Hyppää sisältöön

Tullihallituksen päätös muonitusmenettelystä

Julkaisuajankohta 29.3.2010 14.15
Tiedote

57/2010, TE/JS

Määräys

Dnro
57/010/10

Antopäivä
29.3.2010

Säädösperusta
Tullilaki 9 § 1 momentti (715/2003), valmisteverotuslaki 19 § 2 momentti (182/2010)

Voimassaoloaika
1.4.2010 alkaen toistaiseksi. Määräyksellä kumotaan Tullihallituksen 7.7.2003 antama määräys Dnro 121/010/03 (THT 150/03), jonka voimassaoloaika on muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi Tullihallituksen 13.12.2007 antamalla määräyksellä Dnro 195/010/07 (THT 195/07).

Kohderyhmät
Tullilaitoksen aluehallinto ja muonittajat

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan:

1) toimitettaessa tullilain 9 §:n 1 momentissa ja valmisteverotuslain 19 §:ssä tarkoitettuja tavaroita (muonitustavarat) ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleviin vesi- tai ilma-aluksiin (alukset) tullivarastosta, verottomasta varastosta, väliaikaisesta varastosta, vapaavarastosta tai vapaa-alueelta;

2) siihen, jolle on annettu lupa 1 kohdassa tarkoitetun varaston pitämiseen tai joka on vapaavaraston tai vapaa-alueen toimija (muonittaja);

3) menettelyyn, jota muonittajan on noudatettava 1 kohdassa tarkoitetuissa tavarantoimituksissa (muonitusmenettely);

4) muonittajan toimittaessa tullilain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tullittomia muonitustavaroita valtiovarainministeriön eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuomien tavaroiden tulleista antaman päätöksen (1723/1995) 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettuun junaan tullivarastosta, väliaikaisesta varastosta, vapaavarastosta tai vapaa-alueelta.

Muonitusmenettely

1. Tavanomainen menettely

Muonittajan on haettava muonituspaikan (= sen paikan, jossa muonitustavarat on tarkoitus lastata alukseen) tullilta jokaista muonitustapahtumaa varten kirjallinen muonituslupa viimeistään kolme tuntia ennen muonitustavaroiden lastaamista alukseen, jollei muonituspaikan tulli ole erityisestä syystä myöntänyt lyhyempää määräaikaa.

Muonituslupaa haetaan rahtikirjalla. Rahtikirjassa tai sen liitteissä on oltava seuraavat tiedot:

- muonittajan nimi- ja osoitetiedot sekä y-tunnus
- aluksen nimi ja tunnus sekä satama tai lentokenttä
- rahdinkuljettajan nimi- ja osoitetiedot
- varastostaottopäivä/toimitusaika
- rahtikirjan numero (toimii samalla varastostaottonumerona ja muonitustapahtuman tunnuksena)
- tavarankuvaus tavaraerittäin esimerkiksi tuotenumeron mukaisesti
- tavaran paljous ja kollimäärä tavaraerittäin varastoyksiköiden mukaisesti (alkoholin ja oluen osalta on kappalemäärien lisäksi ilmoitettava myös litramäärät; savukkeissa, mukaan lukien sikarit ja pikkusikarit,
on ilmoitettava painon lisäksi kappalemäärä)
- tavarayhteenveto
- muonittajan allekirjoitus

Muonituspaikan tulli merkitsee rahtikirjaan muonitusluvan ja päättää mahdollisista fyysisistä tarkastuksista. Tämän jälkeen muonittaja voi aloittaa muonituksen.

Muonittaja liittää aluksen vastaanottokuittauksella varustetun rahtikirjan muonitustapahtuman tositteena omaan kirjanpitoonsa.

2. Yksinkertaistettu menettely

2.1 Yleistä

Yksinkertaistetun menettelyn käyttö edellyttää Tullin lupaa. Lupa myönnetään tullipiirin antamassa tullivarastoluvassa ja/tai Tullihallituksen antamassa verottoman varaston luvassa. Yksinkertaistetun menettelyn lupa voidaan myöntää luotettavaksi katsottavalle säännöllistä muonitustoimintaa harjoittavalle muonittajalle.

