Hyppää sisältöön

Tullin määräys tullivarastoinnin yleisistä lupaehdoista

10.4.2013 10.45
Tiedote

44/2013, JS/AOL

Nro
44/2013

Antoäivä
10.4.2013

Säädösperusta
Tullikoodeksi 100 artikla 2 kohta
Tullilaki 4  § 2 mom

Voimassaoloaika
15.4.2013 lukien toistaiseksi. Määräyksellä kumotaan Tullihallituksen 22.10.2008 antamat päätökset dnro 166 ja 167/010/08 sekä Tullihallituksen 22.10.2008 antamat ohjeet dnro 164 ja 165/010/08.

Kohderyhmät
Tullivarastoluvan haltijat
Lupakeskus

Tullivarastoinnin yleiset lupaehdot ovat tämän päätöksen liitteenä.

Myönnettävissä tullivarastoluvissa voidaan asettaa myös toimijakohtaisia lisäehtoja tullivarastoluvan haltijalle, eikä tällä määräyksellä ole vaikutusta voimassa olevissa tullivarastoluvissa asetettuihin toimijakohtaisiin lisäehtoihin.

Liite

TULLIVARASTOINNIN YLEISET LUPAEHDOT (15.4.2013)
                                           

1. Tullivarastossa varastoidaan tullivarastointimenettelyyn asetettuja kolmannen maan tavaroita.

Varastonpitäjä on vastuussa tullivarastossa olevien tavaroiden pysymisestä tullivalvonnassa, varastoinnista johtuvien velvollisuuksien täyttymisestä sekä luvassa mainittujen erityisehtojen noudattamisesta.

2. Menettelyyn asettaminen

Tavarat tulee asettaa menettelyyn tavanomaista menettelyä käyttäen, ellei luvan kohdassa 14 ole myönnetty lupaa käyttää yksinkertaistettuja menettelyjä. Tällöin menettelyyn asettamisessa on noudatettava kyseisen luvan lupaehtoja.

3. Menettelyn päättäminen

Tullivarastointimenettely päättyy, kun menettelyyn asetetuille tavaroille on osoitettu uusi hyväksytty tulliselvitysmuoto.

Kaikista tullivarastosta luovutettavista tavaroista on annettava seuraavaa tulliselvitysmuotoa koskeva ilmoitus. Tavara voidaan luovuttaa varastosta vain Tullin hyväksymää ilmoitusta vastaan.

4. Tavaroiden siirtäminen 

Jos luvanhaltijalle on myönnetty oikeus siirtää tavaroita tullivarastointimenettelyssä, siitä ilmoitetaan luvan kohdassa 15 seuraavin koodein:

1) Tavaroita saadaan siirtää luvassa ilmoitettujen paikkojen välillä ilman tullimuodollisuuksia. Varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi tavaran sijainti.

2) Siirto menettelyyn asettamispaikasta luvanhaltijan tai toimijan tiloihin saadaan tehdä ilmoituksella menettelyyn asettamisesta. Siirto tapahtuu varastoon panijan vastuulla. Siirto on tehtävä välittömästi tulli-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen.

3) Siirto poistumistoimipaikkaan jälleenvientiä varten tai TIR Carnet`n avaamispaikkaan saa tapahtua menettelyssä. Menettelyä ei päätetä, ennen kuin jälleenvietäviksi ilmoitetut tavarat ovat tosiasiassa poistuneet yhteisön tullialueelta tai tavarat on asetettu passitusmenettelyyn.

Tavaroiden jälleenvientiä koskeva merkintä tavarakirjanpitoon on kuitenkin tehtävä jo siinä vaiheessa, kun tavarat siirretään pois tullivaraston tai luvanhaltijan tiloista.

4) Siirto luvanhaltijalta toiselle luvanhaltijalle menettelyä päättämättä saadaan tehdä, jos jälkimmäinen luvanhaltija asettaa siirretyt tavarat omissa tiloissaan tullivarastointimenettelyyn kotitullausmenettelyn käyttöä koskevalla luvalla. Siirto pitää tehdä tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteen 68 mukaisesti.

5. Purkaustuloksen ilmoittaminen

Varastonpitäjän on annettava tullivarastointimenettelyssä saapuneista tavaroista purkaustulos valvovalle tullitoimipaikalle, mikäli tulos poikkeaa varastoonpanijan tulli-ilmoituksella ilmoittamasta. Varastoonpanijan on annettava ylilukuisista tavaroista uusi tulli-ilmoitus varastoa valvovaan/lähimpään tullitoimipaikkaan. Varastonpitäjän on toimitettava alilukuisista tavaroista hyväksyttävä selvitys varastoa valvovalle tullitoimipaikalle.

