Hyppää sisältöön

Uudistettu GSP-järjestelmä 1.1.2014 lähtien

28.1.2013 9.46
Tiedote

11/2013, OT/LL

Säädös: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta

Mainittu uusi GSP-asetus N:o 978/2012 on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 303, 31.10.2012.

Asetuksessa tarkoitettuja tullietuuksia sovelletaan 1.1.2014 lähtien. Nykyinen GSP-asetus N:o 732/2008 kumotaan vastaavasti 1 päivästä tammikuuta 2014 lähtien.

Huomioitavaa uudessa GSP-asetuksessa on erityisesti yleisen menettelyn alaisuuteen  kuuluvien edunsaajamaiden väheneminen. Tuotekatetta on laajennettu hieman. Laajentaminen ei koske esimerkiksi nahka- taikka tekstiilialan nimikkeitä. Tuotekatteen laajentamisen lisäksi eräät tuotteet on muutettu aroista tuotteista ei-aroiksi tuotteiksi. Tämäkään muutos ei koske esimerkiksi nahka- taikka tekstiilialaa.

Uudessa asetuksessa tarkoitettu järjestelmä on voimassa 10 vuotta eli 31.12.2023 asti. Tätä aikaisemmin asetukset uudistettiin pääsääntöisesti kolmen vuoden välein (+ tätä pidemmät kymmenvuotiskaudet järjestelmän keskeisille periaatteille). Voimassaolon päättymispäivää ei kuitenkaan sovelleta vähiten kehittyneiden maiden erityisjärjestelyihin (”kaikki paitsi aseet”, ”everything but arms”, EBA).

Tullietuuden piiristä poistetut maat

1. Korkean tulotason maat

Etuuden piiristä on poistettu maat, jotka Maailmanpankki on luokitellut korkean tulotason maiksi (8 maata):

Saudi-Arabia
Kuwait
Bahrain
Qatar
Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Oman
Brunei (ASEAN)
Macao (alue)

2. Ylemmän keskitulotason maat

Etuuden piiristä on poistettu myös maita, jotka Maailmanpankki on luokitellut ylemmän keskitulotason maiksi (12 maata):

Kuuba
Venezuela
Argentiina (MERCOSUR)
Brasilia (MERCOSUR)
Uruguay (MERCOSUR)

Venäjä
Kazakstan
Valko-Venäjä (etuudet väliaikaisesti poistettu jo 21.6.2007 lähtien muista syistä)

Gabon
Libya
Malesia
Palau

Azerbaidzan ja Iran ovat jäämässä pois piakkoin tullietuuden piiristä, koska maat ovat olleet jo kolme vuotta peräkkäin Maailmanpankin listalla ylemmän keskitulotason maina. Komission delegoitu asetus annettaneen lähiaikoina.

3. Päällekkäisiä tullietuuksia saavat maat

Lisäksi etuuden piiristä on poistettu sellaiset maat ja alueet, jotka saavat Euroopan unioniin tuotaessa tullietuuksia muiden EU:n myöntämien tullietuuksien kautta:

- vapaakauppasopimukset: EUROMED (esim. Marokko ja Tunisia), CARIFORUM, Meksiko ja Etelä-Afrikka
- yksipuoliset tullietuudet: AKT-valtioiden markkinoillepääsyasetus (MAR) sekä  Merentakaiset maat ja alueet (MMA, OCT).

4. Väliaikaisesti tullietuuksien piiristä poistetut maat (muunlaisilla syillä)

Myanmar/Burma (MM), poistettu sekä liitteen II että liitteen IV edunsaajamaiden joukosta väliaikaisesti

Edunsaajamaiden ryhmittely uudessa asetuksessa

a) Kaikki kehitysmaat (vaikka eivät saisi etuuskohtelua)

Asetuksen liitteessä I (s. 19) vahvistetaan GSP-järjestelmään oikeutetut (”kelvolliset”, eligible) maat eli kaikki kehitysmaat riippumatta siitä, saavatko ne asetuksessa GSP-tullietuuksia vai ei. Liitteessä I mainitaan 153 maata. Siinä on mukana 64 sellaista maata (mm. Kroatia, Marokko ja Venäjä), jotka eivät kuitenkaan uudessa asetuksessa saa GSP-järjestelmän mukaisia tullietuuksia. Liitteellä I on varmistettu maiden mahdollisuus päästä GSP-etuuden piiriin, jos maan tilanne huononee nykyisestä tilanteesta. Toisin sanoen liitteen I maat voivat ainakin teoriassa tulla saamaan joskus  GSP:n yleisen menettelyn mukaisia tullietuuksia. Komissio voi muuttaa liitettä I, jos maan kansainvälinen asema taikka luokitus muuttuu.

