Hyppää sisältöön

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä annetun Tullihallituksen päätöksen muuttamisesta

19.12.2013 13.11
Tiedote

171/2013, LN/AOL

Nro
171/2013

Antopäivä
19.12.2013

Säädösperusta
Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 22 g § (791/2013) 1 momentti
Tullikoodeksi 38 artikla 1 kohta ja 183 artikla
Tullilaki 4 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.1.2014 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Merenkulun harjoittajat ja heidän edustajansa
Tullitoimipaikat

Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 16.5.2012 annetun Tullihallituksen päätöksen (dnro 65/010/12) 3. kohta kumotaan sekä 1. ja 2. kohta muutetaan seuraavasti:

- - - - - - - - - -

1. Päätöksen soveltamisala

Päätöstä sovelletaan:

 • Suomen satamiin tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan saapuviin ja Suomen satamista tai Suomessa sijaitsevasta ankkuripaikasta lähteviin aluksiin, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300;
 • myös pienempiin aluksiin, jos niiden lastina on vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita niiden saapuessa Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan Euroopan talousalueen ulkopuolisesta satamasta tai lähtiessä Suomen satamasta tai Suomessa sijaitsevasta ankkuripaikasta;
 • kaupallisen ulkomaanliikenteen aluksiin kokoon katsomatta.

Päätöstä ei sovelleta:

 • sota-aluksiin, puolustusvoimien aluksiin, rajavartiolaitoksen aluksiin eikä muiden viranomaisten aluksiin, joita ei käytetä kaupallisiin palveluihin;
 • kalastusaluksiin eikä perinnealuksiin;
 • alle 45 metriä pitkiin huvialuksiin.

2. Aluksen rekisteröinti, aluksen rekisteritietojen muuttuminen, alusta koskevien todistusten tallentaminen ja alusta koskevien tietojen vahvistaminen

2.1 Aluksen rekisteröinti

Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan ensimmäisen kerran saapuvan tai Suomen satamasta tai Suomessa sijaitsevasta ankkuripaikasta ensimmäisen kerran lähtevän aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on tallennettava Portnet-järjestelmään ennen 4.1 kohdassa tarkoitetun saapumisilmoituksen antamista aluksen rekisteröimiseksi seuraavat tiedot:

 • aluksen nimi
 • aluksen IMO-numero
 • aluksen kansallisuus
 • aluksen nettovetoisuus
 • aluksen bruttovetoisuus.

2.2 Aluksen rekisteröintitietojen muuttuminen

Jos aluksen nimi, kansallisuus tai netto- tai bruttovetoisuus on muuttunut aluksen rekisteröinnin jälkeen, muuttunut tieto on ilmoitettava Tullin meriliikennekeskukselle sähköpostitse (meke(at)tulli.fi) ennen 4.1 kohdassa tarkoitetun saapumisilmoituksen tai 5.1 kohdassa tarkoitetun lähtöilmoituksen vahvistamista.

2.3 Alusta koskevien todistusten tallentaminen

Viimeistään kahden tunnin kuluttua siitä, kun alus on saapunut ensimmäisen kerran Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan, seuraavat alusta koskevat todistukset on tallennettava Portnet-järjestelmään:

 • mittakirja
 • kansallisuuskirja
 • luokitustodistus
 • lastiviivatodistus
 • turvatodistus.

Edellä luetellut todistukset voidaan tallentaa Portnet-järjestelmään myös 2.1 kohdassa tarkoitetun rekisteröinnin yhteydessä.

Jos alusta koskeva todistus on muuttunut sen Portnet-järjestelmään tallentamisen jälkeen, myös muuttunut todistus on tallennettava Portnet-järjestelmään.

2.4 Alusta koskevien tietojen ja todistusten vahvistaminen

Aluksen edustajan vahvistaessa aluksen saapumiseen tai lähtöön liittyvät tiedot eli alusilmoituksen tiedot hän vahvistaa samalla myös sen, että 2.3 kohdassa tarkoitettujen todistusten tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset.

- - - - - - - - - -

THT