Hyppää sisältöön

Tuontikaupan rahti- ja vakuutuskustannukset

Julkaisuajankohta 7.7.2009 9.00 | Julkaistu suomeksi 8.2.2017 klo 15.07
Tiedote

Tullihallitus on selvittänyt rahti- ja vakuutuskustannusten osuutta tuontikaupan arvosta. Edellinen tavaroiden tuontikustannuksia koskeva selvitys toteutettiin vuosina 2002-2003. Uusi selvitys tehtiin vuoden 2007 ja kevään 2008 tilastoaineistoista.

Kokonaisrahdin osuus näyttää kasvaneen verrattuna vuosien 2002-2003 selvitykseen. Rahdin osuus vuonna 2002 oli noin 4,9 prosenttia tuontikaupan tilastoarvosta. Nyt rahdin osuus tilastoarvosta on keskimäärin 6,8 prosenttia. Suomalaisten yritysten osuus tuontikaupan rahdeista oli 23 prosenttia, ulkomaisten yritysten osuus 77 prosenttia. Osuudet olivat samat vuonna 2002.

Rahtiosuuden nousuun on ilmeisesti vaikuttanut halvan massatavaran, kuten metallien ja energian tuontiosuuden kasvu, kun taas kalliin kappaletavaran osuus tuonnista on supistunut edellisen selvityksen ajanjaksoon verrattuna.

Myös vakuutuskustannukset ovat nousseet verrattuna edelliseen selvitykseen. Nyt vakuutuskustannukset yhteensä olivat 0,4 prosenttia kaupan arvosta kun edellisellä kerralla vastaava luku oli 0,2 prosenttia. Kotimaisille yrityksille maksettujen vakuutusten osuus kasvoi merkittävästi ja oli nyt 27 prosenttia kun viimeksi vastaava luku oli 21 prosenttia. Ulkomaisille yrityksille maksettujen vakuutusten osuus on näin ollen 72 prosenttia kun se vuonna 2002 oli 79 prosenttia.

Selvityksen tausta ja tarkoitus

Euroopan Unionin tilinpito- ja maksutaseasetuksen mukaan kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen tuontitiedot koko kansantalouden tasolla tulee kirjata FOB-arvoon ulkomaankaupan tilastoinnissa käytetyn CIF-kirjauksen sijasta. Suosituksen mukaan maiden, jotka käyttävät CIF-tyyppistä arvoa, tulisi kerätä erillinen aineisto rahti- ja vakuutuskustannuksista. Tämä tulisi tehdä mahdollisimman yksityiskohtaisella tasolla. Näin saataisiin johdettua FOB-arvo käyttäjien tarpeisiin.

Selvityksen tavoitteena oli laskelma, jossa CIF-käsitteen mukaan arvotettu tavaratuonti jaetaan FOB-arvoiseksi tavaratuonniksi, tavaran kuljetuskustannuksiksi vientimaan rajalta Suomen tullirajalle ja rahtivakuutusmaksuiksi. Kuljetus- ja vakuutuskustannukset olisi voitava jakaa kotimaisille ja ulkomaisille yrityksille maksettuihin maksuihin. Lisäksi haluttiin selvittää käytettyjen toimituslausekkeiden jakauma.

Tulokset pystyttiin laskemaan vain melko yleisellä tasolla. Tämä johtui siitä, että tietyiltä tuontialueilta ja tuoteluokista sekä kuljetustavoista saatiin liian vähän vastauksia, jotta tulokset olisivat luotettavia.

Otoksen poiminta, tiedonkeruu ja aineiston käsittely

Otokseen valittiin yksittäisiä tavaraeriä, siten että halutut maat, tavaraluokat ja kuljetustavat tulivat katetuiksi. Perusjoukko muodostettiin vuoden 2007 ja kevään 2008 tilastoaineistoista. Perusjoukkoon tehtiin 28 eri lähetysmaa-alueesta koostuva maajako sekä 13 tavaraluokkaa, jotka perustuvat CN-nimikkeistöön.