b) Tosiasialliset edunsaajamaat

Maat, jotka tosiasiassa saavat GSP-tullietuuksia, on mainittu asetuksen liitteessä II (tullietuuksien myöntämisen perusteet täyttävät edunsaajamaat). Liite II on otsikoitu ”yleisen menettelyn edunsaajamaiksi”, mutta liitteessä mainitaan myös vähiten kehittyneet edunsaajamaat (Everything but arms, EBA). Liitteessä II  mainitaan yhteensä 89 maata, joista 49 on EBA-maita. Yleisen menettelyn alaisia maita on näin ollen 40. Osa yleisen menettelyn alaisista maista tulee saamaan GSP+ -maan aseman.

Komissio tarkastelee liitettä II vuosittain ja voi tehdä muutoksia maiden asemaan ( 5 artikla) jo ennen kuin asetusta ryhdytään soveltamaan vuoden 2014 alussa (Azerbaidzan ja Iran seuraavina).

Jos edunsaajamaa on siirtynyt Maailmanpankin luokituksessa vähintään ylemmän keskitulotason maaksi ja pysyy vähintään tällä asteella kolmena peräkkäisenä vuonna, niin maa poistetaan GSP-edunsaajamaiden luettelosta. Siirtymäaika on yksi vuosi poistamispäätöksen voimaantulosta.

Jo mainitut Azerbaidzan ja Iran ovat kolmena peräkkäisenä vuonna eli vuosina 2010, 2011 ja 2012 kuuluneet ylemmän keskitulotason maihin.

Jos GSP-edunsaajamaa on edunsaajana jossain muussa etuuskohteluun perustuvassa järjestelyssä, niin maa poistetaan GSP-edunsaajamaiden luettelosta kahden vuoden kuluttua tämän toisen etuuskohtelujärjestelyn soveltamisen alkamisesta.  

c) GSP+ -maat

Järjestelmään sisältyy edelleen kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävä erityinen kannustusmenettely eli GSP+ -menettely. Tämän menettelyn edunsaajamaat tullaan luettelemaan asetuksen liitteessä III. Asetuksen 9 artiklassa on esitetty vaatimukset, joiden perusteella maa voi päästä tähän kannustusmenettelyyn:

  • maa on muita heikommassa asemassa muun muassa talouden yksipuolisuuden vuoksi
  • maa on ratifioinut kaikki asetuksen liitteessä VIII luetellut yleissopimukset ja varmistaa niiden tosiasiallisen täytäntöönpanon (ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristönsuojelu ja hyvän hallinnon periaatteet)

”Muita heikommassa asemassa oleva maa” on määritelty asetuksen liitteessä VII. Maan GSP-tuonti kohdistuu hyvin rajoitettuun  tuotevalikoimaan.

Maan on kirjallisesti pyydettävä pääsyä GSP+ -menettelyyn. Komissiolle on siirretty valta vahvistaa säännöt sille menettelylle, jolla GSP+ -asema hakijamaalle myönnetään (10 artiklan 7 kohta). Komissio vahvistaa hakemusmenettelyn määräajat. Komissio voi myös peruuttaa GSP+ -menettelyn soveltamisen sellaiselta maalta, joka ei ole noudattanut sitoumuksista johtuvia velvoitteitaan ( 15 artikla, etuuksien palauttaminen 16 artikla).

Komissio tulee antamaan delegoidun asetuksen sääntöjen vahvistamisesta menettelylle, jolla maalle myönnetään oikeus GSP+ -menettelyn piiriin pääsemiseksi. Asetuksessa on säännöt hakemusmenettelylle (määräajat, pyynnön esittäminen ja pyynnön käsittely). Komissio tekee päätöksen pyynnön esittäneen maan pääsystä GSP+ -menettelyn piiriin kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

GSP+ -maat 31.12.2013 asti ovat seuraavat:

