Hyppää sisältöön

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2017

26.4.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Ulkomaankaupan kuljetusten tonnimäärät kasvoivat hieman vuonna 2017

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2017 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa lähes 103 miljoonaa tonnia, mikä oli prosentin vuotta 2016 enemmän. Tavaraa vietiin lähes 46 miljoonaa tonnia ja tuotiin 57 miljoonaa tonnia. Vientikuljetusten tonnimäärät kasvoivat kolme prosenttia, mutta tuontikuljetusten määrät olivat lähes edellisvuoden tasolla.

Valtaosa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meriteitse. Vuonna 2017 merikuljetusten osuus kaikista ulkomaankaupan tavarakuljetuksista oli noin 83 prosenttia, eli hieman enemmän kuin vuonna 2016. Merikuljetusten tonnimäärät kasvoivat kaksi prosenttia edellisvuodesta vajaaseen 86 miljoonaan tonniin.

Maakuljetusten osuus tavarakuljetuksista oli vuonna 2017 noin 14 prosenttia, eli lähes 15 miljoonaa tonnia. Osuus laski hieman vuodesta 2016. Kuljetusten tonnimäärät laskivat kaksi prosenttia vuoden takaisesta. Maakuljetuksiin on laskettu sekä maantie- että rautatieliikenne.

Lentokuljetusten tonnimäärät kasvoivat kahdeksan prosenttia viime vuonna. Tavaraa kuljetettiin ilmareitillä 296 tuhatta tonnia, eli 0,3 prosenttia Suomen koko tavarankuljetusten tonnimääristä. Muiden kuljetusmuotojen, eli posti- ja putkikuljetusten sekä itseliikkuvien laivojen ja alusten, osuus ulkomaankaupan kokonaiskuljetuksista oli vajaat kaksi prosenttia. Niiden tonnimäärät vähenivät neljä prosenttia.

Rautatiereitin kuljetetut tonnimäärät laskivat tuonnissa, mutta kasvoivat viennissä

Laivakuljetusten osuus tavaraviennin määrästä oli hieman alle 92 prosenttia, mikä oli noin puoli prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2016. Tavaraa vietiin laivoilla lähes 42 miljoonaa tonnia, eli kolme prosenttia edellisvuotta enemmän. Tuontikuljetuksissa laivakuljetusten osuus oli vajaat 78 prosenttia ja määrä reilut 44 miljoonaa tonnia. Tonnimäärät nousivat prosentin vuodesta 2016. Laivakuljetukset sisältävät sekä meri- että sisävesikuljetukset.

Viennin maantiekuljetusten tonnimäärät kasvoivat kahdeksan prosenttia vuodesta 2016. Maanteitse vietiin reilut kolme miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli lähes seitsemän prosenttia Suomen vientikuljetusten tonnimääristä. Maanteitse tuotua tavaraa tilastoitiin 3,5 miljoonaa tonnia. Maantiereittiä tuodun tavaran tonnimäärät laskivat 12 prosenttia vuoden takaisesta. Maantiekuljetettujen tonnien osuus koko tuonnista oli noin kuusi prosenttia, laskua lähes prosenttiyksikkö edellisvuodesta.  

Rautatieliikenteessä viedyn tavaran määrä kasvoi 14 prosenttia 376 tuhanteen tonniin. Rautatiekuljetusten osuus koko viennistä jäi kuitenkin alle prosenttiin. Tuonti rautateitse laski prosentin 7,7 miljoonaan tonniin. Rautatiereitin osuudeksi tuonnin kuljetuksista tuli näin ollen vajaat 14 prosenttia. Lentokuljetusten viedyt tonnimäärät kasvoivat yhdeksän prosenttia 263 tuhanteen tonniin, tuodut määrät prosentin 33 tuhanteen tonniin.

