Hyppää sisältöön

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2021

21.3.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Ulkomaankaupan kuljetusten tonnimäärät laskivat vuonna 2021

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2021 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa 97,8 miljoonaa tonnia. Määrä laski 3,1 prosenttia vuodesta 2020. Tavaraa vietiin 44,4 miljoonaa tonnia ja tuotiin 53,4 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 3,8 prosenttia ja tuontimäärät 2,6 prosenttia vuodesta 2020.

Valtaosa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meriteitse. Vuonna 2021 merikuljetusten osuus kaikista ulkomaankaupan tavarakuljetuksista oli 82,4 prosenttia, mikä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2020. Merikuljetusten tonnimäärät laskivat 4,0 prosenttia 80,6 miljoonaan tonniin.

Maakuljetusten osuus tavarakuljetuksista oli vuonna 2021 15,2 prosenttia, eli 14,9 miljoonaa tonnia. Osuus oli hieman suurempi kuin vuonna 2020. Kuljetusten tonnimäärät kasvoivat 2,8 prosenttia. Maakuljetuksiin on laskettu sekä maantie- että rautatieliikenne.

Lentokuljetusten tonnimäärät nousivat 3,4 prosenttia viime vuonna. Tavaraa kuljetettiin ilmareitillä 166 tuhatta tonnia, eli 0,2 prosenttia Suomen koko tavarankuljetusten tonnimääristä. Muiden kuljetusmuotojen, eli posti- ja putkikuljetusten sekä itseliikkuvien laivojen ja alusten, osuus ulkomaankaupan kokonaiskuljetuksista oli 1,9 prosenttia. Niiden tonnimäärät laskivat 1,9 prosenttia.

Maakuljetusten tonnimäärät kasvoivat viennissä

Laivakuljetusten osuus tavaraviennin määrästä oli 91,0 prosenttia vuonna 2021. Osuus oli prosenttiyksikön pienempi kuin vuonna 2020. Tavaraa vietiin laivoilla 40,5 miljoonaa tonnia, eli 4,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tuontikuljetuksissa laivakuljetusten osuus oli 75,9 prosenttia ja määrä 40,5 miljoonaa tonnia. Tonnimäärät laskivat 3,6 prosenttia vuodesta 2020. Laivakuljetukset sisältävät sekä meri- että sisävesikuljetukset, joista sisävesikuljetusten osuus sekä viennissä että tuonnissa on vain muutamia prosentin kymmenyksiä.

Viennin maantiekuljetusten tonnimäärät nousivat 12,4 prosenttia vuodesta 2020. Maanteitse vietiin 3,3 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli 7,5 prosenttia Suomen vientikuljetusten tonnimääristä. Maanteitse tuotua tavaraa tilastoitiin 4,3 miljoonaa tonnia. Maantiereittejä tuodun tavaran tonnimäärät laskivat 0,5 prosenttia vuoden takaisesta. Maantiekuljetettujen tonnien osuus koko tuonnista oli 8,1 prosenttia. Osuus oli lähes sama vuonna 2020.

Rautatieliikenteessä viedyn tavaran määrä kasvoi 4,1 prosenttia 455 tuhanteen tonniin. Rautatiekuljetusten osuus koko viennistä oli vain 1,0 prosenttia. Tuonti rautateitse kasvoi 0,6 prosenttia 6,7 miljoonaan tonniin. Rautatiereitin osuudeksi tuonnin kuljetuksista tuli näin ollen 12,6 prosenttia. Lentokuljetusten viedyt tonnimäärät laskivat 0,4 prosenttia 132 tuhanteen tonniin, mutta tuodut määrät nousivat 21,7 prosenttia 34 tuhanteen tonniin.

