Hyppää sisältöön

Ukrainan alkuperätuotteille yksipuolisia tullietuuksia 23.4.2014 lähtien

Julkaisuajankohta 23.4.2014 12.36
Tiedote

41/2014, LL

Säädös: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 374/2014  Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta, EUVL L 118, 22.4.2014

Voimassaolo: Asetus tulee voimaan 23.4.2014. Sitä sovelletaan siihen saakka kunnes assosiaatiosopimus tulee voimaan tai kunnes sopimusta sovelletaan väliaikaisesti ja enintään 1.11.2014 saakka. Mikäli asetuksen soveltaminen päättyy ennen 1.11.2014, niin komissio julkaisee EUVL:ssä ilmoituksen asetuksen soveltamisen päättymisestä.

EU:n ja Ukrainan välille neuvotellun assosiaatiosopimuksen tullietuudet on pantu täytäntöön ennakolta myöntämällä Ukrainasta peräisin oleville tuotteille yksipuolisesti tullietuuksia unionissa 23.4.2014 lähtien asetuksella 374/2014. Tullit alennetaan taikka poistetaan assosiaatiosopimuksen liitteessä IA esitetyn myönnytysluettelon mukaisesti. Tullien alennukset ja poistot sekä tariffikiintiöt sekä tietyt maataloustuotteiden tariffikiintiöt on esitetty asetuksen liitteissä I–III.

Osa tullinalennuksista toteutetaan asteittain (peräkkäiset alennukset). Asetuksen liitteessä I on esitetty perustullimäärät, joista tullimääriä alennetaan  vaiheluokkien mukaisesti. Vaiheluokkaan 0 kuuluvien tuotteiden tullit poistetaan kokonaan heti 23.4.2014 lähtien.

Esimerkki: Nimike 1604 14 11 (20), perustulli 24 %, vaiheluokka 7, Ukrainan alkuperätuotteen etuustulli 23.4.2014 lähtien on Taricin mukaan 20,50 % (alennus on 1/7 perustullin määrästä)

Alkuperäsäännöt

Alkuperäsääntöinä sovelletaan tullikoodeksin soveltamisasetuksen (2454/93  koonnos) IV osaston 2 luvun 2 jaksossa tarkoitettuja alkuperäsääntöjä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä (artiklat 97x–123 ja liitteet 14, 15, 21 ja 22).

Alkuperäselvityksenä käytetään Ukrainassa EUR.1-tavaratodistusta taikka kauppalaskuilmoitusta 6 000 euron arvoon asti alkuperätuotteita. Ukrainassa ei ole mahdollisuutta soveltaa valtuutetun viejän menettelyä, jossa ei ole  arvorajaa. Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamisesta.

EU:n alkuperätuotteita voidaan viedä Ukrainaan kahdenvälisen kumulaation soveltamiseksi (98 artiklan 2 kohta). Alkuperäselvityksenä käytetään tällöin vastaavasti EUR.1-tavaratodistusta taikka kauppalaskuilmoitusta. Unionin viejä voi soveltaa kauppalaskuilmoitusten laatimiseen valtuutetun viejän asemaa, joka edellyttää Tullin myöntämää lupaa. Voimassa olevia lupia ei tarvitse mahdollisen Ukrainaan viennin vuoksi päivittää.

Tullikoodeksin soveltamisasetuksen alkuperäsääntöihin ei sisälly tullinpalautuskieltoa toisin kuin neuvotellun assosiaatiosopimuksen alkuperäsääntöihin. Niin sanottua kestotodistusta koskeva säännös on 118 artiklan 4 kohdassa.  Kestotodistuksen soveltamisjaksoksi voidaan hyväksyä enintään vain kolmen kuukauden pituinen jakso toisin kuin GSP-järjestelmään sovellettavissa alkuperäsäännöissä.

GSP-järjestelmän soveltaminen

Ukraina on edelleen EU:n GSP-järjestelmän edunsaajamaa. GSP-järjestelmää sovelletaan asetuksen 374/2014 rinnalla. Joissakin nimikkeissä GSP-järjestelmän alkuperäsäännöt ovat sallivampia kuin asetuksen 374/2014 tullietuuksiin sovellettavat alkuperäsäännöt. Niinikään GSP-järjestelmää sovellettaneen erityisesti silloin, kun asetuksessa 374/2014 tarkoitetussa tariffikiintiössä ei ole enää tilaa.

Toimivaltaiset viranomaiset Ukrainassa

Kauppakamarit ovat Ukrainassa toimivaltaisia viranomaisia  vahvistamaan sekä EUR.1-tavaratodistuksia että GSP-järjestelmässä käytettäviä A-alkuperätodistuksia (Form A). Näiden viranomaisten leimatiedot on toimitettu EU:n komissiolle ja edelleen jäsenvaltioiden tullihallinnoille. Tietoihin ei sisälly  23.4.2014 lähtien leimamalleja Krimin ja Sevastopolin kauppakamareiden leimoista.

Lisätietoja asiasta antaa Leena Lehtinen, sähköposti: leena.lehtinen(at)tulli.fi sekä muut Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT