Hyppää sisältöön

Tullihallituksen päätös Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Julkaisuajankohta 16.5.2012 14.40
Tiedote

65/2012, AHa/OT

Tullihallitus

Määräys

Dnro                                     
65/010/12 

Antopäivä
16.5.2012

Säädösperusta
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta (225/2012) 20 a §, 22 a §, 22 b § ja 22 e §
Väylämaksulaki (1122/2005) erityisesti 13 § 4 momentti
Asetus lästimaksusta 17.12.1954/468 1 §
Tullikoodeksi (Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92) 38 artiklan 1. kohta ja 183 artikla
Tullikoodeksin soveltamisasetus (Komission asetus (ETY) N:o 2454/93) 324 e artikla ja 448 artikla

Voimassaoloaika
19.5.2012 lukien toistaiseksi. Tällä määräyksellä kumotaan Tullihallituksen antamia määräyksiä seuraavasti:
- Tullihallituksen 1.9.2003 antama määräys dnro 155/010/03 siihen myöhemmin tehtyine lisäyksineen kokonaisuudessaan (Tullihallituksen päätös kaupallisen ulkomaanalusliikenteen ilmoitusmenettelystä ja uusien IMOn FAL-lomakkeiden käyttöönotosta – julkaistu Tullihallituksen tiedotusten numerossa 194/2003 ja lisäys numerossa 251/2003);
- Tullihallituksen 23.12.2005 antama määräys dnro 193/010/05 kokonaisuudessaan (Tullihallituksen määräys väylämaksuilmoituksen antamisesta – julkaistu Tullihallituksen tiedotusten numerossa 225/2005);
- Tullihallituksen 17.12.2007 antama määräys dnro 26/010/07 kokonaisuudessaan (Tullihallituksen määräys kotimaan liikenteessä olevien jäänmurtajien väylämaksuilmoituksen antamisesta – julkaistu Tullihallituksen tiedotusten numerossa 204/2007);
- Tullihallituksen 17.12.2007 antama määräys dnro 200/010/07 kokonaisuudessaan (Tullihallituksen määräys kotimaan liikenteessä toimivien kauppamerenkulkua harjoittavien alusten väylämaksuilmoituksen antamisesta – julkaistu Tullihallituksen tiedotusten numerossa 205/2007);
- Tullihallituksen 18.12.2008 antama määräys dnro 230/010/08 kokonaisuudessaan (Tullihallituksen päätös väylämaksuilmoituksesta ja ennakkoilmoituksesta – julkaistu Tullihallituksen tiedotusten numerossa 230/2008);
- Tullihallituksen 28.9.2009 antama määräys dnro 152/010/09 (Tullihallituksen päätös kaupallisen alusliikenteen (kauppamerenkulun) ilmoitusmenettelystä – julkaistu Tullihallituksen tiedotusten numerossa 152/2009) muilta osin kuin otsikon ”Kaupallisen ulkomaanalusliikenteen ilmoitusmenettely” alla olevan 4. kohdan osalta; mainittu kohta on kumottu Tullihallituksen 30.12.2010 antamalla määräyksellä dnro 204/010/10 (Tullihallituksen päätös turvauudistuslainsäädännön soveltamisesta 1.1.2011 alkaen – julkaistu Tullihallituksen tiedotusten numerossa 204/2010).

Kohderyhmät
Merenkulun harjoittajat ja heidän edustajansa, tullitoimipaikat

Aluksen vaarallisia ja merta pilaavia aineita koskevista ilmoituksista säädetään valtioneuvoston asetuksella (1303/2011). Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut määräyksiä aluksen turvatoimia sekä sen jätteitä ja lastijäämiä koskevista ilmoituksista. Tullihallitus on 30.12.2010 antanut määräyksen dnro 204/010/10 aluksen lastitietoja koskevista ilmoituksista.

Tässä päätöksessä määrätään niistä aluksen satamaan saapumisesta ja satamasta lähdöstä annettavista ilmoituksista, joista ei ole säädetty tarkemmin muualla, näiden ilmoitusten sisällöistä ja tallentamisesta merenkulun sähköiseen tiedonhallintajärjestelmään (Portnet) sekä tähän järjestelmään tapahtuvasta aluksen, aluksen edustajan ja laivanisännän rekisteröinnistä.

Ilmoitukset on tehtävä sähköisesti.

IMOn FAL-lomakkeet, rekisteröintilomakkeet sekä saapumisilmoitus-/merenkulkumaksulomake ovat saatavissa Tullin verkkosivuilta.