Armenia, Azerbaidzan, Bolivia, Kolumbia, Costa Rica, Kap Verde, Ecuador, Georgia, Guatemala, Handuras, Mongolia, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay ja El Salvador

d) Vähiten kehittyneet maat

Vähiten kehittyneitä maita koskeva menettely (EBA) säilyy ennallaan. Sen piiriin kuuluvat edunsaajamaat on lueteltu asetuksen  liitteessä IV. Liitteessä on 49 maata mukaan lukien Myanmar. Komissio tarkastelee EBA-maiden luetteloa jatkuvasti uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella (17 artikla). Jos maa ei enää täytä EBA-menettelyn saamisen edellytyksiä, niin maalle annetaan kolmen vuoden siirtymäaika ennen kuin maa menettää EBA-tullietuudet. Myanmar ei asetuksen voimaan tullessa ole ollut oikeutettu tullietuuksiin, eikä ole edelleenkään niihin oikeutettu (väliaikainen peruuttaminen).

Tullin alennukset säilyvät täysin ennallaan

Tullin alennuksia tarkasteltaessa on aina muistettava, että tullitariffin kaikki nimikkeet eivät kuulu yleisen menettelyn eivätkä GSP+ -menettelyn piiriin.

Esimerkiksi kaikki nahka-, tekstiiliaines-, vaate- ja jalkinenimikkeet   kuuluvat yleisen menettelyn piiriin. Ainoa poikkeus on nimikkeen 5105 villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu (myös kammattu irtovilla). Ne eivät kuulu yleisen menettelyn eivätkä GSP+:n piiriin.

Yleisen menettelyn piiriin kuuluvat tuotteet on edelleen jaettu arkoihin (S, sensitive) ja muihin kuin arkoihin (NS, non-sensitive) tuotteisiin (liite V).  Tullietuuden taso määräytyy tämän jaottelun mukaisesti.

Muiden kuin arkojen tuotteiden tullit maatalousosia lukuun ottamatta suspendoidaan kokonaan. Tulli on siis nolla tullin maatalousosia lukuun ottamatta.

Arkojen tuotteiden arvotulleja (%) alennetaan 3,5 prosenttiyksikköä asetuksen liitteessä V luetelluilta aroilta tuotteilta. Tämä alennus on liitteessä V olevilla GSP-jaksoihin S-11a (tekstiiliaineet) ja S-11b (tekstiilitavarat) kuuluvilla aroilla tuotteilla 20 %.  Arkojen tuotteiden paljoustulleja (esim. euroa/100 kg)   alennetaan 30 % lukuun ottamatta vähimmäis- tai enimmäistulleja. Jos arkojen tuotteiden tulleihin sisältyy sekä arvo- että paljoustulleja, niin paljoustulleja ei alenneta.

Esimerkiksi lähes kaikki nahka-, turkis- ja tekstiilituotteet ovat yleisessä menettelyssä arkoja tuotteita. Kaikki nimikkeen 4202 ja 4203 tuotteet (nahkasta taikka tekonahkasta valmistetut laukut, kotelot, vaatteet ja vaatetustarvikkeet), kaikki ryhmien 50 – 63 tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat sekä kaikki 64 ryhmän jalkineet ja niiden osat ovat arkoja tuotteita.

Kaikki tullitariffin nimikkeet eivät myöskään kuulu GSP+ -menettelyn piiriin. Tuotekate poikkeaa jonkin verran yleisen menettelyn tuotekatteesta. Tuotteita ei ole jaoteltu arkoihin ja ei-arkoihin tuotteisiin.  GSP+ -edunsaajamaista peräisin olevien ja tähän menettelyyn kuuluvien tuotteiden (asetuksen liite IX)  arvotullit suspendoidaan kokonaan (nollaksi). Niinikään paljoustullit suspendoidaan kokonaan lukuun ottamatta tuotteita, joiden tulleihin sisältyy paljoustullin lisäksi myös arvotulli.

EBA-menettely kattaa kaikki yhdistetyn nimikkeistön nimikkeet 1–97 ryhmässä lukuun ottamatta 93 ryhmän tuotteita (18 artikla). Ryhmä 93 kattaa aseet ja ampumatarvikkeet sekä niiden osat ja tarvikkeet. Tässä menettelyssä ei siis tarvita luetteloa nimikkeistä. Kaikkien EBA-menettelyn edunsaajamaista peräisin olevien tuotteiden tullit suspendoidaan edelleen nollaksi 93 ryhmän tuotteita lukuun ottamatta. 

