Hyppää sisältöön

Väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisen asesulfaamikaliumin tuonnissa, korjattu 1.6.

27.5.2015 14.13
Tiedote

46/2015, MSR

Komission asetuksella (EU) nro 2015/787 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisen asesulfaamikaliumin sekä tiettyjen valmisteiden ja/tai seosten sisältämän asesulfaamikaliumin tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (Taric-koodi 2934 99 90 21), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ja ex 3824 90 96.

Yritys

Väliaikainen tulli
euroa/kg netto

Taric-
lisäkoodi

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd

3,19

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

3,15

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

1,23

C048

Kaikki muut yritykset

3,19

C999

Kaikki yritykset, jotka tullaavat valmisteita ja/tai seoksia, jotka eivät sisällä Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa asesulfaamikaliumia

0

C045

Edellä mainituille yrityksille vahvistettujen yksilöllisten tullien soveltaminen edellyttää liitteen I mukaisen kauppalaskun esittämistä. Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista.

Asesulfaamikaliumia, joka sisältyy valmisteisiin ja/tai seoksiin, koskevaa polkumyyntitullia sovelletaan suhteessa asesulfaamikaliumin kokonaispitoisuuteen painon mukaan valmisteessa ja/tai seoksessa. Huom! Maahantuojan on ilmoitettava paljoustietona lisäksi asesulfaamin määrä valmisteessa ja/tai seoksessa paljousyksiköllä KAC = Kg net Ace K, kilogram net of acesulfame potassium.

Kun jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoitus tapauksissa, joissa asesulfaamikalium on peräisin muusta maasta kuin niiden valmisteiden ja/tai seosten alkuperämaasta, joihin se sisältyy, tuojan on toimitettava valmisteiden ja/tai seosten lopullisen tuottajan liitteessä II esitettyjen vaatimusten mukaisesti antama alkuperäilmoitus. Asetus julkaistiin 21.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 125. Asetus tuli voimaan 22.5.2015 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

LIITE I

1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun pätevään kauppalaskuun on sisällyttävä seuraavat:

1) Kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.

2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun Euroopan unioniin vietäväksi myydyn asesulfaamikaliumin (ace-K) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi) Kiinan kansantasavallassa. Vakuutan, että tässä laskussa esitetyt tiedot ovat täydelliset ja asianmukaiset.”

3) Päiväys ja kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoitus.

                                        
LIITE II

Alkuperäilmoitus

Myyjä: [täytetään asesulfaamikaliumia sisältävien valmisteiden ja/tai seosten myyjän täydellinen nimi ja osoite]
Kauppalaskun numero ja päiväys:

Pakkausnumero

Asesulfaamikaliumia sisältävän valmisteen ja/tai seoksen tuotekuvaus

Tuotteen sisältämän asesulfaamikaliumin määrä (kg)

Asesulfaamikaliumin alkuperämaa

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuottaja: [täytetään asesulfaamikaliumia sisältävien valmisteiden ja/tai seosten lopullisen tuottajan täydellinen nimi ja osoite, jos tuottaja muu kuin myyjä]

Näiden tavaroiden tuottaja vakuuttaa, että

– se on määrittänyt tämän ilmoituksen sarakkeessa 2 kuvattujen tavaroiden sarakkeessa 4 ilmoitetun alkuperän neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1)   23 ja 24 artiklan säännösten mukaisesti,

– se toimii täydessä yhteistyössä Euroopan unionin komission tai tuontijäsenvaltion tulliviranomaisten kanssa tämän ilmoituksen totuudenmukaisuutta tarkastettaessa.

Päiväys

 

(Allekirjoitus)

 

(Allekirjoittavan tuottajayrityksen leima)

(Valtuutetun allekirjoittajan nimi ja asema)

(1)   Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

THT