Hyppää sisältöön

Identifieringsåtgärder vid godkända avsändares T-transiteringar, omlastningsförfarande vid interna transiteringar i Finland samt tidsfrister för uppvisande av T- och TIR-transiteringar

Utgivningsdatum 19.8.2011 10.47 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.01
Pressmeddelande

135/2011, TE/JS

Tullstyrelsen

    Föreskrift

Dnr
135/010/11

    Datum
    18.8.2011

Författningsgrund
Tullkodexen, artikel 97.2 b
Tullagen 4 § 2 mom.

Giltighetstid
19.8.2011 – tills vidare

Målgrupper
Tullkontor
Godkända avsändare vid transitering
Ansvariga för TIR-förfarandet

   

Denna föreskrift ersätter Tullstyrelsens meddelande (TMD) nr 272/03 ”Försegling av varulaster samt omlastningsanteckningar vid nationella T-transiteringar” som publicerades den 18 december 2003.

1. Identifieringsåtgärder enligt tillståndet att verka som godkänd avsändare

Enligt artikel 399c i tillämpningskodexen för tullkodexen ska särskilt identifieringsåtgärder för transiteringsvaror anges i tillståndet att verka som godkänd avsändare. En tillräcklig identifieringsåtgärd kan vara en noggrann varubeskrivning samt varumängd. Alternativt kan tullmyndigheterna ange att den godkända avsändaren ska förse transportmedel eller kollin med förseglingar som tullmyndigheterna godkänt och som är förenliga med kraven i bilaga 46a till tillämpningskodexen.

2. Försegling som identifieringsåtgärd

En godkänd avsändare kan alltid försegla försändelser eller kollin för att underlätta identifieringen av varorna. Detta gäller även situationer där endast en noggrann varubeskrivning angetts som identifieringsåtgärd i tillståndet för godkänd avsändare. Oberoende av förseglingen ska varubeskrivningen vara tillräckligt noggrann för att eventuellt skatteintresse ska kunna fastställas. Försegling är en obligatorisk identifieringsåtgärd vid hänförande till ett transiteringsförfarande av exportbidragsvaror eller varor enligt bilaga 44c till tillämpningskodexen. Försegling av en transportenhet underlättar förutom gränsövergången också granskningen av transiteringsvarorna vid bestämmelsetullkontoret eller hos den godkända mottagaren.

3. Varubeskrivning som identifieringsåtgärd

Vid användning av varubeskrivning som identifieringsåtgärd ska beskrivningen vara tillräckligt noggrann för att varorna ska kunna identifieras och klassificeras. Det går att försäkra sig om detta genom att förutom varubeskrivningen också ange en modellbeteckning för transiteringsvaran i transiteringsdeklarationen. Även serienummer kan anges om sådana finns att tillgå. Att använda varubeskrivning som enda identifieringsåtgärd är endast möjligt då det är lätt att konstatera varornas mängd och slag både vid hänförandet till förfarande och vid gräns- och bestämmelsetullkontoret.

Exempel på varubeskrivning som identifieringsåtgärd:

Kunden har ett behov att transitera tre kopieringsmaskiner från plats A till plats B. Då anges tre kopieringsmaskiner i transiteringsdeklarationen. För specificering av maskinerna ska kunden ange deras modellbeteckning eller modellbeteckningar. Om kunden så önskar kan han specificera kopieringsmaskinerna så noggrant som med serienummer. På så sätt kan man säkerställa att samma kopieringsmaskiner visas upp vid bestämmelsetullkontoret och att kundens rättsskydd i en eventuell beskattningssituation inte äventyras på grund av att varubeskrivningen är oklar.

Samma resultat kan uppnås genom att exempelvis fästa självhäftande förseglingar som godkänts av Tullen på transiteringsvarorna eller deras förpackningslådor. Då ska det framgå av både transiteringsdeklarationen och förpackningslådorna vilka varor det är fråga om och vilken modell varorna tillhör.

4. Varubeskrivningens tillräcklighet

Som varubeskrivningar ska varornas normala handelsbenämningar användas (t.ex. TV-apparater, CD-spelare, hårtorkar, bärbara datorer osv.) så att varorna tydligt kan identifieras. På grundval av den handelsbenämning som används ska Tullen kunna fastställa varukoden för transiteringsvaran för att bedöma huruvida det finns skatteintresse. Allmänna beskrivningar som till exempel elektronik, hushållsartiklar, kläder och inredningsartiklar är inte godtagbara varubeskrivningar.

