Hyppää sisältöön

Tullin määräys tullivarastoinnin kotitullauksen yleisistä lupaehdoista

19.12.2013 13.06
Tiedote

170/2013, LN/AOL

Nro
170/2013

Antopäivä
19.12.2013

Säädösperusta
Tullikoodeksin soveltamisasetus 274 artikla
Tullilaki 4 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.1.2014 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Tullivarastoinnin kotitullausluvan haltijat
Lupakeskus


Tullivarastoinnin kotitullauksen yleiset lupaehdot ovat tämän päätöksen liitteenä.

Myönnettävissä tullivarastoinnin kotitullausluvissa voidaan asettaa myös toimijakohtaisia lisäehtoja tullivarastoinnin kotitullauksen luvan haltijalle, eikä tällä määräyksellä ole vaikutusta voimassa olevissa tullivarastoinnin kotitullausluvissa asetettuihin toimijakohtaisiin lisäehtoihin.


Liite:

Tullivarastoinnin kotitullauksen yleiset lupaehdot (1.1.2014)       

 1. Jos tullivarastoinnin kotitullausluvan haltija haluaa muutoksia lupaan tai johonkin sen liitteeseen (esimerkiksi tavarakatelistaan halutaan lisätä uusi tullinimike), hänen on lähetettävä muutoshakemus Tullille.
 2. T1-passitusmenettelyssä kuljetettavan tavaran osalta on noudatettava, mitä yritykselle myönnetyssä valtuutetun vastaanottajan luvassa määrätään. Siirrettäessä tavaroita tullivarastointimenettelyssä kahden eri luvanhaltijan välillä menettelyä päättämättä, on noudatettava, mitä tullivarastoluvassa ja tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteessä 68 määrätään.
 3. Luvanhaltija on vapautettu ennakkoilmoituksen antamisesta, jollei Tulli sitä erikseen pyydä. Tavaran saapumista koskevan ennakkoilmoituksen tietosisältö esitetään tullivarastoinnin kotitullausluvan liitteessä.
 4. Luvanhaltijan on kirjattava toimitiloissaan vastaanottamansa tavarat päivittäin kotitullauskirjanpitoon. Kirjauksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
 • kuljetusasiakirjan numero
 • lähetyksen viitenumero
 • vastaanottaja
 • ilmoittaja/edustaja
 • edustuksen laatu
 • tavarankuvaus tavaroiden luokittelemiseksi
 • pakkauslaji ja pakkausten lukumäärä
 • merkit ja numerot
 • mahdollinen kontin numero
 • nimike kahdeksan (8) numeron tarkkuudella
 • brutto- ja nettopaino
 • menettelykoodi
 • kotitullausmenettelyn viite, joka voidaan jättää pois, jos lähetys on muutoin jäljitettävissä
 • luvan numero
 • menettelyyn asettamispäivämäärä.

Lisäksi luvanhaltijan on noudatettava, mitä tullivaraston tavarakirjanpidosta säädetään tai määrätään.

  5. Päivä, jona tavarat kirjataan kotitullauskirjanpitoon, on samalla tullivarastointimenettelyyn asettamispäivä.

  6. Luvanhaltijan ei tarvitse antaa täydentävää tulli-ilmoitusta.

   7. Luvanhaltijan on ilmoitettava kuukausittain tullivarastoa valvovalle tullille niiden varastoonpanojen määrä, joissa tavarat on asetettu tullivarastointimenettelyyn kotitullausluvalla.

   8. Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä käytännön yksityiskohdista sekä käytettävistä menettelytavoista.

   9.Tulli voi kumota luvan, muuttaa luvan sisältöä tai keskeyttää sen voimassaolon, jos luvanhaltija tai hänen asiamiehensä ei noudata voimassaolevia säännöksiä tai tämän päätöksen lupaehtoja tai jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet. Tällaisista muutoksista, mukaan lukien kotitullausluvan haltijan nimen, osoitteen tai y-tunnuksen muuttuminen, on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti luvan myöntäjälle. Kaupparekisteriin tehtävien muutosten osalta luvan myöntäjälle tulee toimittaa kopio muutosilmoituksesta.

THT