Tullen misstänker ett aktiebolag för grovt skattebedrägeri, grovt tullklareringsbrott och grovt bokföringsbrott

24.2.2017 10.00
Pressmeddelande

Tullen misstänker utifrån en utförd företagsgranskning att ansvarspersonerna för ett finskt aktiebolag under åren 2013‒2015 har gjort sig skyldiga till grovt skattebedrägeri, grovt tullklareringsbrott och grovt bokföringsbrott. Med ett efteruppbördsbeslut tar Tullen av aktiebolaget ut obetalda skatter på sammanlagt över 2 000 000 euro till den finska staten. Egendom till ett värde på över 1 500 000 euro som tillhör aktiebolagets ansvarspersoner har belagts med kvarstad som en säkringsåtgärd.

Utifrån företagsgranskningen som Tullen gjort, har det finska aktiebolaget bokfört sina skattegränsförsäljningar med en mervärdeskatt på 0 procent gällande import. Företaget importerade varor anpassade för postorderhandel till Åland från EU och från länder utanför EU och sålde dem vidare från Åland till konsumenter i Fastlandsfinland.

Enligt Tullens företagsgranskning har företaget sålt ett produktpaket till sina kunder i Fastlandsfinland till priset 39,90 euro. Beloppet har innefattat produkten, paketeringskostnader samt frakten. I kundens faktura har företaget antecknat en mervärdesskatt på 0 procent (MOMS 0 %). Tullvärdet grundar sig i regel på varans transaktionsvärde, dvs. det belopp som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna i samband med försäljning för export till EU:s tullområde, dvs. i detta fall till Fastlandsfinland. Även mervärdesskatten på import baserar sig vanligtvis på tullvärdet. Det minsta skattebelopp som vid mervärdesbeskattningen av varuimport uppbärs eller indrivs är fem euro. 

Mervärdesskatten vid import beräknas på beloppet som begärs av kunden (MomsL 88 §) och beloppet som kunden betalar är skattegrunden för mervärdesskatten. När kunden har betalat 39,90 euro för produkten med kostnader, borde företaget ha uppburit en mervärdesskatt på 5,59 euro för produktpaketet som såldes för 39,90 euro till Fastlandsfinland (formel: 39,90 euro * 0,14 (produkternas skattesats) = 5,59 euro). Företaget har dock sålt alla produktpaket som skattefri försäljning.

Åland hör inte till EU:s skatteområde

Åland hör inte till EU:s skatteområde, men det hör till EU:s tullområde och därför uppbärs mervärdesskatt på import och export av varor mellan EU och Åland. Tullavgifter uppbärs inte på försäljningar mellan Åland och unionsområdet, om varorna är i fri omsättning i unionsområdet, dvs. varorna har förtullats till unionen.

Företaget verkade som Tullens kreditkund utan att lämna in deklarationer

Huvudkontoret för företaget som var föremål för Tullens företagsgranskning finns i Fastlandsfinland. Under åren 2013‒2015 har företaget varit en s.k. kreditkund hos Tullen och haft ett skattegränsnummer och ett hemförtullningstillstånd. Företaget skötte inte deklareringen till Tullen som krävs av kunder med skattegränsnummer eller hemförtullningstillstånd, utan lät bli att lämna deklarationer till Tullen över produkter som såldes till Fastlandsfinland (grovt tullklareringsbrott).

Samtidigt bokförde inte ansvarspersonerna mervärdesskatterna till staten när företaget sålde produkterna till sina kunder. Mervärdesskatterna antecknades inte heller som momsbelagda försäljningar i företagets bokföring (grovt bokföringsbrott).

Efteruppbördsbeslut på över 2 000 000 euro

Tullen har för år 2013 gjort ett efteruppbördsbeslut på 481 370,76 euro och för åren 2014 och 2015 ett beslut på 1 555 926,12 euro. Beloppen innehåller inte skattehöjningar eller skattetillägg.