Lopullinen otos koostui 913 yrityksestä ja 1378 havainnosta. Tiedonkeruu hoidettiin kyselylomakkeiden avulla. Vastauksia saatiin 781 yritykseltä ja 1197 tavaraerästä, eli yritysten vastausprosentti oli 85,6 ja tavaraerien vastausprosentti oli 86,9. Virheellisten ja puutteellisten vastausten poistamisen jälkeen käyttökelpoista aineistoa oli 562 yritykseltä ja 805 tavaraerästä.

Jo vuonna 2003 oli käynyt selväksi, että monien yritysten oli mahdotonta ilmoittaa haluttujen rahti- ja vakuutuskustannusten osuudet. Hyvin useat yritykset käyttivät myöskin muita toimituslausekkeita kuin CIF-lauseketta. Samoihin ongelmiin törmättiin nytkin. Yrityksillä oli suuria vaikeuksia kyselyyn vastaamisessa. Osalla yrityksistä ei ole lainkaan tietoa rahti- ja/tai vakuutuskustannuksista, tai tietoa esim. ulkomaisen rahdin tai vakuutuksen osuudesta. Monella yrityksellä oli käytössä vuosikohtainen vakuutus, josta yksittäisen tavaraerän vakuutuksen osuutta ei voitu laskea. Tarkan tiedon puuttuessa myös yritysten asiantuntija-arviot hyväksyttiin vastauksiksi.

Koska kaikista maaryhmistä, tavararyhmistä ja kuljetustavoista ei saatu riittävästi aineistoa, ryhmiä jouduttiin laskentavaiheessa yhdistelemään. Tulokset laskettiin painottaen kunkin maa-alueen havaintoja vastaavan alueen arvo-osuudella perusjoukosta.

Lopputuloksissa voitiin käyttää kymmentä maaryhmää:

 • Aasia, Oseania
 • Afrikka
 • Benelux
 • Brittein saaret lähialueineen
 • Etelä-Amerikka
 • Eurooppa (muut kuin erikseen määritellyt alueet)
 • Pohjois-Amerikka
 • Ruotsi
 • Saksa
 • Venäjä

Käytetyt tavaraluokat olivat:

 • 01-24 Elintarvikkeet yms.
 • 25-27 Kivennäistuotteet
 • 28-38 Kemian teollisuuden tuotteet
 • 39 Muovit
 • 40-43 Kumi, nahka
 • 44-49 Metsäteollisuustuotteet
 • 50-67 Tekstiilituotteet, vaatteet
 • 68-71 Kivennäisaineista valmistetut tavarat
 • 72-83 Metallit, metallituotteet
 • 84-85 Koneet, laitteet
 • 86-89 Kulkuneuvot
 • 90-97 Kojeet, kellot, soittimet, yms.
 • 98-99 Teollisuuslaitokset, erikoistoimitukset yms.

Kuljetustavat luokiteltiin seuraavasti:

