Hyppää sisältöön

Tullens föreskrift (1/2018) om regelbunden användning av förenklad tulldeklaration vid import av unionsvaror till Åland

7.3.2018 14.32
Pressmeddelande

Nr                                                                        
1/2018                                                                  

Utfärdandedatum
5.3.2018

Författningsgrund
Tullagen (304/2016), 52 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 166 och 167
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen, artikel 145
Delegerad förordning (EU) nr 2016/341 om komplettering av tullkodexen vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser och om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 2015/2446, artikel 16
Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1966), 18 §
Mervärdesskattelagen, 101 § 2 mom. (523/2017) 

Giltighetstid
Fr.o.m. den 9 mars 2018 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift nr 25/2016 av den 25 augusti 2016. 

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Mariehamns tull
 

Denna föreskrift ska tillämpas vid regelbunden användning av förenklad tulldeklaration vid import av unionsvaror till Åland från ett annat område inom Europeiska unionens skatteområde än Fastlandsfinland och vid import av unionsvaror till Åland från ett område utanför Europeiska unionens skatteområde.

Deklaranter som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga eller deras ombud har rätt att regelbundet hänföra unionsvaror till ett tullförfarande med en förenklad tulldeklaration. Denna rätt gäller hänförande av unionsvaror till tullförfarandet för övergång (överlåtelse) till fri omsättning, men inte till andra tullförfaranden.

Deklaranten som är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga eller dennes ombud ska vid hänförande av varor till tullförfarandet för övergång till fri omsättning med en förenklad deklaration utöver uppgiftskraven enligt Europeiska unionens lagstiftning också iaktta Tullens nationella uppgiftskrav och uppgiftskraven enligt denna föreskrift samt använda både koderna enligt Europeiska unionens lagstiftning och de nationella koder som Tullen publicerat.

Det kommersiella eller administrativa dokument som används som förenklad tulldeklaration, t.ex. faktura eller transportdokument, ska innehålla följande uppgifter och anteckningar:

  • avsändare
  • mottagare
  • varubeskrivning
  • mängd
  • värde
  • dokumentets nummer
  • deklarantens eller ombudets FO-nummer och därtill hörande tilläggsdel som tilldelats av Tullen
  • anteckningen ”Övergång till fri omsättning, Tullens föreskrift 1/2018”, som anses utgöra ansökan om att hänföra varorna till tullförfarandet för övergång till fri omsättning.

Om deklarationen inges innan varorna anländer ska dokumentet också förses med uppgift om fartygets eller flygplanets ankomsttid och -plats samt fartygets namn eller flygets nummer. I stället för fartygets ankomsttid och -plats samt fartygets namn kan man i dokumentet ange fartygets Portnet-nummer. Den kompletterande tulldeklarationen ska inges med ett administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) eller elektroniskt meddelande inom tio (10) dagar efter överlåtelsen av varorna.

Elström som förs in via elnät från Sverige till Åland deklareras periodvis. Periodens längd är en kalendermånad. Tulldeklarationen som inleder perioden inges senast den första dagen i kalendermånaden. Totalmängden elström som förts in under perioden anges i en kompletterande tulldeklaration. Den ska inges inom tio (10) dagar efter utgången av perioden.

Tullen upphäver rätten att regelbundet hänföra varor till tullförfarandet för övergång till fri omsättning med en förenklad tulldeklaration, om villkoren enligt artikel 145 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/2446 inte längre uppfylls eller om Skatteförvaltningen överför en deklarant som är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga till det särskilda mervärdesskatteförfarandet.

 
Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen
  
Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift