Hyppää sisältöön

Tulli paljasti osakeyhtiön törkeän veropetoksen, törkeän tulliselvitysrikoksen ja törkeän kirjanpitorikoksen

24.2.2017 10.00
Tiedote

Tulli epäilee tekemänsä yritystarkastuksen perusteella suomalaisen osakeyhtiön vastuuhenkilöiden syyllistyneen vuosina 2013‒2015 törkeään veropetokseen, törkeään tulliselvitysrikokseen ja törkeään kirjanpitorikokseen. Tullin jälkikantopäätöksenä osakeyhtiöltä peritään Suomen valtiolle maksamattomia veroja yhteensä yli 2 000 000 euroa. Osakeyhtiön vastuuhenkilöiden omaisuutta on määrätty vakuustakavarikkoon yli 1 500 000 euroa.

Tulli tekemän yritystarkastuksen perusteella suomalainen osakeyhtiö on käsitellyt myyntiänsä kirjapidossaan maahantuonnin arvonlisäverotuksen osalta 0 prosentin verorajamyyntinä. Yritys toi postimyyntiin soveltuvia tuotteita Ahvenanmaalle EU:sta ja EU:n ulkopuolelta ja myi niitä edelleen Ahvenanmaalta Manner-Suomeen kuluttajille.

Tullin yritystarkastuksen mukaan yritys on myynyt Manner-Suomen asiakkaillensa tuotepakettia hintaan 39,90 euroa, joka on sisältänyt tuotteen, pakkauskulut ja rahdin. Asiakkaan kauppalaskuun yritys on merkinnyt arvonlisäveroksi 0 prosenttia (Alv 0 %). Tavaran tullausarvo perustuu ensisijaisesti tavaran kauppa-arvoon eli hintaan, joka tavarasta on tosiasiallisesti maksettu tai on maksettava, kun se myydään vietäväksi EU.n tullialueelle eli tässä tapauksessa Manner-Suomeen. Myös maahantuonnin arvonlisävero perustuu yleensä tullausarvoon. Tavaran maahantuonnin arvonlisäverotuksessa pienin kannettava tai perittävä veron määrä on viisi euroa.

Maahantuonnissa arvonlisävero lasketaan asiakkaalta peritystä hinnasta (AVL 88 §), ja asiakkaan maksamaa hintaa pidetään arvonlisäveron perusteena. Kun asiakas on maksanut tuotteista 39,90 euroa kuluineen, olisi yrityksen pitänyt kantaa Manner-Suomeen myydyistä 39,90 euron arvoisesta tuotepaketista arvonlisäveroa 5,59 euroa (laskukaava: 39,90 euroa * 0,14 (tuotteiden verokanta) = 5,59 euroa). Yritys on kuitenkin myynyt kaikki tuotepaketit verottomana myyntinä.

Ahvenanmaa ei kuulu EU:n veroalueeseen

Ahvenanmaa ei kuulu EU:n veroalueeseen, mutta se kuuluu EU:n tullialueeseen ja tästä syystä maahantuonnin arvonlisäverot kannetaan tavaroiden tuonnissa ja viennissä EU:n ja Ahvenanmaan välillä. Tullimaksuja ei kanneta Ahvenanmaan ja yhteisöalueen välisessä myynnissä, jos tuotteet ovat vapaassa liikkeessä yhteisön alueella eli tuotteet on tullattu yhteisöön.

Yritys toimi Tullin luottoasiakkaana jättäen tekemättä asianmukaiset ilmoitukset

Tullin yritystarkastuksen kohteena olleen yrityksen pääkonttori sijaitsee Manner-Suomessa. Vuosina 2013‒2015 yritys on ollut ns. Tullin luottoasiakas, jolla on ollut verorajanumero ja kotitullauslupa. Yritys ei hoitanut verorajanumeroasiakkuuden tai kotitullausluvan edellyttämiä ilmoituksia Tullille jättäen tekemättä asianmukaiset ilmoitukset Tullille Manner-Suomeen myydyistä tuotteista (törkeä tulliselvitysrikos).

