Hyppää sisältöön

Tunnistamistoimenpiteet valtuutetun lähettäjien suorittamissa T-passituksissa, siirtokuormausmenettely Suomen sisäisissä passituksissa sekä T- ja TIR-passituksen esittämiselle asetettavat määräajat

Julkaisuajankohta 19.8.2011 10.47
Tiedote

135/2011, TE/JS

Tullihallitus

Määräys

Dnro
135/010/11

Antopäivä
18.8.2011

Säädösperusta
Tullikoodeksi 97 artiklan 2 b kohta
Tullilaki 4 § 2 momentti

Voimassaoloaika
19.8.2011 alkaen toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullitoimipaikat
Passituksen valtuutetut lähettäjät
TIR-menettelyn haltijat       

Tämä Tullihallituksen tiedote korvaa 18.12.2003 julkaistun Tullihallituksen tiedotteen 272/03 ”Tavarakuormien sinetöinti ja siirtokuormausmerkinnät kansallisissa T-passituksissa”

1. Valtuutetun lähettäjän luvan mukaiset tunnistamistoimenpiteet

Tullikoodeksin soveltamisasetuksen 399 artiklan c-kohdan mukaan valtuutetun lähettäjän luvassa on vahvistettava erityisesti passitettavan tavaran tunnistamistoimenpiteet. Tunnistamistoimenpiteeksi voi riittää tarkka tavarankuvaus ja passitettavan tavaran määrä. Vaihtoehtoisesti tulliviranomaiset voivat määrätä, että valtuutetun lähettäjän on kiinnitettävä kulkuneuvoon tai kolleihin tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteessä 46 A esitettyjen ominaispiirteiden mukaiset tulliviranomaisten hyväksymät sinetit.

2. Sinetöinti tunnistamistoimenpiteenä

Valtuutettu lähettäjä voi aina sinetöidä lähetyksen tai kollit passitettavien tavaroiden tunnistamisen helpottamiseksi. Tämä kattaa myös tilanteet, joissa valtuutetun lähettäjän luvassa on tunnistamistoimenpiteenä mainittu ainoastaan tarkka tavarankuvaus. Sinetöinnistä riippumatta passitettavan tavaran tavarankuvauksen tulee olla riittävän tarkka mahdollisen verointressin määrittämiseksi. Sinetöinti on pakollinen tunnistamistoimenpide, kun passitusmenettelyyn asetetaan vientitukitavaroita tai tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteen 44 C mukaisia tavaroita. Kuljetusyksikön sinetöinti helpottaa paitsi rajanylitystä, niin myös passitettavan tavaran tarkastamista määrätoimipaikassa tai valtuutetulla vastaanottajalla.

3. Tavarankuvaus tunnistamistoimenpiteenä

Käytettäessä tavarankuvausta tunnistamistoimenpiteenä, on sen oltava riittävän täsmällinen tavaroiden yksilöimiseksi ja luokittelemiseksi. Tämä on varmistettavissa siten, että passitusilmoituksella ilmoitetaan pelkän tavarankuvauksen lisäksi myös passitettavan tavaran mallimerkintä. Myös sarjanumerot voidaan ilmoittaa, jos ne ovat saatavilla. Tavarankuvauksen käyttäminen ainoana tunnistamistoimenpiteenä on mahdollista ainoastaan silloin, jos tavaroiden määrän ja laadun toteaminen on yksinkertaista sekä menettelyyn asettamisvaiheessa että raja- ja määrätullitoimipaikassa.

Esimerkki tavarankuvauksesta tunnistamistoimenpiteenä:

Asiakkaalla on tarve passittaa esimerkiksi kolme kopiokonetta paikasta A paikkaan B. Tällöin passitusilmoituksella ilmoitetaan kolme kopiokonetta. Koneiden yksilöimiseksi asiakkaan tulee ilmoittaa kopiokoneiden mallimerkintä tai -merkinnät. Halutessaan asiakas voi yksilöidä passitettavat kopiokoneet jopa sarjanumeron tarkkuudella. Tällä voidaan varmistaa samojen kopiokoneiden esittäminen määrätullitoimipaikassa ja se, että mahdollisessa verotustilanteessa asiakkaan oikeusturva ei vaarannu tulkinnanvaraisen tavarankuvauksen johdosta.

Samaan tulokseen on mahdollista päästä kiinnittämällä esimerkiksi liimattavat tullin hyväksymät tarrasinetit passitettaviin tavaroihin tai niiden pakkauslaatikoihin. Tässäkin vaihtoehdossa sekä passitusilmoituksesta että tavaroiden pakkauslaatikoista on käytävä ilmi millaisesta ja minkä mallisesta tavarasta on kysymys.

4. Tavarankuvauksen riittävä taso

Tavarankuvauksena on käytettävä kuljetettavien tavaroiden tavanomaista kauppanimitystä (esim. televisioita, CD-soittimia, hiustenkuivaajia, kannettavia tietokoneita, jne.) siten, että tavarat ovat selkeästi tunnistettavissa. Käytettävän kauppanimityksen perusteella on tullin voitava määrittää passitettavan tavaran tullinimike verointressin arvioimiseksi. Yleisnimityksiä kuten esimerkiksi: elektroniikkaa, taloustavaroita, vaatteita, sisutustavaraa, ei hyväksytä tavarankuvaukseksi.

