Hyppää sisältöön

Tullin määräys (1/2018) yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen säännöllisestä käytöstä unionitavaran tuonnissa Ahvenanmaalle

7.3.2018 14.32
Tiedote

1/2018

Nro                                                                       
1/2018                                                                  

Antopäivä
5.3.2018

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 166 ja 167 artikla
Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus (EU) 2015/2446, 145 artikla
Delegoitu asetus (EU) 2016/341 unionin tullikoodeksin täydentämisestä siirtymäsäännöksillä ja unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta 16 artikla
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1966) 18 §
Arvonlisäverolaki 101 § 2 momentti (523/2017)

Voimassaoloaika
9.3.2018 lukien toistaiseksi. Tällä määräyksellä kumotaan Tullin 25.8.2016 antama määräys nro 25/2016.

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Maarianhaminan tulli

Tätä määräystä sovelletaan yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen säännölliseen käyttöön unionitavaran tuonnissa Ahvenanmaalle muualta Euroopan unionin veroalueelta kuin Manner-Suomesta ja unionitavaran tuonnissa Ahvenanmaalle Euroopan unionin veroalueeseen kuulumattomalta alueelta.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityllä ilmoittajalla tai hänen asiamiehellään on oikeus asettaa unionitavarat säännöllisesti tullimenettelyyn yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella. Tämä oikeus koskee unionitavaroiden asettamista vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn, mutta ei muihin tullimenettelyihin.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn ilmoittajan tai hänen asiamiehensä tulee asettaessaan tavarat vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella noudattaa Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen tietovaatimusten lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia tietovaatimuksia sekä käyttää Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen koodien lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia koodeja sekä tämän määräyksen tietosisältövaatimuksia.

Yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena käytettävän kaupallisen tai hallinnollisen asiakirjan, kuten kauppalaskun tai kuljetusasiakirjan, tulee sisältää seuraavat tiedot ja merkinnät:

  • lähettäjä
  • vastaanottaja
  • tavarankuvaus
  • määrä
  • arvo
  • asiakirjan tunnistenumero
  • ilmoittajan tai asiamiehen Y-tunnus ja siihen liittyvä Tullin antama jatko-osa
  • merkintä ”Luovutus vapaaseen liikkeeseen, Tullin määräys 1/2018”, jota pidetään hakemuksena tavaroiden asettamiseksi vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn.

Jos ilmoitus annetaan ennen tavaran saapumista, asiakirjaan on lisäksi merkittävä aluksen tai lennon saapumisaika ja -paikka sekä aluksen nimi tai lennon numero. Aluksen saapumisajan ja -paikan sekä aluksen nimen asemesta asiakirjaan voidaan merkitä aluksen Portnet-numero. Täydentävänä tulli-ilmoituksena annetaan hallinnollinen yhtenäisasiakirja (SAD-lomake) tai sähköinen sanoma kymmenen (10) päivän kuluessa tavaran luovutuksesta.

Ahvenanmaalle Ruotsista sähköverkossa tuotava sähkö ilmoitetaan jaksoittain. Jaksona toimii kalenterikuukausi. Jakson aloittava tulli-ilmoitus annetaan viimeistään kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä. Jakson aikana tuodun sähkön kokonaismäärä ilmoitetaan täydentävällä tulli-ilmoituksella. Se on annettava kymmenen (10) päivän kuluessa jakson päättymisestä.

Tulli kumoaa oikeuden asettaa tavarat säännöllisesti vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella, jos unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 145 artiklassa tarkoitetut edellytykset eivät enää täyty tai jos Verohallinto siirtää arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn ilmoittajan arvonlisäverotuksen erityismenettelyn piiriin.


Pääjohtaja
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

Määräykset