1. Alukset, joihin tätä päätöstä sovelletaan

Päätöstä sovelletaan Suomen satamiin tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan saapuviin ja Suomen satamista tai Suomessa sijaitsevasta ankkuripaikasta lähteviin aluksiin.

Päätöstä ei sovelleta sota-aluksiin, kalastusaluksiin, perinnealuksiin, alle 45 metriä pitkiin huviveneisiin ja hallinnollisiin aluksiin, joita ei käytetä yleisessä liikenteessä kuljettamaan matkustajia tai lastia, eikä kotimaanliikenteessä aluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 300 tonnia.

2. Aluksen rekisteröinti Portnet-järjestelmään

Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan ensimmäisen kerran saapuvan tai Suomen satamasta tai Suomessa sijaitsevasta ankkuripaikasta ensimmäisen kerran lähtevän aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on ilmoitettava ennen 4.1. kohdassa tarkoitetun saapumisilmoituksen antamista sähköpostitse Tullin meriliikennekeskukselle (MEKE) aluksen rekisteröimiseksi seuraavat tiedot:

 • aluksen nimi
 • aluksen IMO-numero
 • aluksen kansallisuus
 • aluksen nettovetoisuus
 • aluksen bruttovetoisuus.

Virka-ajan, ma-pe 8.00–16.15, ulkopuolella tiedot voi syöttää Portnetiin myös aluksen edustaja.

Suositeltavaa on, että samalla lähetetään sähköpostitse MEKElle seuraavat alusta koskevat todistukset:

 • mittakirja
 • kansallisuuskirja
 • luokitustodistus
 • lastiviivatodistus  
 • turvatodistus.

Kyseiset todistukset on kuitenkin toimitettava MEKElle sähköpostitse viimeistään aluksen saavuttua satamaan.

Aluksen merkitsemiseksi Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään jääluokkaluetteloon tai jääluokan perustana olevien tietojen muuttuessa tiedot ja asiakirjat on erikseen toimitettava myös Liikenteen turvallisuusvirastoon.

3. Aluksen tietojen tarkastaminen

Tulli tarkastaa aluksen rekisteritietojen oikeellisuuden aina kalenterivuoden ensimmäisen saapumiskerran yhteydessä. Tällöin 2. kohdassa mainitut todistukset on toimitettava sähköpostitse MEKElle. Jos tiedot muuttuvat kalenterivuoden aikana, todistukset on myös tällöin toimitettava MEKElle.

4. Ilmoitusmenettely saapumisen yhteydessä

Aluksen saapuessa Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan siitä on annettava Portnetiin saapumisilmoitus (ennakkoilmoitus), jossa on myös väylämaksulain ja lain lästimaksusta edellyttämät merenkulkumaksuja koskevat tiedot, saapumisaikaa koskeva ilmoitus sekä IMOn FAL-lomakkeiden tiedot jäljempänä määrätyllä tavalla. Annetut tiedot on edustajan toimesta vahvistettava.

4.1. Saapumisilmoitus

Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan saapuvasta aluksesta on annettava saapumisilmoitus Portnetiin:

a) vähintään 24 tuntia etukäteen; tai
b) viimeistään silloin, kun alus lähtee edellisestä satamasta, jos matkan kesto on alle 24 tuntia; tai
c) jos satamaa ei tiedetä tai se on muuttunut matkan aikana, heti kun tieto on saatavilla.

Jos ennakoitu saapumisaika muuttuu enemmän kuin kaksi tuntia saapumisilmoituksessa mainitusta ajasta, uusi ennakoitu aika on ilmoitettava välittömästi Portnetiin.

Saapumisilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • aluksen yksilöintitiedot: nimi, tunnuskirjaimet, IMO-numero (jos aluksella on sellainen)
 • saapumissatama
 • lyhyt selvitys lastista
 • tieto lastin purkamisesta
 • määräsatama
 • aluksen sijaintipaikka satamassa
 • arvioitu saapumisaika määräsatamaan tai ankkuripaikkaan
 • arvioitu lähtöaika määräsatamasta tai ankkuripaikasta
 • seuraava satama, mikäli se on tiedossa
 • lähtöpäivä ja -aika, mikäli se on tiedossa
 • miehistön lukumäärä, mukaan luettuna päällikkö
 • matkustajien lukumäärä
 • aluksella olevien henkilöiden kokonaismäärä
 • väylämaksuvelvollisen nimi, mikäli se on eri taho kuin ilmoituksen antaja
 • liitteenä olevat erilaiset FAL-asiakirjat (myös niiden lukumäärä)
 • tiedot muuttuneista aluksen Portnet-rekisteröintitiedoista
 • aluksen väylämaksulain mukainen laivanisäntä (ilmoitetaan satamakäynnin varustamo-kohdassa, poimitaan Portnetin varustamot -rekisteristä). Väylämaksulaissa laivanisännällä tarkoitetaan aluksen omistajaa, vuokraajaa tai sitä, joka käyttää tosiasiallista määräysvaltaa aluksen liikennöintiin liittyvissä kysymyksissä
 • ilmoitus maksettavista merenkulkumaksuista. Merenkulkumaksuilmoituksessa on annettava vaadittavien saapumisilmoitustietojen lisäksi tieto siitä, koskeeko ilmoitus väylämaksua, lästimaksua vai molempia tai tieto siitä, onko alus jo vapautettu näiden maksujen maksamisesta kyseisen kalenterivuoden osalta. Tiedot väylämaksun määräämistä varten on annettava Portnetiin ulkomailta Suomeen tai suomalaisesta satamasta suomalaiseen satamaan saapuvasta kauppamerenkulkuun käytettävästä aluksesta. Ilmoitusvelvollisuus ei koske alusta

a) jota käytetään yksinomaan sisävesiliikenteessä
b) joka matkalla ulkomaisesta satamasta toiseen kulkee Suomen aluevesien kautta poikkeamatta Suomen rannikon satamaan
c) joka saapuu Suomeen ja lähtee Suomesta Saimaan kanavan kautta poikkeamatta Suomen rannikon satamaan
d) jonka nettovetoisuus on alle 300 ja joka on väylämaksulain 2 §:n 3 kohdassa määritelty risteilyalus tai 2 §:n 4 kohdassa määritelty lastialus: tai
e) jonka nettovetoisuus on alle 600 ja joka on 2 §:n 1 kohdassa määritelty matkustaja-alus.

Saapumisilmoitus, joka sisältää tarvittaessa merenkulkumaksutiedot, on vahvistettava viimeistään kahden tunnin kuluttua aluksen saapumisesta (alusilmoituksen vahvistus). Aluksen saapuessa yöllä klo 22.00:n ja klo 08.00:n välisenä aikana saapumisilmoitus on vahvistettava viimeistään klo 10.00 kyseistä yötä seuraavana aamuna. MEKE voi antaa luvan liikenteen luonteen ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen mainitusta määräajasta poikkeamiseen. Jos aluksen tiedot ovat muuttuneet eivätkä vastaa Portnetin tietoja, muuttuneista tiedoista on ilmoitettava MEKElle ennen saapumisilmoituksen vahvistamista.

Suositeltavaa on, että saapumisilmoitus vahvistetaan etukäteen ennen aluksen saapumista satamaan. Portnetiin annettu saapumisaikailmoitus vahvistaa tällöin myös merenkulkumaksuilmoituksen lopullisesti annetuksi.

Mikäli väylämaksun suuruuteen vaikuttavat seikat muuttuvat kalenterivuoden aikana siten, että väylämaksu mahdollisesti nousee, on tästä ilmoitettava merenkulkumaksuilmoituksella.

Merenkulkumaksuilmoitus tulee antaa jokaisen saapumisen yhteydessä.

Väylämaksulaissa tarkoitettu laivanisäntä ja yhteisvastuullinen edustaja on rekisteröitävä Portnetiin ennen ilmoituksen antamista (ks. aluksen edustajien rekisteröinti).

Lisäksi ilmoittajan on otettava huomioon Liikenteen turvallisuusviraston niin kutsuttuja Port State Control ilmoituksia koskevat vaatimukset 72 tuntia ennen aluksen saapumista annettavasta ilmoituksesta.

4.2. Saapumisaikaa koskeva ilmoitus

Aluksen saapumisesta on annettava tieto Portnetiin viimeistään kahden tunnin kuluessa aluksen saapumisesta kirjaamalla järjestelmään aluksen saapumisaika. Myös sataman antama tieto aluksen saapumisesta satamaan kelpaa tulliviranomaiselle saapumisaikaa koskevaksi ilmoitukseksi. Viime kädessä kuitenkin alus vastaa saapumisaikaa koskevan ilmoituksen antamisesta Portnetiin.

