Hyppää sisältöön

Uuden kalastuslain edellyttämät muutokset nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin 1.1.2016

31.12.2015 14.48
Tiedote

124/2015, MCM/KL

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1472/1994) sisältyviin ammattimaiseen kalastukseen käytettyjen polttoaineiden verokohtelua koskeviin säännöksiin  tehdään vuoden 2016 alusta voimaantulevan uuden kalastuslain (379/2015) edellyttämät muutokset.

Lain 2 §:n 25 kohtaan sisältyvä verottoman polttoaineen käyttöön oikeutetun ammattimaisen kalastuksen määritelmä muutetaan kaupallisen kalastuksen määritelmäksi. Sillä tarkoitetaan toimintaa, jonka harjoittaja kuuluu kalastuslain 88 §:n mukaiseen kaupallisten kalastajien ryhmään I tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun ammattimaisia kalastajia koskevaan ryhmään. Edellä tarkoitettuun kalastajien ryhmään I kuulumisen edellytyksenä on, että kalastustoiminnan harjoittajan kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentissa säädetyn määrän tai toiminnanharjoittajalla on suunnitelma tämän saavuttamiseksi.

Lain 9 §:n muutetun 4 kohdan mukaan kaupalliseen kalastukseen käytetyn kalastusaluksen polttoaineet ovat edelleen verottomia edellyttäen, että kalastusalus on merkitty Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin, merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa (690/2010) tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin tai vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (424/2014) mukaiseen vesikulkuneuvorekisteriin taikka näitä vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin. Lisäksi edellytetään, että kaupallinen kalastaja on merkittynä kalastuslain 94 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun kaupallisten kalastajien rekisteriin tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun ammattimaisia kalastajia koskevaan rekisteriin. Lain muutetun 10 §:n mukaan rekisteröintimerkintöjen tulee olla nykyiseen tapaan voimassa polttoainetta hankittaessa ja käytettäessä.

THT