5. Passitusta päätettäessä huomioitavaa

Valtuutetun lähettäjän on hyvä varmistaa ennen passitusmenettelyn aloittamista, että vastaanottaja ottaa tavaran vastaan, jos sitä ei ole sinetöity. Jos passitetun tavaran määrässä havaitaan purkuvaiheessa puutteita passitusasiakirjassa esitettyyn määrään verrattuna tai tavankuvauksen tasosta johtuen tavaraa ei voi varmuudella tunnistaa samaksi kuin menettelyyn on asetettu, katsotaan puuttuvan tavaran kadonneen kuljetusyksiköstä passituksen aikana. Tällöin passituksesta vastaava on vastuussa tavaroihin kohdistuvista veroista ja muista maksuista.

6. Siirtokuormauksesta Suomen sisäisissä passituksissa

Valtuutetun lähettäjän ei tarvitse erikseen pyytää tullin lupaa siirtokuormaukselle tai vahvistuttaa tullilla laissa määrättyjä siirtokuormausmerkintöjä, kun siirtokuormaus tehdään Tullin hyväksymässä varastossa. Tällainen hyväksytty varasto voi olla esimerkiksi varasto jolla on tullilainsäädännön tarkoittama tullivarasto- tai väliaikaisen varaston lupa. Jos valtuutetulle lähettäjälle on epäselvää se, onko jossain tietyssä varastossa mahdollista tehdä siirtokuormaustoimenpiteitä, voi hän oman oikeusturvansa varmistamiseksi pyytää tullilta kirjallisen vahvistuksen varaston soveltuvuudesta siirtokuormaustarkoitukseen. Vahvistuspyynnön voi osoittaa valtuutetun luvan myöntäneelle tulliviranomaiselle tai kiireellisessä tapauksessa mikä tahansa tullitoimipaikka voi tehdä päätöksen varaston soveltuvuudesta siirtokuormaukseen.

Valtuutettu lähettäjä voi itse tehdä tarvittavat siirtokuormausmerkinnät passitusasiakirjaan. Tämän lisäksi valtuutetun lähettäjän tulee varmistaa merkintöjen tallennus sähköiseen passitusjärjestelmään passitusta päätettäessä. Muu siirtokuormaus, esimerkiksi kansallinen perusmenettelyssä aloitettu passitus tai muussa maassa kuin Suomessa aloitettu passitusmenettely, edellyttää aina Tullilta etukäteen haettua lupaa. Tällöin siirtokuormaus voi tapahtua ainoastaan tullin määräämässä paikassa ja ehdoin.

Siirtokuormattaessa passitettuja tavaroita tavaroiden laadun, määrän ja pakkauslajin on pysyttävä alkuperäisen passituksen mukaisena. Pakkauksia ei saa purkaa tai muutoinkaan muokata. Pakkausten purkaminen esim. pienempiin osiin saattaa estää passitettujen tavaroiden tunnistamisen ja johtaa siihen ettei passitusta voida ilman jälkitullausta päättää.

7. T-passitusmenettelyssä kuljetettavan tavaran purkauksesta valtuutetulle vastaanottajalle

Passituksesta vastaava voi omalla vastuullaan jättää sinetöimättömän T-passitusmenettelyssä olevan lähetyksen valtuutetun vastaanottajan varaston tiloihin purkauslupaa hakematta. Koska tavara näissä tapauksissa on edelleen passitusvastaavan vastuulla, passitusvastaavan on syytä välttää tavaran hallinnan luovuttamista vastaanottajalle, ellei ole varma siitä, että vastaanottaja välittömästi purkauksen jälkeen pyytää tavaralle purkausluvan sen asianmukaista tunnistamista ja purkauslaskentaa varten. Purkauslupaa on kaikissa tilanteissa haettava ennen tavaroiden esittämiselle asetetun määräajan umpeutumista.

Ennen purkausluvan hakemista varastoon jätetty tavara on säilytettävä selkeästi eroteltuna varaston tiloissa. Tavaroihin saa kohdistaa jatkotoimenpiteitä vasta kun tulli on antanut asianmukaisen purkausluvan tavaroiden tunnistamiseksi.

8. T- ja TIR-passituksen esittämisen määräaika

Tullihallituksen tekemän kartoituksen mukaan passitusmenettelyyn asetetuille tavaroille on annettu valtuutettujen lähettäjien toimesta kohtuuttoman pitkiä, esim. 14 päivän määräaikoja tavaroiden esittämiseksi määrätoimipaikassa. Passitusmenettelyä tulee käyttää ainoastaan tavaroiden siirtämiseen lähtötoimipaikalta määrätoimipaikalle. Tullihallituksen tulkinnan mukaan Suomen sisäisissä passituksissa kuljetukselle riittää 2 - 3 vuorokauden määräaika tavaran esittämiselle määrätullitoimipaikassa. Yli kolmen vuorokauden määräajan asettaminen Suomen sisäiselle passitukselle on mahdollista ainoastaan perustellusta syystä.

Muuhun kuin Suomessa sijaitsevaan määrätoimipaikkaan passitettaessa Tullihallitus pitää kohtuullisena ja hyväksyttävänä määräaikana enintään kymmentä työpäivää.

Sama olettama riittävistä ja kohtuullisista määräajoista koskee myös TIR-menettelyssä passitettavia tavaroita.

Valtuutetun lähettäjän luvan myöntäneen Tullin tulee viipymättä tiedottaa tästä määräaikojen noudattamisesta niille toimijoille, joille se on myöntänyt luvan toimia valtuutettuna lähettäjänä.

9. Ehtojen ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä

Tapauksissa, jossa ei noudateta tullilainsäädännön ilmoitusvelvollisuuden täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä voidaan soveltaa kansallisen tullilain 31 - 33 §:n säännöksiä. Valtuutetun lähettäjän laiminlyönti voi johtaa myös valtuutetun lähettäjän luvan perumiseen.   

THT