Hyppää sisältöön

Tullisuspensiot 1.7.2016

Julkaisuajankohta 1.7.2016 15.32
Tiedote

53/2016, PNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta. Asetus N:o 2016/1051; julkaistu EUVL L 173/30.6.2016.

Asetuksella suspendoidaan kokonaan yhteisen tullitariffin autonomiset tullit 140 uudelta tuotteelta. Kuuden tuotteen osalta tullien suspendointi ei enää ole unionin edun mukaista, ja ne poistetaan asetuksen liitteestä. 46 tullisuspension edellytyksiä muutetaan johtuen tavarankuvauksen, luokittelun, tullien määrän tai tietyn käyttötarkoituksen muuttumisesta.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite seuraavasti:

1. Lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut tuoterivit asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa olevien CN-koodien mukaisessa järjestyksessä.

2. Poistetaan tuoterivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä II.

3. Korvataan loppuviite 1 seuraavasti:

”(1)

Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 254 artiklan mukaisesti.”.

4. Korvataan loppuviite 4 seuraavasti:

”(4)

Tämän tariffisuspension soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden tuontivalvonnassa noudatetaan unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä marraskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558) 55 ja 56 artiklassa säädettyä menettelyä.”.

5. Poistetaan loppuviite 7.

6. Lisätään seuraava asteriskilla merkitty loppuviite:

”* Sellaisen asetuksen (EU) N:o 1344/2011 liitteessä luetellun tuotteen suspensio, jonka CN- tai Taric-koodia tai tavaran kuvausta muutetaan tällä asetuksella.”.

Asetusta sovelletaan 1.7.2016 alkaen. Taric-koodia ”ex 8708 99 97 50” sovelletaan kuitenkin 1.1.2016 alkaen.

THT