Hyppää sisältöön

Mervärdesbeskattning vid import av punktskattepliktiga varor

Utgivningsdatum 7.7.2016 15.39 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.50
Pressmeddelande

55/2016, JR/TNu

Denna anvisning ersätter cirkulär (TMD) nr 86/010/12 från år 2012 ”Mervärdesbeskattningen vid import av punktskattepliktiga varor”.

1. Import i Finland

Mervärdesskatt ska betalas på import av varor i Finland.
Inom mervärdesbeskattningen avses med import av varor införsel av varor till EU. Varuimporten sker i Finland om varan är i Finland när den förs in i EU. Detta är huvudregeln vid import från ett område som står utanför EU:s tull- och skatteområde, t.ex. från Kina direkt till Finland.

Importen anses ske i Finland också när varan vid införseln till Europeiska unionens tullområde hänförs till något av följande förfaranden och varan är i Finland när förfarandet i fråga upphör:
1) tillfällig lagring enligt artikel 144 i unionens tullkodex
2) förfarande för lagring enligt artikel 237 i unionens tullkodex
3) förfarande för aktiv förädling enligt artikel 256 i unionens tullkodex
4) förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar enligt artikel 250 i unionens tullkodex
5) förfarande för extern transitering enligt artikel 226 i unionens tullkodex

Importen sker i Finland också för varor som förs in från EU:s tullområde men från ett område utanför mervärdesskatteområdet (t.ex. Kanarieöarna), då varorna har hänförts till sådant förfarande för intern transitering som avses i artikel 227 i tullkodexen eller till något av de förfaranden som avses i punkterna 1–4 ovan och förfarandet avslutas i Finland. När unionsvaror som i en annan EU-stat (inom tull- och skatteområdet) hänförts till förfarandet för intern transitering förs in till Finland via ett område som står utanför EU:s tull- och skatteområde, anses införseln inte vara sådan import som avses i mervärdesskattelagen.

Import av varor kan vara skattefri endast med stöd av mervärdesskattelagen. Bestämmelserna om skattefrihet vid mervärdesbeskattning av import av varor finns i 94–96 § och 72 h § i mervärdesskattelagen. I punkt 3 nedan berättas om skattefri import i samband med skatteupplagringsförfarande enligt 72 h i mervärdesskattelagen. Mera information finns också kundanvisning för import nr 35/2015 Skattefri import inom mervärdesbeskattning.

 2. Skattegrund för mervärdesskatt vid import

Enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) är skattegrunden för den skatt som ska betalas för import av varor tullvärdet, om inte något annat föreskrivs i mervärdesskattelagen.

Detta tullvärde som utgör skattegrunden fastställs i följande EU-bestämmelser: Artiklarna 69–76 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodex), artikel 71 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 och artiklarna 127–146 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Till tullvärdet läggs de poster som avses i 91–93 a § i mervärdesskattelagen. På den här totalsumman räknas mervärdesskatten ut enligt tillämplig mervärdesskattesats. På punktskattepliktiga produkter tillämpas i regel 24 procents skattesats. Livsmedel omfattas av en sänkt skattesats på 14 %. Mera information om sänkta skattesatser finns på Tullens webbplats.

Enligt 93 § i mervärdesskattelagen ska de skatter, tullar, importavgifter och övriga avgifter som i samband med förtullningen ska uppbäras till staten eller gemenskapen med anledning av importen av varan, med undantag för mervärdesskatt, inkluderas i mervärdesskattegrunden. I skattegrunden inkluderas också sådana skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland. Bestämmelsen tillämpas inte på varor som sålts på tullauktion.

När en punktskattepliktig vara förtullas till fri omsättning uppbärs tullar och mervärdesskatt på import för varan genom ett förtullningsbeslut. Också punktskatt tas ut genom förtullningsbeslutet hos sådana importörer som inte beviljats anstånd med betalning enligt artikel 110 i tullkodexen. Detta punktskattebelopp ska inkluderas i skattegrunden för mervärdesskatt.

När importören beviljas anstånd med betalning enligt artikel 110 i tullkodexen ska en punktskattedeklaration lämnas in inom fyra vardagar efter att produkterna överlåtits till fri omsättning. Också detta punktskattebelopp ska inkluderas i skattegrunden för mervärdesskatt.