5. Att beakta vid avslutande av transitering

Före påbörjandet av transiteringen lönar det sig för godkända avsändare att försäkra sig om att mottagaren tar emot varan om den inte har förseglats. Om man i lossningsskedet upptäcker brister gällande transiteringsvarans mängd i jämförelse med mängden enligt transiteringsdokumentet eller om man på grund av sättet varubeskrivningen angetts på inte med säkerhet kan identifiera varan som densamma som hänförts till förfarandet, anses varan som fattas ha försvunnit från transportenheten under transiteringen. Då är det den huvudansvarige för transiteringen som ansvarar för de skatter och andra avgifter som påförs för varorna.

6. Omlastning vid intern transitering i Finland

Godkända avsändare behöver inte separat be om tillstånd från Tullen för omlastning eller låta Tullen bekräfta de omlastningsanteckningar som krävs enligt lagen när omlastningen sker i ett lager som godkänts av Tullen. Ett sådant godkänt lager kan till exempel vara ett lager som har tillstånd för tullagring eller tillfällig lagring enligt tullagstiftningen. Om det för den godkända avsändaren är oklart om det går att utföra omlastningsåtgärder i ett visst lager, kan han för att försäkra sig om sitt rättsskydd begära en skriftlig bekräftelse av Tullen om lagrets tillämplighet för omlastningsändamål. Begäran om bekräftelse kan riktas till den tullmyndighet som beviljat tillståndet för godkänd avsändare eller i brådskande fall kan vilket tullkontor som helst fatta beslut om lagrets tillämplighet för omlastning.

Godkända avsändare kan själva göra behövliga omlastningsanteckningar i transiteringsdokumentet. Därutöver ska godkända avsändare säkerställa att anteckningarna förs in i det elektroniska transiteringssystemet vid avslutandet av transiteringen. Annan omlastning, till exempel en nationell transitering som påbörjats enligt normalförfarande eller ett transiteringsförfarande som påbörjats i ett annat land än Finland, förutsätter alltid att tillstånd på förhand söks hos Tullen. Då kan omlastningen endast ske på en plats som fastställts av Tullen och på Tullens villkor.

När transiteringsvaror omlastas ska varornas slag, mängd och förpackningsslag förbli desamma som vid den ursprungliga transiteringen. Förpackningarna får inte tas isär eller på annat sätt ändras. Att ta isär förpackningarna kan hindra identifieringen av transiteringsvarorna och leda till att transiteringen inte kan avslutas utan efterförtullning.

7. Lossning av varor som transporteras under T-transiteringsförfarandet till godkända mottagare

Den huvudansvarige för transiteringen kan på eget ansvar lämna en oförseglad försändelse som hänförts till T-transiteringsförfarandet i den godkända mottagarens lager utan att ansöka om lossningstillstånd. Eftersom varorna i dessa fall fortfarande är på den huvudansvariges ansvar är det skäl för den huvudansvarige att inte överlåta besittningen av varorna till mottagaren om han inte är säker på att mottagaren omedelbart efter lossningen begär lossningstillstånd för varorna för behörig identifiering och lossningsräkning. Lossningstillstånd ska i alla situationer sökas innan tidsfristen för uppvisandet av varorna går ut.

Innan lossningstillstånd söks ska de varor som lämnats i lagret förvaras tydligt avskilt i lagret. Först efter att Tullen beviljat lossningstillstånd för identifiering av varorna får fortsatta åtgärder vidtas i fråga om dem.

8. Tidsfrist för uppvisande av T- och TIR-transiteringar

I fråga om varor som hänförts till ett transiteringsförfarande har godkända avsändare enligt en kartläggning som Tullstyrelsen gjort gett orimligt långa tidsfrister (t.ex. 14 dagar) för uppvisande av varorna vid bestämmelsetullkontoret. Transiteringsförfarandet ska endast användas för flyttning av varor från avgångstullkontor till bestämmelsetullkontor. Enligt Tullstyrelsens tolkning räcker det för interna transiteringar i Finland med en tidsfrist på 2–3 dagar för uppvisande av varorna vid bestämmelsetullkontoret. Att fastställa tidsfrister på över tre dygn för interna transiteringar i Finland är möjligt endast av grundade skäl.

Vid transitering till ett bestämmelsetullkontor beläget någon annanstans än i Finland anser Tullstyrelsen att högst tio arbetsdagar är en rimlig och godtagbar tidsfrist.

Samma antagande om tillräckliga och rimliga tidsfrister gäller även TIR-transiteringar.

De tullmyndigheter som beviljat tillståndet för godkänd avsändare ska omedelbart informera de aktörer som de beviljat tillstånd att verka som godkänd avsändare om dessa tidsfrister.

9. Försummelse av villkor och deklarationsskyldighet

I fall där tullagstiftningens bestämmelser gällande fullgörande av deklarationsskyldighet inte iakttas kan bestämmelserna i 31–33 § i den nationella tullagen tillämpas. En godkänd avsändares försummelse kan även leda till återkallande av tillståndet för godkänd avsändare.

TMD