Aluksen saapuessa yöllä klo 22.00:n ja klo 08.00:n välisenä aikana saapumisaikaa koskeva ilmoitus on annettava viimeistään klo 10.00 kyseistä yötä seuraavana aamuna. Jos aluksen saapumisaika poikkeaa enemmän kuin kaksi tuntia ennakoidusta saapumisajasta, tieto muuttuneesta saapumisajasta on kuitenkin ilmoitettava myös yöaikana.

4.3. IMOn FAL-lomakkeet

Alusta, sen varastoja, miehistön tavaroita, miehistöä ja matkustajia koskevina asiakirjoina on käytettävä IMOn FAL-lomakkeita. Lomakkeet ovat Excel-muotoisina ladattavissa Tullin verkkosivuilta. Jos Excel -taulukkomuotoa ei voida käyttää, tiedot voidaan toimittaa Portnetiin PDF-muodossa.

Aluksen saapuessa ulkomailta, on IMO-miehistöluettelo (IMOn FAL-lomake 5), IMO-matkustajaluettelo (IMOn FAL-lomake 6), IMO-luettelo aluksen varastoista (IMOn FAL-lomake 3) ja IMO-luettelo miehistön tavaroista (IMOn FAL-lomake 4) toimitettava Portnetiin Excel-muotoisina liitetiedostoina saapumisilmoituksen aikoja noudattaen. Aluksen varastoja ja miehistön tavaroita koskevien luetteloiden on vähintään sisällettävä tiedot korkeasti verotettavista tavaroista kuten alkoholi- ja tupakkatuotteista.

Hyväksytyn säännöllisen reittiliikenteen matkustaja-alusten, muiden matkustaja-alusten ja risteilyalusten osalta IMOn FAL-lomakkeita 3-6 ei tarvitse toimittaa Portnetiin.

IMOn FAL-lomakkeiden 3-6 toimittaminen Portnetiin otetaan käyttöön 5.6.2012. Siihen asti edellytyksenä on se, että kyseiset lomakkeet allekirjoitetaan ja pyydettäessä toimitetaan tulliviranomaiselle. Hyväksytyn säännöllisen reittiliikenteen matkustaja-alusten, muiden matkustaja-alusten ja risteilyalusten osalta mainittujen lomakkeiden käyttöä ei kuitenkaan edellytetä.

4.4. Tietojen hyväksyminen

Tulliviranomainen hyväksyy saapumisesta annetut tiedot, kun tiedot on aluksen edustajan toimesta vahvistettu ja alukselle on ilmoitettu Portnetiin lopullinen saapumisaika. Tämän jälkeen ilmoittaja ei voi enää muuttaa antamiaan ilmoitustietoja.

5. Ilmoitusmenettely lähdön yhteydessä

Aluksen lähtiessä Suomen satamasta tai Suomessa sijaitsevasta ankkuripaikasta siitä on annettava Portnetiin lähtöilmoitus, lähtöaikaa koskeva ilmoitus sekä IMOn FAL-lomakkeiden tiedot jäljempänä määrätyllä tavalla. Annetut tiedot on edustajan toimesta vahvistettava. Ilmoitus on annettava heti, kun lähtötiedot ovat saatavilla, mutta viimeistään kuitenkin kaksi tuntia ennen aluksen lähtöä.

5.1 Lähtöilmoitus

Aluksen edustajan täytyy ennen aluksen lähtöä ilmoittaa Portnetiin tieto siitä, lastaako alus, sekä aiottu määräsatama ja aluksen aiottu lähtöaika. Tiedot voidaan antaa myös saapumisilmoituksen yhteydessä. Jos lähtöaika muuttuu enemmän kun kaksi tuntia aiotusta lähtöajasta, tieto aiotusta muuttuneesta lähtöajasta tulee ilmoittaa Portnetiin. Aluksen edustajan tulee vahvistaa lähtöilmoitus Portnetiin, kun vaaditut tiedot on annettu.

Aluksesta on näiden tietojen lisäksi annettava Portnetiin tiedot aluksen kuljettamista vaarallisista ja merta pilaavista aineista.

Alus saa tulliviranomaisen puolesta lähteä annettuaan lähtöilmoituksen sekä tulliviranomaisen vaatimat muut ilmoitukset, jollei tulliviranomainen ole erikseen kieltänyt aluksen lähtöä.

5.2. Lähtöaikaa koskeva ilmoitus

Aluksen lähdöstä on vahvistettava tieto Portnetiin viimeistään kahden tunnin kuluessa aluksen lähdettyä kirjaamalla järjestelmään aluksen lähtöaika. Myös sataman antama tieto aluksen lähdöstä satamasta käy tulliviranomaiselle lähtöaikaa koskevaksi ilmoitukseksi. Viime kädessä kuitenkin aluksen edustaja vastaa lähtöaikatiedon antamisesta Portnetiin.

