Hyppää sisältöön

Tullihallituksen päätös sähköisesti annettavista passitusilmoituksista

Julkaisuajankohta 8.6.2011 9.16
Tiedote

91/2011, TVE/JR

Tullihallitus

Määräys

Dnro
91/010/11

Antopäivä
8.6.2011

Säädösperusta
Tullikoodeksi 61 b artikla
Tullikoodeksin soveltamisasetus 4 a artikla
Tullillaki 4 § 2 momentti

Voimassaoloaika
8.6.2011 alkaen toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullilaitoksen aluehallinto, valtuutetut toimijat ja passituksen EDI-ilmoittajat

Tällä päätöksellä korvataan Tullihallituksen päätös 194/010/03, THT nro 234/2003.

1. Yleistä

Suomessa sähköinen passitusilmoitus voidaan antaa joko Tullin internetsivujen kautta tai suoraan valtuutetun toimijan omasta passitusjärjestelmästä. Passitusmenettelyssä noudatetaan voimassa olevia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita, jollei tässä päätöksessä toisin määrätä.

Valtuutettu toimija käyttää passitussanomia omalla kustannuksellaan sekä myös vastaa käyttämässään tietojärjestelmässä passitussanomien testauksesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuvista
kustannuksista.

2. EDIFACT-standardin käyttö

Passitusmenettelyn tiedot annetaan tietoliikenneteitse yleisen palveluverkon välityksellä käyttäen kansainvälisen EDIFACT-standardin (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) mukaisia Tullihallituksen vahvistamia sanomia. Sähköisen passituksen teknisessä menettelyssä on noudatettava Tullihallituksen antamia määräyksiä ja ohjeita (mm. EDI-käsikirjan tekniset määrittelyt siihen tehtyine muutoksineen).

3. Asian vireilletulo ja tiedoksi saaminen

Passitussanoman katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon, kun se on saapunut tämän käyttämään tietojärjestelmään. Jollei tätä ajankohtaa voida selvittää, sanoman katsotaan tulleen vastaanottajalle samana ajankohtana, kun se on lähetetty. Passitussanoman katsotaan tulleen määräajassa, jos se on lähetetty määräajan viimeisen päivän aikana.

4. Passitussanoman lähettäminen

Passitussanoma on lähetettävä tulliviranomaisen määräämässä muodossa. Tiedon toimittaminen tulliviranomaiselle sanomana tapahtuu valtuutetun toimijan vastuulla. Passitussanomaa käsittelevä tullitoimipaikka huolehtii toimenpiteistä, jotka johtuvat sanoman myöhästymisestä, sen sisällön virheellisyydestä tai muusta sellaisesta syystä.

Passitussanomaa käytettäessä tullitoimipaikka voi tarvittaessa vaatia tiedon esitettäväksi kirjallisena tai asiakirjan alkuperäisenä. Sanomaa käsittelevä tulliviranomainen voi myös määrätä em. asiakirjat ja mahdolliset tarkastukset tehtäviksi toisen tullipiirin alueella. Jos valtuutetun toimijan sähköiseen ilmoittamiseen käyttämään ohjelmistoon tulee muutoksia tai ohjelmisto vaihtuu, valtuutetun toimijan on otettava yhteys valtuutetun luvan myöntäneeseen tahoon Tullissa. Muutettua tai uutta ohjelmaa ei saa ottaa sähköisessä passituksessa käyttöön ennen kuin Tulli on hyväksynyt kaikki asiakkaalle määrätyt testaussanomat. Mikäli valtuutettu toimija haluaa lopettaa sähköisen ilmoittamisen käyttämisen, hänen on lähetettävä asiasta kirjallinen ilmoitus valtuutetun toimijan luvan myöntäneelle taholle Tullissa.

5. EDI-lähettäjän käyttäminen

Valtuutettu toimija voi käyttää passitusmenettelyn tietojen antamiseen tulliviranomaiselle myös EDI-lähettäjää. Tällöin sähköinen yhteys Tulliin on EDI-lähettäjällä, jolle valtuutettu toimija toimittaa passitukseen liittyvät tiedot muilla, kulloinkin erikseen sovittavilla menetelmillä. Tietojen toimittaminen tulliviranomaiselle tapahtuu valtuutetun toimijan vastuulla. Käyttäessään EDI-lähettäjää valtuutettu toimija on vastuussa kaikesta siitä, mitä tässä määräyksessä valtuutetun toimijan vastuuksi määritellään.

THT