Hyppää sisältöön

Tullstyrelsens beslut om tillämpning av lagstiftningen om säkerhetsreformen fr.o.m. 1.1.2011

Utgivningsdatum 30.12.2010 14.16 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 12.51
Pressmeddelande

204/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

         Föreskrift

Dnr
204/010/10

             Datum
             30.12.2010

Författningsgrund
Tullkodex och tillämpningskodex; nationell tullag

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.1.2011 tills vidare.

Målgrupper
Transportfirmor, innehavare av tillfälliga lager, importörer och exportör av varor samt speditionsfirmor


Övergångsperioden för Europeiska unionens säkerhetsreform enligt kommissionens förordning 273/2009 går ut den 31 december 2010. Detta innebär att vissa lagstadgade uppgifter ska lämnas till Tullen om varor som anländer till eller lämnar Europeiska unionen. Uppgifterna ska lämnas i de fall och inom de tidsfrister som anges i lagstiftningen om säkerhetsreformen. Om dessa nya deklarationsförfaranden samt om de nationella deklarationsförfaranden som kompletterar dessa har föreskrifter och anvisningar meddelats genom följande beslut av Tullstyrelsen:

152/010/09 

Tullstyrelsens beslut om deklarationsförfarandet i kommersiell fartygstrafik (handelssjöfart)

184/010/09 

Tullstyrelsens beslut om ibruktagande av elektroniskt deklarationsförfarande för varor som förs in i och ut ur gemenskapen som frivilligt förfarande från och med 14.12.2009 och som obligatoriskt senast 1.1.2011

022/010/10 

Beslut om ändring av Tullstyrelsens beslut dnr 184/010/2009

023/010/10 

Tullstyrelsens beslut om skyldigheten att lämna in en anmälan om ankomst till utförselstället och om tillståndet som inlämningen förutsätter

072/010/10 

Utförseldeklarationer ska börja inlämnas elektroniskt, preciserad tidpunkt 3.5.2010

089/010/10 

Styrkande av varors gemenskapstatus med elektronisk AREX-deklaration och frigörande av varor från tullövervakning

093/010/10 

Tullstyrelsens beslut om obligatoriskt angivande av EORI-nummer i tulldeklarationer fr.o.m. 15.6.2010

100/010/10 

Periodförtullningstillstånden vid import upphör att gälla

132/010/10 

Tullstyrelsens beslut om angivande av Portnet- och IMO-nummer i anmälningar om uppvisande vid införsel och utförsel (IE 347 och IE 547)

172/010/10 

Styrkande av gemenskapsstatus med ett T2L-dokument eller ett annat godtagbart dokument

181/010/10 

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) /Ändringar i datainnehållet i tulldeklarationer vid import

202/010/10 

Fortsatt giltighet för periodförtullningstillstånd vid import

   

Dessa föreskrifter och anvisningar preciseras i bilagorna 1 och 2 till detta beslut (bilagorna nedan). Samtidigt upphävs genom detta beslut punkt 4 i föreskrift nr 152/010/09, som handlar om inlämning av summarisk deklaration för varor som anländer sjövägen, samt punkt 2.1 i föreskrift nr 184/010/09, som handlar om deklarationer som ska lämnas in vid införsel. 

Deklarationsförfarandet enligt säkerhetsreformen ska alltså tillämpas från början av år 2011, men eftersom det är fråga om en betydande reform också för kunder, riktar den finska Tullen under de två första månaderna år 2011 inga nationella sanktioner mot de kunder som inte kan avge de elektroniska deklarationer som krävs. Också de övriga EU-länderna har meddelat att de kommer att agera på detta sätt i motsvarande situationer. Efter dessa två månader kommer saken att granskas på nytt inom EU. 

Om en aktör inte lämnat någon elektronisk deklaration enligt säkerhetsreformen, kommer kontroller gällande säkerhet och skydd att utföras på basis av tillgängliga uppgifter först vid servicetillfället, vilket kan fördröja tullklareringen.

TMD