Pienin kannettavan tullin taso

Jos GSP-asetuksen mukaisesti alennettu arvotulli on enintään yksi prosentti, kyseistä  tullia ei kanneta ollenkaan (tulli suspendoidaan kokonaan, 34 artikla). Jos alennettu paljoustulli on enintään kaksi euroa yksiköltä, kyseinen tulli suspendoidaan kokonaan. Tällaiset suspendoidut etuuskohtelutullit näkyvät DDS-Taric-tietokannassa automaattisesti nollatulleina.

Tuotekatteen muutokset

Pääsääntöisesti tuotekate sekä vain yleisessä menettelyssä käytössä oleva tuotteiden arkuusaste (arka ja ei-arka tuote) säilyvät ennallaan. Joitakin laajennuksia tuotekatteisiin on kuitenkin tehty. Nimikekohtainen tullietuuskohtelu on aina tarkastettava asetuksesta taikka Taric-tietokannasta.

Tuotteet on asetuksen  liitteissä V ja IX  esitetty tariffin jaksottain (Section = S). Tariffin jakso (S) on kuitenkin useissa jaksoissa jaettu  osiin GSP-jaksoiksi. Esimerkiksi I jakso on jaettu kahdeksi GSP-jaksoksi seuraavasti: S-1a ja S-1b. Vastaava jako on tehty XI jaksossa. Jakso S-11a kattaa 50–60 ryhmän tekstiiliaineet (esimerkiksi eräät langat, matot ja kankaat) ja jakso 11b kattaa 61–63 ryhmän tekstiilitavarat (esimerkiksi vaatteet). Vain XI jakso on jaettu osiin 31.12.2013 asti sovellettavassa asetuksessa.

Yleinen menettely

Yleisen menettelyn piiriin kuuluvat tuotteet on lueteltu asetuksen liitteessä V (s. 30). Muutamia uusia tuotteita on lisätty etuuden piiriin taikka tuotteiden arkuusastetta on muutettu arasta (S) ei-araksi (NS).

GSP+ -menettely

GSP+ -menettelyn piiriin kuuluvat tuotteet on lueteltu asetuksen liitteessä IX (s. 62). Etuuden piiriin on lisätty muutamia uusia tuotteita (vain eräitä metalleja).

Vähiten kehittyneet maat (EBA-menettely)

Tuotekate säilyy täysin ennallaan vähiten kehittyneistä EBA-menettelyn piiriin kuuluvista maista peräisin olevilla tuotteilla.

Tuotealoja etuuden ulkopuolella yleisessä menettelyssä (graduaatio)

Asetuksen 978/2012  yleiseen menettelyyn sisältyy edelleen järjestelmä (8 artikla), jonka nojalla tietyn edunsaajamaan tietyt tuotealat (GSP-jaksot) voidaan jättää kokonaan tullietuuden ulkopuolelle (tullietuuksien suspendointi). Tämä ei ole enää mahdollista GSP+ -menettelyssä toisin kuin on kumottavassa asetuksessa vuoden 2013 loppuun asti. Tullietuudet poistetaan maalta nyt GSP-jaksottain, jos kysymyksessä olevaan tuotealaan kuuluvien tuotteiden tuonti tästä yksittäisestä edunsaajamaasta ylittää asetuksessa säädetyt kynnysarvot (asetuksen liite VI). Kumottavassa asetuksessa tullietuudet poistettiin aina tariffin jaksottain laajalta tuotevalikoimalta. Vain siis tekstiiliaineet ja vaatteet oli jo tässä asetuksessa  rajattu  keskenään eri alajaksoihin. 

Komissio on 17.12.2012 antanut tuotealojen poistoista (graduointi)   täytäntöönpanoasetuksen (N:o 1213/2012, EUVL L 348, 18.12.2012). Asetus on tullut voimaan 19.12.2012. Sitä sovelletaan kolmen vuoden ajan eli 1.1.2014-31.12.2016. Kolmen vuoden soveltamisajalla on haluttu luoda ennakoitavuutta tullietuuksien soveltamiseen. Komissio tarkastelee GSP-jaksottain graduoitujen tullietuuksien luetteloa  kolmen vuoden välein. Tullietuuksia voidaan tällöin suspendoida taikka ottaa uudelleen käyttöön. Seuraavaa täytäntöönpanosäädöstä tullaan soveltamaan sen voimaantuloa seuraavan vuoden alusta.

