Hyppää sisältöön

Tullietuuskohtelu EU:n ja Britannian välisessä tavarakaupassa alkaen 1.1.2021 (päivitetty 7.1.2021)

Julkaisuajankohta 31.12.2020 13.52
Tiedote

EU ja Britannia pääsivät 24.12.2020 neuvotteluissaan sopimukseen kauppasopimuksesta, jota sovelletaan väliaikaisesti, kunnes lopullinen sopimus voidaan myöhemmin ratifioida. Tämä väliaikaisesti sovellettava kauppasopimus sisältää määräyksiä EU:sta ja Britanniasta peräisin olevien tavaroiden vastavuoroisesta etuuskohtelusta, joiden mukaan tullia ei kanneta, jos tavaroita voidaan pitää sopimuksen mukaisina alkuperätuotteina. 

Sopimuksen mukaiset alkuperätuotteet

Tullietuuskohtelun saaminen tuonnissa Euroopan unioniin tai Britanniaan edellyttää, että tuote on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen toisen sopimusosapuolen alkuperätuote. Tuotteiden oikeutus etuuskohteluun täytyy aina varmistaa tuotekohtaisista alkuperäsäännöistä, ennen kuin niille laaditaan alkuperäselvitys. Tuotekohtaisissa alkuperäsäännöissä määritellään ne edellytykset, joiden täyttymisen perusteella tuotteen voidaan katsoa olevan alkuperätuote. Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt löytyvät kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen liitteestä ORIG-1 (Annex ORIG-1) sivuilta 415-477. 

Alkuperäselvitykset

Tuotteiden oikeutus etuuskohteluun täytyy todistaa tuontimaassa tulli-ilmoittamisen yhteydessä esitettävällä alkuperäselvityksellä. EU:n ja Britannian sopimuksessa hyväksytyiksi alkuperäselvityksiksi on määritelty viejän laatima alkuperävakuutus (statement on origin) tai tuojan tieto (Importer’s knowledge).

Viejän laatiman määrämuotoisen alkuperävakuutuksen muoto on määritelty kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen liitteessä ORIG-4 (Annex ORIG-4) sivuilla 482-483. Alkuperävakuutus voi koskea pelkästään yhtä lähetystä tai useita samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksiä. Alkuperävakuutuksen voivat antaa kaikki EU:n viejät enintään 6000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältäville lähetyksille. Ainoastaan REX-järjestelmään rekisteröityneet yritykset voivat antaa kynnysarvon ylittävälle lähetykselle alkuperävakuutuksen. Tällöin yrityksen täytyy ilmoittaa alkuperävakuutuksessa oma yksilöllinen REX-tunnistenumeronsa, jonka se on saanut REX-järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä Tullista. Jos viejä on jo rekisteröitynyt Tullissa esimerkiksi EU:n alkuperätuotteiden viejäksi Japaniin, Kanadaan tai GSP-järjestelmän edunsaajamaahan, niin samaa FIREX-numeroa käytetään myös Britanniaan vietävien EU:n alkuperätuotteiden alkuperävakuutuksissa. Britannian viejät ilmoittavat alkuperävakuutuksessa tunnistenumeron kohdalla EORI-numeronsa riippumatta lähetyksen arvosta. 

Alkuperävakuutus voidaan antaa myös pitkän aikavälin vakuutuksena useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille, mikäli viejä toimittaa asiakkaalle säännöllisesti samoja tuotteita. Pitkän ajanjakson alkuperävakuutus voi olla kestoltaan enintään 12 kuukautta ja voimassaoloaika tulee mainita erikseen alkuperävakuutuksessa.

Alkuperävakuutuksen malli:

(Period: from…………… to …………(1) )

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (3)...………preferential origin.

……………………………………………………………...........................................(4) 
(Place and date)
...……………………………………………………………………..............................(5) 
(Name of the exporter)

Alkuperävakuutuksen kohtaan 2 EU:n viejät merkitsevät REX-tunnistenumeron ja Britannian viejät EORI-numeron. Kohtaan 3 merkitään alkuperäksi ”the United Kingdom” tai ”the Union” tuotteen etuuskohtelualkuperästä riippuen. Paikkaa ja päiväystä kohdassa 4 ei tarvitse täyttää, mikäli tiedot on ilmoitettu jo itse asiakirjalla. Mikäli alkuperävakuutus koskee useita samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksiä, tulee kohtaan 1 merkitä lisäksi alkuperävakuutuksen voimassaoloaika, joka voi olla enintään 12 kk pituinen. 

Tuoja voi vaatia etuuskohtelua myös tuojan tiedon (Importer’s knowledge) perusteella. Tuojan tietoon perustuvassa etuuskohteluvaatimuksessa ei tarvitse esittää mitään määrämuotoista alkuperäselvitystekstiä. Vaatimuksen täytyy kuitenkin perustua viejältä saatuihin sellaisiin tietoihin ja asiakirjanäyttöön, joilla voidaan tarvittaessa osoittaa Tullille, että kysymyksessä on alkuperäsääntöjen edellytykset täyttävä alkuperätuote. Toisin kuin viejän, tuojan ei tarvitse olla rekisteröitynyt EU:n REX-järjestelmään.

Etuuskohteluun oikeutettujen tuotteiden tullaaminen

Vaadittaessa etuuskohtelua Britanniasta peräisin oleville alkuperätuotteille, täytyy tuonnin tulli-ilmoituksella antaa sen alkuperäselvitysmuodon asiakirjakoodi, jonka perusteella tuoja vaatii etuuskohtelua. Alkuperävakuutukseen perustuvassa etuuskohteluvaatimuksessa asiakirjakoodi on yksittäiselle lähetykselle U116 ja useaa lähetystä koskevalle alkuperävakuutukselle U118. Tuojan tietoon perustuvassa etuuskohteluvaatimuksessa asiakirjakoodi on U117.

Etuuskohtelun vaatiminen jälkikäteen

EU:n ja Britannian väliaikaisessa kauppasopimuksessa on määritelty, että etuuskohtelua voidaan pyytää enintään kolmen vuoden ajan tuontipäivästä laskettuna.

Kumulaation soveltaminen EU:n ja Britannian välisessä tavarakaupassa 

Sopimuksen alkuperäsääntöjen kumulaatiota koskevassa 4 artiklassa on säädetty kahdenvälisestä täyskumulaatiosta. Tämä tarkoittaa sitä, että EU:sta tai Britanniasta peräisin olevien etuuskohteluun oikeutettujen alkuperäainesten lisäksi osapuolessa ei-alkuperäaineksille suoritetut jalostustoimenpiteet voidaan ottaa lopputuotteen alkuperän määrittelyssä huomioon. Toisen osapuolen alueella suoritettujen tuotantotoimien täytyy kuitenkin ylittää alkuperäsääntöjen 7 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet.

EU:n viejän, joka haluaa hyödyntää Britanniassa ei-alkuperäaineksille tehtyjä jalostustoimia, täytyy saada tavarantoimittajalta sopimuksen alkuperäsääntöjen liitteessä ORIG-3 (Annex ORIG-3) määritelty tavarantoimittajan ilmoitus. Tavarantoimittajan ilmoitus voidaan antaa yksittäiselle lähetykselle joko kauppalaskulla tai millä tahansa toisella asiakirjalla, jossa tuotteet on kuvattu riittävällä tarkkuudella niiden tunnistamiseksi. Yksittäistä lähetystä koskevan tavarantoimittajan ilmoituksen malli on esitetty sopimuksen alkuperäsääntöjen liitteen ORIG-3 lisäyksessä 1 (Appendix 1). Tavarantoimittajan ilmoitus voidaan antaa myös pitkäaikaisilmoituksena silloin, jos tavarantoimittaja toimittaa viejälle säännöllisesti sellaisia tuotteita, joiden etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määrityksen kannalta oleelliset ominaisuudet pysyvät samoina. Pitkäaikaisilmoituksen muoto on määritelty sopimuksen alkuperäsääntöjen liitteen ORIG-3 lisäyksessä 2 (Appendix 2). 

Ilmoituksen laativan tavarantoimittajan on oltava valmis toimittamaan tulliviranomaisen pyynnöstä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joilla todistetaan tavarantoimittajan ilmoituksessa annetut tiedot oikeiksi.

HUOM! Tavarantoimittajan ilmoitusten hankkiminen sallitaan takautuvasti 1.1.2021-31.12.2021.

Komissio on ilmoittanut alustavasti 31.12.2020 annettavasta täytäntöönpanoasetuksesta, jolla EU:n ja Britannian välisessä tavarakaupassa toimijat voivat soveltaa siirtymäaikaa tavarantoimittajien ilmoitusten hankkimisessa. Yritykset voivat 1.1.2021-31.12.2021 välisenä aikana laatia EU:n ja Britannian välisen kauppasopimuksen puitteissa etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäselvityksiä ilman hallussaan olevia sopimuksen mukaisia tavarantoimittajan ilmoituksia. Viejällä tulee kuitenkin aina olla tieto tuotteiden oikeutuksesta etuuskohteluun, kun se laatii etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäselvityksiä. Siirtymäaikana laadittujen alkuperäselvitysten taustalla olevat tavarantoimittajien ilmoitukset tulisivat olla viejien hallussa viimeistään 1.1.2022. Mikäli viejä ei saa takautuvasti hankittua tavarantoimittajan ilmoituksia, sen tulee ilmoittaa asiasta määrämaan tuojaosapuolelle.

Katso myös yleiset ohjeet etuuskohtelun soveltamisesta tuonnissa ja viennissä sekä ohjeet REX-järjestelmään hakeutumisesta:
Tullietuudet alkuperän perusteella - Tulli
Viennin etuuskohtelut - Tulli
Rekisteröity viejä (REX) - Tulli

EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus:
The draft EU-UK Trade and Cooperation Agreement | European Commission (europa.eu)
Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhdetta koskevat komission sivut:
The European Union and the United Kingdom – forging a new partnership | European Commission (europa.eu)
Komission suomenkieliset Brexit-sivut:
BREXIT – MITEN VALMISTAUTUA SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTTYMISEEN? | Taxation and Customs Union (europa.eu)

Uutiskirjeet
Tilaa Tullin tulliselvityksen ja intrastatin uutiskirjeet täältä

Yritysten asiakastuki
Brexit-tukipuhelin palvelee ma–pe klo 9–11 numerossa 0295 521 008 ja sähköpostitse yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.

Brexit-tietoa
Tullin sivuilla: Brexit yrityksille
Tullin sivuilla: Brexit henkilöasiakkaille

Valtioneuvoston kanslian sivuilla: Brexit ja sen vaikutukset kansalaisiin ja yrityksiin 

Brexit