Tavaroiden saapuessa passituksen tavanomaisessa menettelyssä, varastonpitäjän/varastoonpanijan on toimitettava purettua tavaraerää koskeva passituksen saateasiakirja ja purkaustulos sekä varastoinnin tulli-ilmoitus valvovalle tullille viimeistään purkausta seuraavana työpäivänä.

Jos tavara on saapunut varastoon passituksen yksinkertaistetussa menettelyssä (valtuutettu vastaanottaja), tulee purkaustuloksen antamisessa noudattaa kyseisen luvan lupaehtoja.

6. Kirjanpito

Tullivarastointimenettelyyn asetetuista tavaroista on pidettävä tulliviranomaisten hyväksymää kirjanpitoa. Tavarakirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

varaston pitäjän antama varastoonpanonumero ja saapumispäivä
tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteessä 37 esitetyn vähimmäisluettelon mukaisesti ilmoituksessa menettelyyn asettamista koskevat tiedot
päiväys ja viitetieto asiakirjaan, jolla tavaroille osoitetaan seuraava tulliselvitysmuoto
päiväys ja viitetiedot muista tulliasiakirjoista sekä muista menettelyn asettamiseen ja päättämiseen liittyvistä asiakirjoista
tavaroiden tunnistamista koskevat tiedot (merkit, identifiointinumero, paljous, pakkausten lukumäärä ja laji)
tavarankuvaus (tavaran tavanomainen kauppanimi, jonka on oltava riittävän tarkka ja täsmällinen, jotta tavarat voidaan sen perusteella tunnistaa ja tarvittaessa luokitella)
tavaroiden sijaintipaikka ja tiedot tavaroiden siirroista
tavanomaisen käsittelyn seurauksena tapahtunut nimikkeen muutos.

Tavarat on merkittävä kirjanpitoon tavaraerittäin ja pakkauslajeittain. Tavarat on otettava varastosta samassa yksikössä kuin ne on kirjanpitoon merkitty varastoon saapuessa.

Kirjanpitoon tehtyjen merkintöjen on oltava reaaliaikaisia ja kirjanpidosta on käytävä ilmi kulloinkin tullivarastossa olevien tavaroiden määrä.

Menettelyyn asettamista ja päättämistä koskevat tulli-ilmoitukset ja muut asiakirjat ovat osa kirjanpitomateriaalia. Kirjanpitomateriaalia on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden lopusta laskien, kun tullivarastointimenettely on kyseisten tavaroiden osalta päätetty.

Yrityksen kirjanpitojärjestelmä voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Jos varastonpitäjän kirjanpitojärjestelmä muuttuu luvan myöntämisen jälkeen, tulee uusi kirjanpitojärjestelmä hyväksyttää Tullilla ennen sen käyttöönottoa.

Mikäli tullivaraston tiloissa säilytetään yhteisötavaroita tai muita tullivarastointimenettelyyn kuulumattomia tavaroita, on ne selkeästi eroteltava tullivarastointimenettelyyn asetetuista tavaroista ja niistä on pidettävä erillistä kirjanpitoa.

Mahdolliset kirjanpidon korjaukset on hyväksytettävä valvovalla tullilla.

7. Vakuuden seuranta

Varastonpitäjä on velvollinen seuraamaan varastoitavien tavaroiden arvoa ja määrää. Jos näissä tapahtuu olennaisia muutoksia, on tästä ilmoitettava luvan myöntäjälle.

8. Muut lupaehdot

Varastonpitäjän on nimettävä varastonhoitoa ja kirjanpitoa varten vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava luvanmyöntäjälle.

Varastonpitäjän tulee korvata varastosta aiheutuvat valvontakustannukset tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun valtiovarainministeriön kulloinkin voimassaolevan asetuksen mukaisesti.

Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä lupaan liittyvistä määräajoista ja käytännön yksityiskohdista sekä käytettävistä menettelytavoista.

Lupa voidaan kumota, jos luvanhaltija tai hänen asiamiehensä ei noudata voimassaolevia säännöksiä tai tämän päätöksen ehtoja tai jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet. Tällaisista muutoksista, mukaan lukien varastoluvan haltijan nimen, osoitteen tai y-tunnuksen muuttuminen, on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti luvan myöntäjälle. Kaupparekisteriin tehtävien muutosten osalta luvan myöntäjälle tulee toimittaa kopio muutosilmoituksesta.

THT