Tiettyjä tuotealoja on mainitulla täytäntöönpanoasetuksella jätetty yleisen menettelyn tullietuuksien ulkopuolelle 1.1.2014 lähtien seuraavilta mailta: Kiina, Costa Rica, Ecuador, Intia, Indonesia, Nigeria, Ukraina ja Thaimaa. Valtaosa Kiinasta peräisin olevista tuotteista (tuotealoista) on tullietuuden ulkopuolella (tullietuudet suspendoitu). Vain eräät Kiinan alkuperää olevat 6., 15., 16., 24., 25. ja 27. ryhmän tuotteet saavat tullietuuksia. Intian alkuperää olevista tuotteista esimerkiksi nahkat (S-8a) ja tekstiiliaineet (S-11a, nytkin) ovat tullietuuden ulkopuolella 1.1.2014 lähtien. Sen sijaan nahkatavarat (S-8b) ja vaatteet  (S-11b) saavat tullietuuksia. Vuoden 2013 loppuun asti Intian alkuperätuotteista vain tekstiiliaineiden tullietuudet on suspendoitu. Vietnamin alkuperää olevat 64 – 67 ryhmän tuotteet (mm. jalkineet ja päähineet) palaavat tullietuuden piiriin 1.1.2014 lähtien eli näiden tuotteiden tullietuuksia ei ole asetuksessa 1213/2012 suspendoitu. Niinikään Thaimaasta peräisin olevat 71 ryhmän tuotteet (mm. helmet, jalokivet, jalometallit, eräät korut ja metallirahat) palaavat etuuden piiriin.

Alkuperäsäännöt

Tullietuuksien saaminen edellyttää, että tuotteet ovat peräisin kysymyksessä olevasta edunsaajamaasta (alkuperätuote, asetuksen 33 artikla). Alkuperäsäännöt ovat tullikoodeksin soveltamisasetuksessa (ETY) N:o 2454/93 ja etenkin tämän soveltamisasetuksen muutoksessa (Komission asetus N:o 1063/2010, EUVL L 307, 23.11.2010). Näitä uudistettuja GSP:n alkuperäsääntöjä on sovellettu vuoden 2011 alusta lähtien.

Alkuperäselvityksenä käytetään tuonnissa A-alkuperätodistusta (Form A). Kehitysmaan viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksia vain sellaisista lähetyksistä, joiden sisältämien alkuperätuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa. Kehitysmaan viejä ei voi saada niin sanottua valtuutetun viejän asemaa.

Vietäessä EU:n alkuperätuotteita GSP:n edunsaajamaahan jalostettavaksi alkuperäselvityksenä käytetään EUR.1 –tavaratodistusta erityismaininnoin. Vaihtoehtona on viejän laatima kauppalaskuilmoitus. EU:ssa toimiva viejä voi saada tällaista vientiä varten valtuutetun viejän aseman.

Alkuperäselvitysten antamismenettely kehitysmaissa muuttuu siirtymäajan rajoissa. Viejät rekisteröidään kehitysmaissa ja he ryhtyvät itse laatimaan alkuperävakuutuksia 1.1.2017 lähtien. Kehitysmaan viranomainen ei enää siitä lähtien vahvista A-alkuperätodistuksia lainkaan. Jos kehitysmaa ei kuitenkaan saa viejien rekisteröintijärjestelmäänsä (REX) valmiiksi riittävän ajoissa, maa voi saada luvan soveltaa nykyistä järjestelmää (A-alkuperätodistus ja kauppalaskuilmoitus enintään 6 000 euron arvosta) vuoden 2019 loppuun asti.

Sitten, kun kehitysmaan viranomainen ei enää vahvista A-alkuperätodistuksia, niin myöskään tuoja ei voi enää vedota viranomaisen virheeseen (Tullikoodeksin 220 artiklan 2 b alakohta).

Uusi GSP-asetus 978/2012 aiheuttaa joitakin muutoksia myös alkuperäsääntöihin. Muutoksia on tehtävä ainakin alueellisen kumulaation säännöksiin (soveltamisasetuksen 86 artikla). Alueellisen kumulaation maaryhmiin kuuluu maita, jotka jäävät 1.1.2014 lähtien GSP-järjestelmän ulkopuolelle. Tällaisia maita ovat Brunei (ASEAN-maa) sekä Argentiina, Brasilia ja Uruguay (MERCOSUR-maita). Ilman alkuperäsääntöjen muutoksia Paraguay jäisi yksin Mercosur-maiden alueellisen kumulaation ryhmään IV.

