Hyppää sisältöön

Tullin määräys väliaikaisen varastoinnin yleisistä lupaehdoista

10.4.2013 10.47
Tiedote

45/2013, JS/AOL

Nro
45/2013

Antoäivä
10.4.2013

Säädösperusta
Tullikoodeksi 51 artikla 1 kohta
Tullilaki 4  § 2 mom

Voimassaoloaika
15.4.2013 lukien toistaiseksi

Kohderyhmät
Väliaikaisen varaston luvanhaltijat
Lupakeskus

Väliaikaisen varastoinnin yleiset lupaehdot ovat tämän päätöksen liitteenä.

Myönnettävissä väliaikaisen varaston luvissa voidaan asettaa myös toimijakohtaisia lisäehtoja väliaikaisen varaston luvanhaltijalle, eikä tällä määräyksellä ole vaikutusta voimassa olevissa väliaikaisen varaston luvissa asetettuihin toimijakohtaisiin lisäehtoihin.

Liite

VÄLIAIKAISEN VARASTOINNIN YLEISET LUPAEHDOT (15.4.2013)
 

1. Väliaikaisen varaston pitäjä on vastuussa kaikesta varastossa säilytettävästä tavarasta sekä kirjanpidon, purkauslaskennan ja tavaran luovutuksen oikeasta suorittamisesta.

2. Tavarat pannaan väliaikaiseen varastoon yleisilmoituksella, joka voi olla

passitusilmoitus
saapumisen yleisilmoitus ja esittämisilmoitus (tai maanteitse saapuvasta esittäminen tullille), kun tavarat saapuvat suoraan kolmannesta maasta
yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten ja esittämisilmoitus, kun tavarat saapuvat toisesta yhteisömaasta
manifesti tai muu kuljetusasiakirja (ennakkoilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät tavarat).

3. Tavaroiden purkaminen

Tavaroiden purkaminen saadaan aloittaa, kun Tulli on hyväksynyt esittämisilmoituksen tai saapumisilmoituksen. Varastonpitäjän ei tällöin tarvitse hakea erillistä purkauslupaa.
Jos tavarat saapuvat maanteitse suoraan kolmannesta maasta, Tulli antaa purkausluvan, kun tavarat on esitetty.
Passitusmenettelyssä saapuneille tavaroille haetaan purkauslupa passitussäännösten mukaisesti.

4. Väliaikaiseen varastoon purettavaa tavaraa on verrattava sitä koskevan yleisilmoituksen tietoihin.

Kun saapumisen esittämisilmoituksella ilmoitetut (tai maanteitse saavuttaessa Tullille esitetyt) tavarat on purettu ja merkitty väliaikaisen varaston kirjanpitoon, lähettää varastonpitäjä Tullille tavaroita koskevan sähköisen purkaustulosilmoituksen.
Jos tavarat ovat saapuneet varastolle passitusmenettelyssä, purkaustulosilmoitus annetaan passitussäännösten mukaan.

5. Väliaikaisesti varastoiduista tavaroista on pidettävä Tullin hyväksymää varastokirjanpitoa. Varastokirjanpidosta tulee käydä selville ainakin seuraavat tiedot:

sen ilmoituksen tapahtumatunnus, jolla tavarat ovat saapuneet (saapumisen yleisilmoitus, yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten MRN- ja tavaraeränumero tai passitusilmoituksen MRN-numero) ja päiväys
tarvittaessa tulonumero tai muu varastonpitäjän viitetieto, tulopäivä
tavaran tunnistamiseksi tarvittavat tiedot (merkit, identifiointinumero, paljous, pakkausten lukumäärä ja laji)
tavarankuvaus (selväkielinen ja riittävän tarkka tavaran kuvaus, josta tavarat voidaan tunnistaa, tai saapumisen yleisilmoituksella annettu tavaran nelinumeroinen CN-koodi)
mahdollinen kontin tunnus
tavaroiden sijaintipaikka
tavaroiden tullioikeudellinen asema
päiväys ja viitetieto asiakirjaan, jolla tavaroille osoitetaan seuraava tulliselvitysmuoto tai jolla tavarat poistuvat kauttakuljetuksena väliaikaisen varastoinnin jälkeen.

Mahdolliset kirjanpidon korjaukset on hyväksytettävä valvovalla tullilla.