Yksinkertaistettu menettely on erilainen siitä riippuen, onko muonitettava alus säännöllisessä vai muussa liikenteessä. Tilauksen saatuaan muonittaja selvittää, kummasta liikennemuodosta on kysymys.

Muonittajan on mahdollisesta yksinkertaistetun menettelyn luvasta huolimatta noudatettava tavanomaista menettelyä, jos muonitustavarat toimitetaan alukseen väliaikaisesta varastosta, vapaavarastosta tai vapaa-alueelta.

2.2 Muonitettava alus on säännöllisessä liikenteessä

Säännöllisellä liikenteellä tarkoitetaan muonituspaikan tullipiirin hyväksymillä reiteillä tapahtuvaa aikataulunmukaista matkustaja-alusliikennettä ja siihen rinnastettavaa risteilyliikennettä, reitti- ja tilauslentoliikennettä, säännöllistä rahtialusliikennettä sekä Suomen ja Venäjän välillä säännöllisesti liikennöivää junaa. Kuitenkin toimitettaessa poltto- ja voiteluaineita alukselle sen omaa käyttöä varten aluksen katsotaan olevan aina säännöllisessä liikenteessä.

Muonittaja liittää aluksen vastaanottokuittauksella varustetun rahtikirjan muonitustapahtuman tositteena omaan kirjanpitoonsa, kuten tavanomaisessa menettelyssä, mutta muonittajan ei tarvitse hakea muonituspaikan tullilta jokaista muonitustapahtumaa varten kirjallista muonituslupaa.

Muonittajan on toimitettava kuukausittain muonitusyhteenveto asianomaisessa varastoluvassa määritellylle valvovalle tullitoimipaikalle seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä. Muonitusyhteenvedosta on käytävä aluskohtaisesti ilmi seuraavat tiedot:

- muonituskuukausi
- alus
- muonituspaikkakunta
- varustamo
- muonitusmäärät tuoteryhmittäin
- palautukset varastoon

2.3 Muonitettava alus on muussa liikenteessä

Muulla liikenteellä tarkoitetaan muuta liikennettä kuin säännöllistä liikennettä.

Muonittaja liittää aluksen vastaanottokuittauksella varustetun rahtikirjan muonitustapahtuman tositteena omaan kirjanpitoonsa, kuten tavanomaisessa menettelyssä, mutta muonittajan ei tarvitse hakea muonituspaikan tullilta jokaista muonitustapahtumaa varten kirjallista muonituslupaa. Muonittajan on kuitenkin annettava 24 tuntia ennen aiottua muonitustapahtumaa muonituspaikan tullille ennakkoilmoitus, josta tulee käydä ilmi muonitettavat määrät sekä muonitettavan aluksen tiedot ja muonitusajankohta.
Muonituspaikan tulli voi paikalliset olosuhteet ja liikenteen luonne huomioon ottaen myöntää lyhyemmän määräajan kysymyksessä olevan ennakkoilmoituksen tekemiselle.

Ennakkoilmoituksen perusteella muonituspaikan tulli harkitsee muonitusmenettelyssä noudatettavat tarkemmat ehdot sekä valvonta- ja tarkastustarpeen ja ottaa yhteyden muonittajaan kolmen tunnin kuluessa ennakkoilmoituksen vastaanottamisesta, jos muonituspaikan tulli on asettanut edellä mainittuja tarkempia ehtoja muonitusmenettelylle. Jos muonituspaikan tullista ei ole saavuttu ennakkoilmoituksessa ilmoitettuna muonitusajankohtana alukselle ja jos sieltä ei ole muutoinkaan otettu yhteyttä muonittajaan, muonittaja voi aloittaa muonituksen.

Muonitusyhteenvedosta on voimassa, mitä edellä 2.2 kohdassa määrätään.

THT