Aluksen lähtiessä yöllä klo 22.00:n ja klo 08.00:n välisenä aikana, lähtöilmoitus on annettava viimeistään klo 10.00 seuraavana aamuna.  Jos aluksen todellinen lähtöaika poikkeaa yli kaksi tuntia ilmoitetusta ennakoidusta lähtöajasta, tieto muuttuneesta lähtöajasta on ilmoitettava MEKElle myös yöaikana.

5.3. IMOn FAL-lomakkeet

IMO-miehistöluettelo (IMOn FAL-lomake 5) ja IMO-matkustajaluettelo (IMOn FAL-lomake 6) on toimitettava Portnetiin ennen aluksen lähtöä satamasta, jos tiedot ovat muuttuneet verrattuina saapumisilmoituksen tietoihin. Tiedot suositellaan annettavaksi Excel-muotoisina.

Tietojen tallentaminen Portnetiin otetaan käyttöön 5.6.2012. Siihen asti edellytetään, että muuttuneita tietoja sisältävät lomakkeet allekirjoitetaan ja pyydettäessä toimitetaan tulliviranomaiselle.

5.4. Tietojen hyväksyminen

Tulliviranomainen hyväksyy lähdöstä annetut tiedot, kun ne on aluksen edustajan toimesta vahvistettu ja alukselle on ilmoitettu Portnetiin lopullinen lähtöaika. Tämän jälkeen ilmoittaja ei voi enää muuttaa antamiaan lähtöilmoitustietoja.

6. Lasti-ilmoitustiedot

Portnetiin voi antaa tavaraeräkohtaisia tai tilastotasoisia tietoja aluksesta purettavista ja alukseen lastattavista tavaroista. Saapumisen tai lähdön tavaraeräkohtaista ilmoitusta voi käyttää meriliikenteen yksinkertaistetun passitusmenettelyn tavaraluettelona tullikoodeksin soveltamisasetuksen 448 artiklan mukaisesti tai hyväksytyn lähettäjän manifestitietona tullikoodeksin soveltamisasetuksen 324 e artiklan mukaisesti. Saapumisen tai lähdön tavaraeräkohtainen ilmoitus on näissä käyttötilanteissa ilmoittajan toimesta vahvistettava. Aluksen saatua lopullisen saapumisajan tai lähtöajan tiedot lukittuvat eikä niitä voi enää muuttaa.

7. Aluksen edustajien rekisteröinti

Liikenteenharjoittajan tai aluksen edustajan on rekisteröidyttävä Portnetiin pystyäkseen antamaan siihen tietoja. Rekisteröinti tehdään Tullin lomakkeella 854s. Aluksen edustajan rekisteröinnissä annetaan tarvittavat aluksen edustajaa koskevat tiedot myös merenkulkumaksujen kantamista varten. Rekisteröidylle edustajalle annetaan Portnetin käyttöön liittyvät tunnukset. Lomake toimitetaan MEKElle sähköpostia käyttäen. Rekisteröintivelvollisuus ei koske niitä, joilla jo on Portnetin käyttöoikeus.

Myös väylämaksulain mukaiset laivanisäntätiedot on rekisteröitävä Portnetiin. Rekisteröinti tehdään Tullin lomakkeella 855s. Lomake toimitetaan MEKElle sähköpostia käyttäen. Aluskäyntiin liittyvät laivanisäntätiedot tulee toimittaa hyvissä ajoin MEKElle 5.6.2012 jälkeen saapuvien alusten osalta. Sitä aiemminkin saapuvien alusten laivanisäntätietoja voi ja on suositeltavaa toimittaa MEKElle.

Sanomalähettäjien testaamisesta ja hyväksymisestä vastaa Liikennevirasto. Lisätietoja sanoma-asiakkuudesta saa sähköpostiosoitteesta portnet(at)liikennevirasto.fi.

8. Varamenettely

Jos Portnet ei toimi, MEKE voi määrätä käyttämään IMOn FAL-lomakkeita ja saapumisilmoitus-/ merenkulkumaksulomaketta varamenettelynä. Tällaista tilannetta varten MEKE antaa ohjeet erikseen.

9. Meriliikennekeskuksen (MEKE) yhteystiedot

Satamakatu 22 Turku
PL 386 20101 Turku
Puhelin: 020 690 617 (toiminto 6)
GSM: 040 332 4049
meke(at)tulli.fi

THT