Metsäteollisuuden tuotteiden osuus 45 prosenttia viennin kuljetusten tonnimääristä

Metsäteollisuuden tuotteiden viennissä sahatavaraa kuljetettiin 5,9 miljoona tonnia (+10 %), paperimassaa 3,7 miljoonaa tonnia (+4 %), paperia ja pahvia 10 miljoonaa tonnia (+2 %) ja puutuotteita 0,9 miljoona tonnia (+12 %) viime vuonna. Metsäteollisuuden tuotteiden tonnimääräinen osuus kokonaisviennistä oli 45 prosenttia. Yhteensä metsäteollisuuden tuotteita kuljetettiin 20,6 miljoonaa tonnia, joista 18,9 miljoonaa tonnia meritse.

Energiatuotteiden, eli pääasiassa öljyjalosteiden, vientikuljetukset laskivat viime vuonna kaksi prosenttia yhdeksään miljoonaan tonniin. Osuus Suomen koko vientikuljetusten tonnimääristä oli vajaa viidennes. Energiatuotteiden kuljetukset olivat lähes yksinomaan merikuljetuksia.

Kemiallisten aineiden ja tuotteiden viedyt tonnimäärät kasvoivat kolme prosenttia vuodesta 2016. Tavaraa kuljetettiin lähes 5,4 miljoonaa tonnia, eli osuus koko vientikuljetuksista oli vajaat 12 prosenttia. Kemianteollisuuden kuljetuksista 4,7 miljoonaa tonnia vietiin meritse, 660 tuhatta tonnia rautatie- tai maantiekuljetuksina. 

Rautaa ja terästä vietiin 3,2 miljoonaa tonnia viime vuonna, mikä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Osuudeksi kaikista vientikuljetuksista tuli noin seitsemän prosenttia. Raudan ja teräksen kuljetuksista meritse meni 2,9 miljoonaa tonnia, 333 tuhatta tonnia maakuljetuksina.  

Raakaöljyä ja öljytuotteita tuotiin viime vuonna 16,9 miljoonaa tonnia, mikä oli noin 30 prosenttia kaikista tuontikuljetuksista. Tuontimäärät kuitenkin laskivat kolme prosenttia vuoden takaisesta. Tuonnin öljykuljetukset tulivat pääasiassa merireittiä. Puutavaran tuontikuljetukset laskivat kymmenen prosenttia 6,9 miljoonaan tonniin. Puutavaraa tuotiin rautateitse 3,1 miljoonaa tonnia, maanteitse 2,5 miljoonaa tonnia ja meritse 1,1 miljoona tonnia. Malmien ja metalliromun tuonti laski 5,2 miljoonaan tonniin, eli 11 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden tuontimäärät nousivat kymmenen prosentin 6,6 miljoonaan tonniin. Tuotujen elintarvikkeiden tonnimäärät olivat edellisvuoden tasolla noin 2,7 miljoonassa tonnissa.

Lähes puolet kuljetetuista tuonnin tonnimääristä Venäjältä viime vuonna

Viime vuonna Ruotsi oli tärkein vientikuljetusten määrämaa vajaan 13 prosentin osuudellaan koko viennistä tonnimäärittäin laskettuna (5,9 milj. t). Ruotsiin viedyt tonnimäärät kasvoivat kaksi prosenttia. Kuljetuksista 4,7 miljoonaa tonnia oli laivakuljetuksia, 1,1 miljoonaa tonnia maakuljetuksia. Saksaan tavaraa vietiin 5,1 miljoonaa tonnia (+3 %), Alankomaihin 3,7 miljoonaa tonnia (-4 %) ja Isoon-Britanniaan 3,3 miljoonaa tonnia (+3 %). Yhdysvaltoihin kuljetetut tonnimäärät laskivat viime vuonna neljänneksen 1,9 miljoonaan tonniin. Kiinaan (+21 %) ja Viroon (+19 %) kuljetetut tonnimäärät kasvoivat sen sijaan selvästi.  

Tuontikuljetuksissa Venäjän osuus lähetysmaana oli 27 miljoonaa tonnia, eli 48 prosenttia kaikista tuontikuljetuksista. Maasta tuodut tonnimäärät laskivat edellisvuodesta prosentin. Toiseksi eniten tavaraa kuljetettiin Ruotsista (7,2 milj. t) ja kolmanneksi eniten Norjasta (3,2 milj. t).


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Ulkomaankaupan kuljetukset