sähköistä TIR-passitusilmoitusta. TIR-carnet’n täytöstä on ohjeistettu Tullihallituksen ohjeessa 197/010/2009.

THT