Tullietuuksien väliaikainen peruuttaminen

Tullietuudet voidaan peruuttaa väliaikaisesti kaikissa eri menettelyissä (yleinen menettely, GSP+ ja vähiten kehittyneet maat). Jos tullietuudet peruutetaan väliaikaisesti asetuksen 19 artiklan nojalla, niin komission antama peruuttamista koskeva säädös tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen antamisesta.

Tullietuuksien peruuttamisen syynä voi olla esimerkiksi yleissopimuksissa vahvistettujen periaatteiden vakava ja järjestelmällinen rikkominen. Jo edellä mainittu Myanmar/Burma on tällaisten syiden vuoksi edelleen jätetty asetuksen liitteessä II (yleisen menettelyn maat, kattaa myös EBA-maat) ja liitteessä IV (EBA-maat) väliaikaisesti tullietuuksien ulkopuolelle. Myös Valko-Venäjä on väliaikaisesti jätetty tullietuuksien ulkopuolelle, mutta 1.1.2014 lähtien se ei enää kuulu liitteessä II tarkoitettuihin edunsaajamaihin.

Tullietuudet voidaan väliaikaisesti peruuttaa tietyltä edunsaajamaalta myös esimerkiksi sillä perusteella,  että maa jättää järjestelmällisesti noudattamatta alkuperäsääntöjä (21 artikla). Tällainen väliaikainen peruuttaminen ei saa kestää kerrallaan yli kuutta kuukautta. Väliaikaisen peruuttamisen jatkamisesta on päätettävä erikseen.

Suoja- ja valvontatoimenpiteet

GSP-asetus mahdollistaa suoja- ja valvontatoimenpiteet tilanteissa, joissa GSP-tullietuudella tapahtuva tuonti aiheuttaa taikka saattaa aiheuttaa häiriöitä EU:n markkinoilla (asetuksen 22 – 32 artikla). Tekstiili-, maatalous- ja kalastusalan suojatoimenpiteet ovat 29-31 artiklassa. Tiettyjen tuotteiden tullietuudet voidaan poistaa, jos tuotteiden tuonti ylittää tietyt raja-arvot. Tekstiilien suojatoimenpiteiden alaisuuteen on asetuksessa (29 artikla) nyt otettu vaatteiden (GSP-jakso S-11b) lisäksi myös tekstiiliaineet (GSP-jakso S-11a). Etuuksien poistaminen tulee voimaan kahden kuukauden kuluttua säädöksen julkaisemisesta.

Esimerkiksi nimikkeeseen 6403 kuuluvien nahkajalkineiden tuonti on myös erityisen seurannan alaisuudessa (35 artiklan 4 kohta).

Tullietuuksien poistamista koskevat komission säädökset julkaistaan  EUVL:ssä.

Tuotekatteen muutokset nimikkeittäin

Yleisen menettelyn piiriin asetuksen liitteessä V lisätyt tuotteet sekä tuotteiden arkuusasteen muutokset:

Uusi tuote otettu etuuden piiriin

Tuotteen arkuusaste muutettu arasta (S) ei-araksi (NS)

0603 12 00 eräät neilikat

2401 10 60 eräs riipimätön tupakka

2805 19 eräät maametallit, NS

2805 30 eräät harvinaiset maametallit, NS

2818 20 eräs alumiinioksidi, NS

Eräät lannoitteet: 3102 21, 3102 40, 3102 50 ja 3102 60, kaikki NS
Ovat olleet tätä ennen vain GSP+:n tuotekatteessa.

3201 20 00 eräs uute, NS
(Ei ole kuitenkaan lisätty GSP+:n tuotekatteeseen.)

3907 60 20 eräs PET-muovi

7801 99 eräs lyijy, NS

Eräät epäjalot metallit: 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 ja 8108 30 00, kaikki NS
(Ei ole kuitenkaan lisätty GSP+:n tuotekatteeseen.)

8521 90 00 eräät videolaitteet

GSP+ -menettelyn piiriin asetuksen liitteessä IX lisätyt tuotteet:

2805 19  Eräät maametallit

2805 30 Eräät harvinaiset maametallit

2818 20 Eräs alumiinioksidi

7801 99 Eräs lyijy

GSP+ -menettelyn piiristä on liitteessä IX jäänyt nyt pois nimikkeen 1210 tuotteet.

Lisätietoja asiasta antaa Leena Lehtinen, sähköposti:  leena.lehtinen(at)tulli.fi

THT