Metsäteollisuuden vientikuljetusten tonnimäärät kasvoivat

Metsäteollisuuden tuotteiden viennissä puutavaraa kuljetettiin 5,6 miljoona tonnia (+1,8 %), paperimassaa 4,6 miljoonaa tonnia (+4,3 %), paperia ja pahvia 8,7 miljoonaa tonnia (+6,8 %) ja puutuotteita 982 tuhatta tonnia (+15,9 %) viime vuonna. Metsäteollisuuden tuotteiden tonnimääräinen osuus kokonaisviennistä oli 44,6 prosenttia. Yhteensä metsäteollisuuden tuotteita kuljetettiin vientinä 19,8 miljoonaa tonnia, joista 18 miljoonaa tonnia meritse.

Energiatuotteiden, eli pääasiassa öljyjalosteiden, vientikuljetukset laskivat viime vuonna 21,2 prosenttia 7,1 miljoonaan tonniin. Osuus Suomen koko vientikuljetusten tonnimääristä oli 15,9 prosenttia. Energiatuotteiden kuljetukset olivat lähes yksinomaan merikuljetuksia.

Kemiallisten aineiden ja tuotteiden viedyt tonnimäärät laskivat 0,3 prosenttia vuodesta 2020. Tavaraa kuljetettiin 5,4 miljoonaa tonnia. Osuus koko vientikuljetuksista oli 12,2 prosenttia. Kemianteollisuuden kuljetuksista 4,7 miljoonaa tonnia vietiin meritse, 711 tuhatta tonnia rautatie- tai maantiekuljetuksina.

Rautaa ja terästä vietiin 3,6 miljoonaa tonnia viime vuonna, mikä oli 13,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Osuudeksi kaikista vientikuljetuksista tuli 8,0 prosenttia. Raudan ja teräksen kuljetuksista meritse meni 3,3 miljoonaa tonnia, maakuljetuksina 292 tuhatta tonnia.

Raakaöljyä ja öljytuotteita tuotiin viime vuonna 12,8 miljoonaa tonnia, mikä oli 24,0 prosenttia kaikista tuontikuljetuksista. Tuontimäärät laskivat 20,6 prosenttia vuodesta 2020. Tuonnin öljykuljetukset tulivat pääasiassa merireittiä. Puutavaran tuontikuljetukset nousivat 0,9 prosenttia 9,9 miljoonaan tonniin. Puutavaraa tuotiin rautateitse 3,5 miljoonaa tonnia, maanteitse 3,2 miljoonaa tonnia ja laivakuljetuksina 3,1 miljoona tonnia. Malmien ja metalliromun tuonti nousi kuuteen miljoonaan tonniin. Tuontimäärät nousivat 24,9 prosenttia edellisvuodesta. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden tuontimäärät nousivat 2,5 prosenttia 5,9 miljoonaan tonniin. Elintarvikkeiden tuonnin tonnimäärät nousivat 1,1 prosenttia 2,6 miljoonaan tonniin.

Kuljetukset Saksaan kasvoivat hieman

Viime vuonna Ruotsi oli suurin vientikuljetusten määrämaa 12,9 prosentin osuudellaan koko viennistä tonnimäärittäin laskettuna (5,7 milj. t). Ruotsiin viedyt tonnimäärät laskivat 8,5 prosenttia. Kuljetuksista 4,5 miljoonaa tonnia oli laivakuljetuksia, 1,3 miljoonaa tonnia maakuljetuksia. Saksaan tavaraa vietiin 4,5 miljoonaa tonnia (+0,7 %), Alankomaihin 3,4 miljoonaa tonnia (-14,0 %) ja Kiinaan 2,7 miljoonaa tonnia (-7,8 %).

Tuontikuljetuksissa Venäjän osuus lähetysmaana oli 22,0 miljoonaa tonnia, eli 41,2 prosenttia kaikista tuontikuljetuksista. Maasta tuodut tonnimäärät laskivat 10,3 prosenttia. Toiseksi eniten tavaraa kuljetettiin Ruotsista (7,7 milj. t) ja kolmanneksi eniten Saksasta (2,8 milj. t).


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi


Asiasanat
Ulkomaankaupan kuljetukset