Tullen i egenskap av statens representant befriades från skadeståndsansvar – Högsta domstolen beviljade inte besvärstillstånd i fråga om Åbo hovrätts avgörande från juni 2017

14.12.2017 9.43
Pressmeddelande

I sitt beslut nr 2474 av den 12 december 2017 beviljade Högsta domstolen inte besvärstillstånd i fråga om Åbo hovrätts avgörande enligt vilket fordonsimportörens skadeståndsyrkande gällande mervärdesskatt på bilskatt hade preskriberats. Tullen i egenskap av statens representant befriades från handläggningen av mer än 13 000 skadeståndsansökningar och från betalningen av skadestånd på upp till tiotals miljoner euro.

I sin dom av den 13 juni 2017 ansåg Åbo hovrätt att de skadeståndsyrkanden som fordonsimportörer framställt över tre år efter EG-domstolens dom av den 19 mars 2009 i målet C-10/08 har preskriberats. Det var möjligt att ansöka om besvärstillstånd i fråga om Åbo hovrätts avgörande hos Högsta domstolen, och hovrättens avgörande var inte lagakraftvunnet före behandlingen i Högsta domstolen.

I sitt beslut av den 12 december 2017 beviljade Högsta domstolen inte besvärstillstånd i fråga om Åbo hovrätts beslut. I och med Högsta domstolens beslut är Åbo hovrätts avgörande av den 13 juni 2017 lagakraftvunnet, och Tullen i egenskap av statens representant befrias från betalningen av skadestånd på upp till tiotals miljoner euro. Därtill sparar finska staten tiotals tusen euro i personalkostnader som skulle ha orsakats av handläggningen av mer än 13 000 skadeståndsyrkanden.

Mera information:
Tullens meddelande av den 6 juli 2017: Tullen i egenskap av statens representant befriades från skadeståndsansvar -– Åbo hovrätt ansåg att fordonsimportörens skadeståndsyrkande gällande mervärdesskatt på bilskatt hade preskriberats
Tulli.fi: Vanliga frågor om moms på bilskatt
Tullens registratorskontor: kirjaamo(at)tulli.fi
Beställning av Högsta domstolens domar: korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Pressmeddelande