Hyppää sisältöön

Tullbefrielser fr.o.m. 1.7.2016

Utgivningsdatum 1.7.2016 15.32 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.46
Pressmeddelande

53/2016, PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 2016/1051; publicerad i EUT L 173/30.6.2016 (EUT L 173, 30.6.2016, s. 7-33).

Genom förordningen beviljas hel befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för 140 nya produkter. För sex produkters del ligger tullbefrielsen inte längre i unionens intresse och därför stryks de från bilagan till förordningen. Villkoren för 46 tullbefrielser ändras till följd av att varubeskrivningen, klassificeringen, tullsatserna eller kraven för slutanvändning ändrats.

Bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ändras på följande sätt:

1. Raderna för de produkter som förtecknas i bilaga I till den här förordningen införs i tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013, i ordningsföljden för KN-numren som anges i första kolumnen i den tabellen.

2. De produktrader vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till denna förordning stryks.

3. Slutnot 1 ersätts med följande:

”(1) Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med slutanvändning i enlighet med artikel 254 i rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)”

4. Slutnot 4 ersätts med följande:

”(4) Övervakning av import av varor som omfattas av denna tullbefrielse ska beslutas i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 55 och 56 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).”

5. Slutnot 7 stryks.

6. Följande slutnot markerad med en asterisk läggs till:

”* Befrielse med avseende på en produkt i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 vars KN-nummer eller Taric-nummer eller produktbeskrivning ändras genom den här förordningen.”

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2016. Taric-nummer  ex 8708 99 97 50 tillämpas dock från och med den 1 januari 2016.

TMD