 • Itsenäisesti kulkeneet (laivat yms.)
 • Lento
 • Maantie
 • Meri
 • Posti
 • Rautatie
 • Sisävesi
Taulu 1. Rahti alueittain
Maaryhmä Erien lkm Rahti yhteensä, % Kotimaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
Ulkomaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
Aasia, Oseania 81 6,3 22,2 77,8
Afrikka 9 5,6 19,9 80,1
Benelux 23 6,0 20,4 79,6
Britit 28 11,9 21,0 79,0
Etelä-Amerikka 23 8,4 20,8 79,2
Eurooppa 249 8,7 23,2 76,8
Pohjois-Amerikka 35 9,5 26,9 73,1
Ruotsi 27 2,7 29,3 70,7
Saksa 37 7,4 18,1 81,9
Venäjä 27 5,9 28,1 71,9
Yhteensä 539 6,8 23,1 76,9
Taulu 2. Rahti CN-luokittain
CN-luokka Erien lkm Rahti yhteensä, % Kotimaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
Ulkomaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
01-24 40 7,5 23,2 76,8
25-27 14 10,9 23,0 77,0
28-38 60 5,8 21,4 78,6
39 20 3,5 25,4 74,6
40-43 41 5,2 28,8 71,2
44-49 33 7,8 25,6 74,4
50-67 40 6,2 24,9 75,1
68-71 46 7,6 18,5 81,5
72-83 62 7,0 20,9 79,1
84-85 80 3,4 24,0 76,0
86-89 51 7,3 22,1 77,9
90-97 45 4,6 22,8 77,2
98-99 7 14,8 23,6 76,4
Taulu 3. Rahti kuljetustavoittain
Kuljetustapa Erien lkm Rahti yhteensä, % Kotimaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
Ulkomaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
Itsenäinen 8 3,3 34,3 65,7
Lento 116 5,8 20,2 79,8
Maantie 95 6,4 25,7 74,3
Meri 281 8,5 23,1 76,9
Posti 7 1,3 21,7 78,3
Rautatie 30 7,1 24,1 75,9
Sisävesi 2 0,1 13,1 86,9
Taulu 4. Vakuutus alueittain
Maaryhmä Erien lkm Vakuutus yhteensä, % Kotimaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
Ulkomaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
Aasia, Oseania 31 0,7 23,6 76,4
Afrikka 4 0,6 27,6 72,4
Benelux 10 0,4 21,7 78,3
Britit 10 0,2 27,6 72,4
Etelä-Amerikka 15 0,3 23,1 76,9
Eurooppa 106 0,3 30,6 69,4
Pohjois-Amerikka 16 0,5 27,6 72,4
Ruotsi 11 0,5 23,5 76,5
Saksa 19 0,5 27,8 72,2
Venäjä 20 0,2 26,5 73,5
Yhteensä 242 0,4 27,6 72,4
Taulu 5. Vakuutus CN-luokittain
CN-luokka Erien lkm Vakuutus yhteensä, % Kotimaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
Ulkomaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
01-24 19 0,3 26,8 73,2
25-27 7 0,1 27,6 72,4
28-38 21 0,2 29,4 70,6
39 3 0,1 21,2 78,8
40-43 21 0,2 27,8 72,2
44-49 14 0,1 37,1 62,9
50-67 20 0,8 30,0 70,0
68-71 23 0,2 22,3 77,7
72-83 32 0,3 29,1 70,9
84-85 33 0,2 27,8 72,2
86-89 26 0,4 27,3 72,7
90-97 17 1,0 21,3 78,7
98-99 6 0,2 26,3 73,7
Taulu 6. Vakuutus kuljetustavoittain
Kuljetustapa Erien lkm Vakuutus yhteensä, % Kotimaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
Ulkomaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
Itsenäinen 3 0,2 27,6 72,4
Lento 49 0,7 25,8 74,2
Maantie 37 0,3 30,1 69,9
Meri 137 0,4 27,2 72,8
Posti 2 0,1 38,8 61,2
Rautatie 9 0,1 7,1 72,9
Sisävesi 5 0,1 35,6 64,4

Otokseen valituissa tavaraerissä oli käytetty kahtatoista eri toimituslauseketta. Toimituslausekkeiden kuvaukset löytyvät esimerkiksi nettisivulta:
http://www.if.fi/web/fi/SiteCollectionDocuments/Commercial/kuljetusvakuutukset/Incoterms_2000_suomi.pdf.

Taulu 7. Tuontikaupassa käytetyt toimituslausekkeet tutkimusaineistossa
Toimituslauseke Erien lkm %-osuus arvosta
CFR 18 2,3
CIF 173 30,6
CIP 47 2,3
CPT 31 8,6
DAF 25 4,1
DDP 49 2,2
DDU 97 11,7
DEQ 1 0
DES 2 0,1
EXW 162 15,9
FCA 94 11,0
FOB 106 11,1
Yhteensä 805 100,0
Tulli, Tilastointi
Lisätietoja selvityksestä:
tulliylitarkastaja Anne Oikarinen, p. 020 492 1863
sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote