Hyppää sisältöön

Valmisteveronalaisten tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverot

Julkaisuajankohta 2.7.2012 16.06
Tiedote

86/2012, MbH/TNu

1. Maahantuonti Suomessa

Arvonlisäverolain (1501/1993) 1 § 1 momentin 2 kohdan mukaan arvonlisäveroa suoritetaan Suomessa tapahtuvasta tavaroiden maahantuonnista. Arvonlisäverotuksessa tavaroiden maahantuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuontia EU:hun. Maahantuonti tapahtuu Suomessa, jos tavara on Suomessa, kun se tuodaan EU:hun, ellei kyseessä ole jokin seuraavista tulliselvitysmuodoista tai tullimenettelyistä;

  1. tullikoodeksin 50 - 53 artiklassa tarkoitettu väliaikainen varastointi;
  2. tavaran siirtäminen tullikoodeksin 166 artiklassa tarkoitettuun vapaavarastoon tai vapaa-alueelle;
  3. tullikoodeksin 98 - 113 artiklassa tarkoitettu tullivarastointimenettely tai tullikoodeksin 114 artiklassa tarkoitettu sisäinen jalostusmenettely suspensiojärjestelyin;
  4. tullikoodeksin 137 – 144 artiklassa tarkoitettu väliaikainen maahantuontimenettely täysin tulleitta;
  5. tullikoodeksin 91 – 97 artiklassa tarkoitettu ulkoinen passitusmenettely.

Näiden osalta maahantuonnin katsotaan tapahtuvan Suomessa silloin, kun tavara on Suomessa kyseisen menettelyn päättyessä.  

Maahantuonti tapahtuu Suomessa myös tuotaessa tavara EU:n tullialueelta, mutta arvonlisäveroalueen ulkopuolelta (esim. Kanarian saarilta), jos tavara on asetettu tullikoodeksin 163 – 165 artiklan mukaiseen sisäiseen passitusmenettelyyn tai johonkin 1 - 4 kohdassa tarkoitettuun menettelyyn ja menettely päätetään Suomessa.

2. Arvonlisäveron peruste

Maahantuonnin arvonlisäveron perusteesta lasketaan kannettavan veron määrä.

Arvonlisäverolain 88 §:n 1 mom. (29.12.1994/1486) mukaan tavaran maahantuonnin arvonlisäveron perusteen lähtökohtana pidetään maahan tuodun tavaran tullausarvoa, ellei arvonlisäverolaissa toisin säädetä.

Tullausarvosta säädetään yhteisön tullikoodeksista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 (28 - 36 artiklat) sekä tietyistä yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevista säännöksistä annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (141 - 181 artiklat).

Tähän arvoon on lisättävä arvonlisäverolain 91 – 93 a §:issä säädetyt erät.  Tavaran maahantuonnista suoritettava arvonlisävero (23 %, 13 % tai 9 %) lasketaan tästä kokonaissummasta.

Arvonlisäverolain 91 §:n mukaan maahantuonnin veron perusteeseen sisällytettävistä eristä on kerrottu Tullihallituksen tiedotteessa nro 10/010/2012.

Arvonlisäverolain 93 §:n mukaan arvonlisäveron perusteeseen sisällytetään tavaran maahantuonnin johdosta tullauksen yhteydessä valtiolle tai Yhteisölle kannettavat verot, tullit, tuontimaksut ja muut maksut lukuun ottamatta arvolisäveroa. Veron perusteeseen sisällytetään myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut. Säännöstä ei sovelleta tullihuutokaupassa myytyyn tavaraan.

Kun valmisteveronalainen tavara tullataan vapaaseen liikkeeseen, tavarasta kannetaan tullauspäätöksellä tullit ja maahantuonnin arvonlisävero. Käteisasiakkailta kannetaan tullauspäätöksellä myös valmistevero. Tämä valmisteveron määrä sisällytetään arvonlisäveron perusteeseen.  

