Hyppää sisältöön

Tuonnin jaksotullauslupien voimassaolon lakkaaminen

3.6.2010 13.41
Tiedote

100/2010, Hannu Hoskio

Turvatietouudistuksen siirtymäaika päättyy 31.12.2010

Turvatietojen ilmoittamisvelvoitteen vaikutus tuonnin jaksotullauksessa käytettävään ilmoitusmenettelyyn

Tullikoodeksin ja sen soveltamisasetuksen osittaisuudistus eli ns. turvallisuusuudistus tuli voimaan 1.7.2009. Tätä uudistusta koskevissa asetuksissa (asetukset EY N:o 648/2005 ja EY N:o 1875/2006) edellytetään tiettyjen tietojen ilmoittamista tullille määrämuotoisilla ilmoituksilla sähköisesti jo ennen tavaroiden saapumista yhteisöalueelle. Koska uudistus aiheutti merkittäviä muutoksia taloudellisten toimijoiden tietojärjestelmiin, siirtymäsäädöksellä EY N:o 273/2009 annettiin taloudellisille toimijoille mahdollisuus siirtää pakollisen ilmoitusmenettelyn käyttöönottoa. Tämä turvatietouudistuksen siirtymäaika päättyy 31.12.2010.

Siirtymäajan päätyttyä 1.1.2011 alkaen tulee kolmansista maista saapuvista tavaroista antaa jo ennen tavaran saapumista yhteisöalueelle joko saapumisen yleisilmoitus tai turvatiedot sisältävä passitusilmoitus. Ilmoitus on annettava jaksotullauksessakin jokaisesta saapuvasta lähetyksestä erikseen.

Muutos vaikuttaa jaksotullausmenettelyyn siten, että jaksotullauksen aloittava tulli-ilmoitus on aina annettava ennen ensimmäisen lähetyksen saapumista. Luovutusvaiheessa esitettävällä rahtikirjalla/ ATK-listalla on jatkossa ilmoitettava myös saapumisen yleisilmoituksen/ turvatiedot sisältävän passitusilmoituksen MRN- numero.

Jaksotullauslupien voimassaolon lakkaaminen ja uuden luvan hakeminen

Turvatietouudistuksesta johtuen Tullipiirien ennen heinäkuuta 2010 myöntämät jaksotullausluvat, poislukien sähkö- ja putkijohdoissa kuljetettavien tuotteiden luvat, lakkaavat olemasta voimassa 31.12.2010 ilman tullipiirien päätöksiä lupien peruuttamisesta ja ilman eri ilmoituksia.  Jos yritys haluaa edelleen antaa tulli-ilmoituksia jaksotullaus-ilmoitusmenettelyä käyttäen, sen on täytettävä uusi jaksotullausta koskeva hakemuslomake liitteineen ja lähetettävä se nykyisen luvan myöntäneeseen tullipiiriin.

Uusi menettely lupaa haettaessa 

Luvan uusimismenettelyssä Tulli noudattaa myös jo Komission antamaa asetusta EY 1192/2008, jonka mukaan nykyiset jaksotullausluvat on arvioitava asetuksessa mainittujen kriteereiden mukaisesti ja myönnettävä uudet luvat asetuksessa määritetyn uuden lupamallin mukaisina vuoden 2011 loppuun mennessä. Asetuksen mukaan uuden jaksotullausluvan myöntämisen edellytyksenä on se, että yritys on noudattanut tullivaatimuksia, se on taloudellisesti vakavarainen ja sillä on käytössään riittävä kaupallisten ja kuljetustietojen hallintajärjestelmä. Tulli tutkii mainitut luvan myöntämisen edellytykset jo tänä vuonna jaksotullauslupa- hakemusten käsittelyn yhteydessä, jotta mainittujen edellytysten täyttymisen arvioimiseksi ensi vuonna lupa-asiaa ei olisi tarpeen tutkia uudelleen.

Tullipiirit lähettävät kaikille voimassa olevan jaksotullausluvan haltijoille kesäkuussa 2010 kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin tuonnin jaksotullauksen toimintamallin muuttumisesta, uuden luvan hakemisesta, hakemuksen liitteistä ja luvan myöntämisen edellytyksistä. Hakemuslomakkeet ja lomakkeiden toimitusosoitteet löytyvät Tullin internet-sivulta: www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/lomakkeet/tuontitullauksen_lomakkeet_itu/index.jsp.

THT