Kirjanpitomateriaalia on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden lopusta laskien, kun väliaikainen varastointi on kyseisten tavaroiden osalta päätetty.

Varastonpitäjän on nimettävä varastonhoitoa ja kirjanpitoa varten vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava luvanmyöntäjälle.

6. Yleisilmoituksen antamisen jälkeen tavaroille on osoitettava tulliselvitysmuoto, joka on tehtävä meriteitse kuljetetuista tavaroista 45 päivän kuluessa ja muutoin kuin meriteitse kuljetetuista tavaroista 20 päivän kuluessa yleisilmoituksen antamisesta. Yleisilmoitus katsotaan annetuksi päivänä, jolloin tavarat esitetään tullille.

7. Jos tavarat poistuvat väliaikaisesta varastosta kauttakuljetuksena suoraan kolmanteen maahan tai toiseen yhteisömaahan, on noudatettava tavaroiden poistumisesta annettuja kuljetusmuotokohtaisia säännöksiä. Kuljetuksesta vastaavan/edustajan on annettava vaaditut ilmoitukset, ja varastonpitäjän on kirjattava ilmoitusten MRN- ja tavaraeränumerot ja päiväys väliaikaisen varaston varastokirjanpitoon.

Jos tavaroista on annettu poistumisen yleisilmoitus, se toimii myös lastauslupana väliaikaisesta varastosta.

8. Ennen tavaran luovuttamista varastosta on varastonpitäjän varmistauduttava siitä, että tavaroiden noutajalla on oikeus hallita tavaraa tai määrätä siitä. Samalla on tarkistettava, että tavaran merkit ovat yhdenmukaiset tulliasiakirjaan tehtyjen merkintöjen kanssa.

9. Väliaikaisen varastonpitäjän tavaroihin kohdistuva vastuu päättyy, kun tavaroille on osoitettu hyväksytty tulliselvitysmuoto tai kun voidaan osoittaa, että tavarat ovat fyysisesti poistuneet varastosta ja poistumisen todentavat ilmoitukset on annettu ja merkinnät kirjanpitoon tehty.

10. Tavara voidaan siirtää väliaikaisesti varastoituna valvovaan/lähimpään tullitoimipaikkaan tulliselvitysmuodon osoittamista varten. Varastosiirtojen osalta tulee noudattaa Tullin antamia ohjeita.

11. Väliaikaisen varaston pitäjän on pidettävä luetteloa niistä yleisilmoituksella ilmoitetuista tavaroista, joille ei ole osoitettu tulliselvitysmuotoa määräaikaan mennessä. Luettelo on tehtävä kalenterikuukausittain ja se on toimitettava varastoa valvovaan tullitoimipaikkaan seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Luettelosta on käytävä ilmi tavaroiden lähettäjä ja vastaanottaja, mikäli ne ovat tiedossa, sekä tavarankuvaus, varastoonpanonumero, tavaraa koskeva (saapumisen) yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumero sekä väliaikaisen varaston pitäjän yhteystiedot. Varastonpitäjän on annettava varastoa valvovalle tullitoimipaikalle tieto muusta kuin luonnollisesta syystä johtuvasta tavaran katoamisesta.

12.Varastonpitäjä on velvollinen seuraamaan varastoitavan tavaran arvoa ja määrää. Jos näissä tapahtuu olennaisia muutoksia, on tästä ilmoitettava luvan myöntäjälle.

13. Väliaikaisen varaston valvova tullitoimipaikka on mainittu väliaikaisen varaston luvan liitteessä 2.

14. Varastonpitäjän tulee korvata varastosta aiheutuvat valvontakustannukset tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun valtiovarainministeriön kulloinkin voimassaolevan asetuksen mukaisesti.

15. Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä lupaan liittyvistä määräajoista ja käytännön yksityiskohdista sekä käytettävistä menettelytavoista.

16. Lupa voidaan kumota, jos luvanhaltija tai hänen asiamiehensä ei noudata voimassaolevia säännöksiä tai tämän päätöksen ehtoja tai jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet. Tällaisista muutoksista, mukaan lukien varastoluvan haltijan nimen, osoitteen tai y-tunnuksen muuttuminen, on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti luvan myöntäjälle. Kaupparekisteriin tehtävien muutosten osalta luvan myöntäjälle tulee toimittaa kopio muutosilmoituksesta.

THT