Hyppää sisältöön

Tullens föreskrift om bokföring vid tullagerförfarande

Utgivningsdatum 15.3.2019 15.02
Pressmeddelande

3/2019

Datum
15.3.2019

Författningsgrund
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 214
Tullagen (304/2016), 52 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 18.3.2019 tills vidare

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Innehavare av tullagertillstånd
Tullkontor

Tullagren indelas i allmänna och privata tullager. Beroende på tillståndstypen är antingen tillståndshavaren eller den som ansvarar för förfarandet skyldig att föra bok över lagret.
 
Bokföringen över tullagerförfarandet ska hållas på finska, svenska eller engelska.
 
Varorna ska anges i bokföringen per varupost och förpackningsslag. När varor utlämnas från tullagret får kvantitetsenheterna inte förändras mellan hänförandet till förfarandet och avslutandet av förfarandet så att verifieringskedjan bryts.
 
Bokföringen ska ske i realtid och av den ska framgå hur mycket och vilka varor som omfattas av tullagerförfarandet.
 
Tulldeklarationerna för hänförande till och avslutande av förfarandet och övriga handlingar utgör en del av bokföringsmaterialet. Handlingar som arkiverats elektroniskt ska vid behov kunna visas upp för Tullen.
 
Om lagerhavarens bokföringssystem ändras efter beviljandet av tillståndet, ska det nya bokföringssystemet godkännas av Tullen innan det tas i bruk.
 
Vid elektroniskt deklarationsförfarande tilldelar Tullen den tulldeklaration och anmälan av varors ankomst som Tullens mottagit en unik MRN-referens (Master Reference Number). Referensen och därtill hörande varupostnummer ska bifogas till lagerhavarens bokföring.


I generaldirektörens frånvaro
Ylijohtaja Jarkko Saksa

Chefsjurist Antti Hästbacka

Föreskrift