Importskatter och -avgifter som í samband med förtullningen tas ut till följd av importen är bl.a. antidumpnings- och utjämningstull samt oljeavfallsavgift. Oljeavfallsavgiften inkluderas i momsgrunden vid import på samma sätt som punktskatten. Däremot ska oljeskyddsavgiften inte inkluderas i skattegrunden för mervärdesskatt. Eftersom oljeskyddsavgift också tas ut för olja som transporteras via Finland utan att den överlåts till fri omsättning i Finland, anses oljeskyddsavgift inte vara en sådan avgift som avses i 93 § i MomsL. Därför ska den inte inkluderas i skattegrunden för mervärdesskatt.

Då deklaranten i en tulldeklaration är en aktör som fått tillstånd av Tullen att tillämpa uppskovsförfarandet inom punktbeskattningen och de varor som förs in från ett land utanför EU hänförs till uppskovsförfarandet på importplatsen, inkluderas punktskatten inte i skattegrunden för importmomsen i tulldeklarationen. I dessa situationer uppkommer skyldigheten att betala punktskatt när produkterna lämnar uppskovsförfarandet.

3. Överföring till skatteupplagringsförfarandet enligt 72 j § i mervärdesskattelagen – mervärdesskattefri import

Enligt 72 h § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen betalas skatt inte på import och försäljning av en vara som avses i 72 i § och som överförs till skatteupplagringsförfarande enligt 72 j §.

Denna skattefrihet vid import gäller endast vissa varor som anges i mervärdesskattelagen. Råvaror och deras förädlingsgrad har definierats i mervärdesskattelagen med varukoder enligt EU:s tulltariff. Till exempel mineraloljor (inklusive propan och butan, också inklusive råpetroleumoljor), varukoderna 2709, 2710, 2711 12 och 2711 13. Skatteupplagringsförfarandet gäller inte varor som används i lagret och förfarandet kan inte tillämpas på varor om de är avsedda att säljas i detaljhandelsledet, dvs. direkt från lagret för konsumtion.

När det gäller andra varor än råvarorna enligt 72 i § i mervärdesskattelagen är skatteupplagringsförfarandet möjligt när det är fråga om import och överföring av varor till en s.k. skeppshandlares skatteupplag eller till ett skatteupplag på en flygplats. Bestämmelsen om detta ingår i 72 i § 2 mom. i mervärdesskattelagen. Importen kan vara skattefri till exempel när varorna är avsedda att säljas för utrustande av luftfartyg till en sådan näringsidkare som mot betalning i huvudsak bedriver internationell flygtrafik eller när varorna är avsedda att säljas till en näringsidkare för utrustande av ett fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik eller för försäljning ombord på ett sådant fartyg.

Enligt 72 k § i mervärdesskattelagen beviljas tillstånd till hållande av skattefritt lager (skatteupplag) av Skatteförvaltningen. Enligt 72 j § 2 mom. (30.12.2010/1392) i mervärdesskattelagen anses punktskattepliktiga varor omfattas av skatteupplagringsförfarande när de finns i ett sådant skatteupplag som avses i 6 § 5 punkten i punktskattelagen (182/2010). Av en godkänd upplagshavare inom punktbeskattning förutsätts således inte något särskilt beslut gällande skatteupplag från Skatteförvaltningen för de produkter på vilka skattefrihetsbestämmelsen i mervärdesskattelagen kan tillämpas.

Deklaranten ska i samband med tulldeklarationen vid begäran visa upp en kopia av tillståndsbeslutet samt en utredning från lagerhavaren om att importvarorna kommer att hänföras till det skatteupplagringsförfarande som avses i 72 j § i mervärdesskattelagen. Av utredningen ska framgå varornas art och mängd samt uppgifter om hänförandet till förfarandet (t.ex. en kopia av uppläggningsdokumentet och -registreringar eller referensnumret på uppläggningen).

Man ska åberopa skattefrihet vid import i samband med tullklareringen av varan. Importören anger uppgiften om mervärdesskattefrihet med en nationell förfarandekod i tulldeklarationen. De nationella förfarandekoderna (kodförteckning 0027) finns på Tullens webbplats. Om förutsättningarna för skattefrihet inte uppfylls uppbärs mervärdesskatt genom förtullningsbeslutet. Då bestäms mervärdesskattegrunden enligt punkt 2 ovan.

Mera information om skatteupplag inom mervärdesbeskattning finns också på Skatteförvaltningens webbplats.

TMD