Företaget har år 2013 gjort upp en betalningsplan med Tullen gällande obetalda skatter. Restskatterna med skattehöjning har betalats för år 2013 enligt planen. För åren 2014 och 2015 har egendom tillhörande företagets ansvarspersoner belagts med kvarstad till ett belopp på 1 555 926,12 euro.

Tullen överför ärendet gällande Ålands skattegränshandel till  åtalsprövning vid åklagarämbetet i Inre Finland i mars 2017.

Bakgrund

Allmänt om skattegränsbeskattning

Vid varuleveranser över EU:s skattegräns är det i allmänhet fråga om en rättshandling mellan två parter, oftast mellan säljaren och köparen. Även alla andra varuleveranser, t.ex. överföringar av varor mellan privatpersoner från Åland till Fastlandsfinland eller utanför Finland, omfattas av skattegränsbeskattning.

Deklarationsskyldigheten gällande försäljning över EU:s skattegräns åvilar den person eller det företag som transporterar varan över EU:s skattegräns.  Deklaranten, som avger skattedeklarationen i eget namn eller den i vars namn skattedeklarationen avges, är skyldig att betala mervärdesskatt för import av varor till Åland eller till Fastlandsfinland. Att importera varor är skattepliktigt, om importen inte är skattefri med stöd av mervärdesskattelagen. Skatteplikten inträder således när privatpersoner och andra icke-skattskyldiga samt näringsidkare importerar varor över EU:s skattegräns till Åland eller från Åland till Fastlandsfinland.

Beskattningsförfarandet utan förenklade förfaranden

Vid import över skattegränsen fungerar privatpersoner och företag som inte har något skattegränsnummer som kontantkunder (deklarant och skattskyldig). Som export- och importdeklaration godkänns i regel en faktura som innehåller de uppgifter som behövs för fastställande av mervärdesskatten såsom varans pris, frakten och mervärdesskatten.

Kontantkunden anmäler varan för beskattning genom att visa upp en faktura för Mariehamns tull.

Förfarandet för registrerad skattegränskund (kreditkund)

Mariehamns tull beviljar på ansökan ett skattegränsnummer till en momsskyldig som idkar regelbunden handel mellan Åland och Fastlandsfinland. Detta nummer kan endast användas inom mervärdesbeskattningen i handeln över skattegränsen.

Om köparen eller säljaren har ett skattegränsnummer, behöver mervärdesskatt inte betalas vid importtillfället till Åland eller Fastlandsfinland. Säljaren och köparen kan sinsemellan komma överens om vem av dem som sköter skattegränsformaliteterna. Om man använder säljarens skattegränsnummer avger säljaren deklarationerna och betalar momsen till Tullen. På motsvarande sätt agerar man om man använder köparens skattegränsnummer.

Registrerade skattegränskunder ska för varje varuparti som transporteras från Åland till Fastlandsfinland eller tvärtom, lämna in en fraktsedel eller motsvarande dokument (s.k. ofullständig skattegränsdeklaration) till Tullen och avge skattedeklarationerna (s.k. kompletterande skattedeklarationer) till Mariehamns tull för de varor som importerats under en kalendermånad samt avge en sammandragsdeklaration senast den 15 dagen i den andra månaden efter kalendermånaden. Då ska också mervärdesskatten för kalendermånaden i fråga senast betalas. 

Hemförtullningsförfarande (kreditkund)

Hemförtullningsförfarandet i skattegränstrafiken mellan Åland och Fastlandsfinland är ett förenklat förfarande där kunder med hemförtullningstillstånd kan överlåta varupartier över EU:s skattegräns med en anteckning i lagerbokföringen.  Fraktsedeln och varorna behöver inte visas upp för Tullen i samband med införseln över skattegränsen. Hemförtullningsförfarandet kräver tillstånd från Tullen och det är bara registrerade skattegränskunder som kan ansöka om hemförtullningstillstånd vid skattegränsbeskattning. Tillståndet är avgiftsfritt.

Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Pressmeddelande