Kun tavaranhaltijana ja valmisteverovelvollisena on tullin rekisteröity asiakas tai tullauksessa on käytetty välillistä edustajaa, joka on tullin rekisteröity asiakas, valmisteveroilmoitus on annettava neljän arkipäivän kuluessa tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta. Tämä valmisteveron määrä on sisällytettävä tulli-ilmoituksella maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen.

Kun tavaranhaltijana on toimija, jolla on Tullin myöntämä lupa valmisteverotuksen väliaikaisen verottomuuden järjestelmän käyttämiseen ja EU:n ulkopuolelta tuotavat tavarat siirretään tuontipaikassa valmisteverotuksen väliaikaisen verottomuuden järjestelmään, valmisteveroa ei sisällytetä tulli-ilmoituksella maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen.  Näissä tilanteissa valmisteveron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tuotteet poistuvat väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä.

3. Siirto arvonlisäverolain 72 j §:ssä tarkoitettuun verovarastointi-menettelyyn – arvonlisäveroton maahantuonti

Arvonlisäverolain 72 h §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan veroa ei suoriteta sellaisen 72 i §:ssä tarkoitetun tavaran maahantuonnista ja myynnistä, joka siirretään 72 j §:ssä tarkoitettuun verovarastointimenettelyyn. Verottomuuteen on vedottava tulli-ilmoituksella (menettely 07xx ja kansallinen menettely 999).

Tämä maahantuonnin verottomuus koskee vain tiettyjä arvonlisäverolaissa lueteltuja tavaroita. Raaka-aineet ja niiden jalostusaste on määritelty arvonlisäverolaissa EU:n tullitariffin nimikkeillä ja CN-koodeilla. Esimerkkinä mineraaliöljyt (sisältäen propaanin ja butaanin; sisältäen myös petroleumiraakaöljyt); nimikkeet 2709, 2710, 2711 12 ja 2711 13.  

Verovarastointi ei koske varastossa käytettäviä tavaroita eikä menettelyä voida soveltaa tavaroihin, jos ne on tarkoitettu myytäväksi vähittäiskauppavaiheessa eli myytäväksi varastosta suoraan kulutukseen. Tästä poikkeuksena ja muita kuin em. raaka-aineita koskevana verovarastointimenettely on mahdollista silloin, kun on kyse ns. laivakauppiaiden varastoista (tällaiset tavarat on tarkoitettu kansainvälisessä liikenteessä olevien vesi- ja ilma-alusten varustamiseksi tai myytäviksi verotta tällaisella aluksella taikka myytäviksi satamassa tai lentokentällä).

Arvonlisäverolain 72 k §:n mukaisen verovarastointiluvan antaa Verohallinto. Tavaranhaltijan on verottomuuden saadakseen pyydettäessä esitettävä kopio kyseisestä lupapäätöksestä maahantuonnin yhteydessä. Arvonlisäverolain 72 j §:n 2 momentin (30.12.2010/1392) mukaan valmisteveronalaisten tavaroiden katsotaan olevan verovarastointimenettelyssä silloin, kun ne ovat valmisteverotuslain (182/2010) 6 §:n 5 kohdassa tarkoitetussa varastossa. Valmisteverotuksen valtuutetulta varastonpitäjältä ei näin ollen edellytetä erillistä Verohallinnon myöntämää verovarastopäätöstä tuotteille, joihin verottomuussäännöstä voidaan soveltaa.

Jos verottomuusedellytykset eivät täyty, tullauspäätöksellä kannetaan arvonlisävero. Tällöin arvonlisäveron peruste määräytyy kohdassa 2 selvitetyllä tavalla. 

Lisätietoa verovarastosta arvonlisäverotuksessa löytyy Verohallinnon Internet-sivuilta osoitteesta www.vero.fi.              

Lisätietoja: Tuula Nummela puh. 040 332 2449

THT