Hyppää sisältöön

Tullihallituksen päätös EORI-numeron käytön pakollisuudesta tulli-ilmoituksissa 15.6.2010 alkaen

28.5.2010 13.19
Tiedote

93/2010, JS/Jaana Lehtilä

Tullihallitus                                   Määräys                                         

Dnro                                               Antopäivä
93/010/10                                       28.5.2010

Säädösperusta
Komission asetus (EY) N:o 312/2009, Kansallinen tullilaki 4 § (1466/1994)

Voimassaoloaika
15.6.2010 alkaen toistaiseksi.

Kohderyhmät
EORI-numeron ilmoittamiseen velvoitetut asiakkaat, tullipiirit

Taustaa

Euroopan Unionissa on luotu rekisteröintijärjestelmä, jolla tulliselvityksen yhteydessä tunnistetaan toimijoita, jotka harjoittavat ulkomaankauppaa tai ovat osa siihen liittyvää logistiikkaa. Tunnistaminen perustuu EORI-numeroon.

EORI-numero tarkoittaa yksilöllistä Euroopan yhteisön numeroa, jonka jäsenvaltion tulliviranomainen tai muu toimivaltainen viranomainen on antanut taloudellisille toimijoille ja muille henkilöille tullikoodeksin soveltamisasetuksen I osan I osaston 6 luvussa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Suomessa EORI-numeron myöntää Tulli. Rekisteröityessään tullitarkoitusta varten yhdessä jäsenvaltiossa toimijat saavat EORI-numeron, jota on käytettävä kaikissa jäsenvaltioissa tarvittaessa tulliselvityksen yhteydessä.

Pakollisuus

EORI-numero olisi tullut lainsäädännön mukaan ilmoittaa tulli-ilmoituksissa 1.7.2009 lukien. Eräillä jäsenmailla olleiden sähköisten tulli-ilmoitusjärjestelmien kehittämiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi Euroopan komissio suositteli jäsenmaita joustavuuteen numeron edellyttämisen suhteen. Tämän johdosta Suomessa ei EORI-numeroa ole toistaiseksi vaadittu pakollisena.

Euroopan komissio on 20.5.2010 päivätyssä kirjeessään ilmoittanut, että EORI-numeron käyttöön liittyvä edellä mainittu joustoaika päättyy ja jäsenvaltioiden tulee edellyttää, että 1.7.2010 alkaen EORI-numeroa on käytettävä niissä tulliselvityksen ilmoituksissa, joissa se lainsäädännön mukaan on pakollisena tietona annettava.

Edellä sanotun mukaisesti Suomen tulli tulee 1.7.2010 alkaen edellyttämään EORI-numeron ilmoittamista ennen ilmoituksen hyväksymistä vastaanotetuksi. Jotta kaikkien toimijoiden yhtäaikainen siirtyminen ehdottomaan ilmoitusvelvollisuuteen sanotusta päivämäärästä alkaen ei hidastaisi tai estäisi tarpeettomasti ulkomaankaupan logistiikkaa, Tullihallitus on päättänyt ottaa EORI-numeron käyttöön tulliselvitysjärjestelmissään jo 15.6.2010 lukien. 

Jos EORI-numeroa tästä määräyksestä huolimatta ei ole ilmoituksella annettu, niin 15.6. - 1.7.2010 välisenä aikana Tulli ohjaa ja avustaa toimijoita heille jo annettujen EORI-numeroiden käyttämiseen tai hakemaan EORI-numeroa, jos ei toimijalle ole sellaista aiemmin  annettu.

Heinäkuun 1. päivästä lukien numeron ilmoittamatta jättämistä pidetään laiminlyöntinä, jonka johdosta Tulli voi tarvittaessa määrätä tullilain 32 §:n nojalla virhemaksun.

EORI -numero on pakollinen seuraavissa ilmoituksissa: 
- saapumisen yleisilmoitus
- yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten
- saapumisen esittämisilmoitus
- saavuttaessa väliaikaisesti varastoitua tavaraa koskeva purkaustulosilmoitus
- passitusilmoitus 
- poistumisen yleisilmoitus
- vienti-ilmoitus 
- ilmoitus saapumisesta poistumispaikalle
- poistumisen esittämisilmoitus
- poistumisilmoitus.

Tullihallituksen tullausyksikkö antaa tullipiireille ja asiakkaille tarkentavia tullimenettelykohtaisia ohjeita EORI-numeron ilmoittamisesta.

Rekisteröityminen

EU-alueen yrityksille rekisteröityminen tapahtuu siihen jäsenvaltioon, missä yritys on perustettu. Suomalaiset yritykset, jotka viimeisen kahden vuoden aikana ovat olleet Suomen tullin rekisteröityinä asiakkaina tai joilla on jokin Tullin myöntämä tulliselvitykseen liittyvä lupa, on automaattisesti EORI-rekisteröity. EORI-numero on heillä muotoa FI1234567-8, jossa FI on maakoodi ja numerosarja on yrityksen y-tunnus.

Rekisteröinnin vievän ajan vuoksi suositellaan, että taloudelliset toimijat, joilla ei ole vielä EORI-numeroa, hakevat rekisteröintiä vähintään kahta arkipäivää ennen tulli-ilmoituksen antamista.

Hakuohjeet löytyvät Tullin Internet-sivuilta:
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/lomakkeet/eori-lomakkeet/index.jsp
Yrityksille -> sähköinen asiointi -> lomakkeet -> EORI–lomakkeet

EORI-numeron rekisteröinnistä saa lisätietoja tarvittaessa sähköpostitse TH.eori(at)tulli.fi.

THT