Hyppää sisältöön

Tullstyrelsens beslut om redovisningsskyldigheter för alkoholdrycker och tobaksprodukter i anslutning till övervakning av proviantering

Utgivningsdatum 29.3.2010 14.12 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.18
Pressmeddelande

56/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

      Föreskrift

Dnr
56/010/10

            Datum
            29.3.2010

Författningsgrund
Tullagen 9 § 1 mom. (715/2003), punktskattelagen (182/2010) 19 § 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.4.2010 tills vidare. Genom föreskriften upphävs Tullstyrelsens föreskrift dnr 194/010/04 (TMD 221/04) av den 2 december 2004 vars giltighetstid genom Tullstyrelsens föreskrift dnr 3/010/09 av den 9 januari 2009 (TMD 3/10/09) ändrats så att den gäller tills vidare.

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, rederier, flygbolag och Aktiebolaget VR.

Redovisningsskyldiga

Redovisning enligt detta beslut ska lämnas för:
- fartyg eller luftfartyg i sådan reguljär trafik som avses i punkt 2.2. i Tullstyrelsens beslut om provianteringsförfarande dnr 6/350/10, 19.2.2010;
- tåg som avses i 2 § 3 punkten i finansministeriets beslut om proviantering av vissa transportmedel samt om tullar på vissa varor som enskilda personer inför (1723/1995). Redovisningsskyldigheten gäller till denna del endast tullfria varor som provianteras med stöd av 9 § i tullagen. 

Redovisning

Fartyg

Redovisning ska göras för varje kalendermånad, om inte det övervakande tullkontoret fastställt en längre redovisningsperiod. Redovisningen ska skickas elektroniskt till Sjötrafikcentralen vid Åbo tull senast den 18 dagen i månaden efter redovisningsperioden, om inte annat överenskommits med Sjötrafikcentralen. En förlängd redovisningsperiod kan vara högst ett kvartal.

Luftfartyg och tåg

Redovisning ska göras för varje kalendermånad om inte det övervakande tullkontoret fastställt en längre redovisningsperiod. Redovisningen ska skickas elektroniskt till det övervakande tullkontoret senast den 18 dagen i månaden efter redovisningsperioden, om inte annat överenskommits med det övervakande tullkontoret. Det övervakande tullkontoret kan besluta om redovisningens form och innehåll enligt redovisningsbehoven samt besluta att man i stället för en luftfartygsspecifik redovisning gör en redovisning för alla flygturer som ett flygbolag gjort under redovisningsperioden. En förlängd redovisningsperiod kan vara högst ett kalenderår.

Fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade produkter

Fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade produkter ska anmälas i redovisningen för den redovisningsperiod under vilken man i transportmedlet upptäckt att produkterna förstörts eller gått förlorade. Om man inte på det sätt som avses i 9 och 10 § i punktskattelagen kan påvisa att produkterna fullständigt förstörts, oåterkalleligen gått förlorade eller blivit förstörda, ska produkterna anmälas för beskattning enligt 13 § 1 mom. punktskattelagen.

TMD