Samalla kun yritys myi tuotteitaan kuluttajille, jättivät yrityksen vastuuhenkilöt tilittämättä arvonlisäverot valtiolle (törkeä veropetos), eikä arvonlisäveroja kirjattu yrityksen kirjanpitoon arvolisäverollisiksi myynneiksi (törkeä kirjanpitorikos).

Jälkikantopäätös yli 2 000 000 euroa

Tulli on tehnyt jälkikantopäätöksenä vuoden 2013 osalta 481 370,76 euroa ja vuosien 2014 ja 2015 osalta 1 555 926,12 euroa. Summat eivät sisällä veronkorotuksia tai -lisäyksiä.

Yritys on tehnyt Tullin kanssa vuonna 2013 maksamatta jääneistä veroista maksusuunnitelman, jonka mukaisesti se on maksanut vuoden 2013 jälkiverot veronkorotuksineen. Vuosien 2014 ja 2015 osalta yrityksen vastuuhenkilöiden omaisuutta on määrätty vakuustakavarikkoon 1 555 926,12 euroa.

Tulli on siirtämässä syyteharkintaan Ahvenanmaan verorajakauppaan liittyvää asiakokonaisuutta maaliskuussa 2017 Sisä-Suomen syyttäjänvirastoon.

Taustaa

Verorajaverotus yleisesti

Euroopan yhteisön verorajan yli tapahtuvissa tavaratoimituksissa on yleensä kyse kahden osapuolen, useimmiten myyjän ja ostajan välisestä oikeustoimesta. Myös kaikki muut tavaratoimitukset, esimerkiksi yksityishenkilöiden tavarasiirrot Ahvenanmaalta Manner-Suomeen tai Suomen ulkopuolelle kuuluvat verorajaverotuksen piiriin.

Euroopan yhteisön verorajan ylittävän myynnin ilmoitusvelvollisuus on henkilöllä tai yrityksellä, joka kuljettaa tavaran Euroopan yhteisön verorajan yli. Tavaranhaltija, joka tekee veroilmoituksen omissa nimissään tai jonka nimissä ilmoitus tehdään, on velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa tavaran maahantuonnista Ahvenanmaalle tai Manner-Suomeen. Tavaran maahantuonti on verollista, ellei maahantuontia ole arvonlisäverolaissa säädetty verottomaksi. Verollista on siten yksityishenkilöiden ja muiden ei-verovelvollisten samoin kuin elinkeinoharjoittajien tavaroiden maahantuonti Euroopan yhteisön verorajan yli Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta Manner-Suomeen.

Verotusmenettely ilman yksinkertaistettuja menettelyitä

Verorajatuonnissa käteisasiakkaana (tavaranhaltijana ja verovelvollisena) on yksityishenkilö tai yritys, jolla ei ole verorajanumeroa. Vienti- ja tuonti-ilmoitukseksi hyväksytään pääsääntöisesti kauppalasku, joka sisältää arvonlisäveron määräämistä varten vaadittavat tiedot, kuten tavaran hinnan, rahdin ja arvonlisäveron.

Käteisasiakas ilmoittaa tavaran verotettavaksi esittämällä kauppalaskun Maarianhaminan tullille.

Rekisteröidyn veroraja-asiakkaan menettely (luottoasiakas)

Maarianhaminan tulli myöntää hakemuksesta verorajanumeron sellaiselle arvon-lisäverovelvolliselle, joka harjoittaa säännöllistä kauppaa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä. Verorajanumeroa voidaan käyttää ainoastaan arvonlisäverotuksessa verorajakaupassa.

Jos ostajalla tai myyjällä on verorajanumero, arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa tavaran tuontivaiheessa Ahvenanmaalle tai Manner-Suomeen. Myyjä ja ostaja voivat sopia keskenään kumpi hoitaa maksun ja siihen liittyvät ilmoitusvelvollisuudet. Jos käytetään myyjän verorajanumeroa, myyjä antaa ilmoitukset ja maksaa arvonlisäveron Tullille. Vastaavasti toimitaan käytettäessä ostajan verorajanumeroa.

Rekisteröidyn veroraja-asiakkaan on toimitettava Tullille jokaisesta Ahvenanmaalta Manner-Suomeen tai Manner-Suomesta Ahvenanmaalle kuljetettavasta tavaraerästä rahtikirja tai vastaava dokumentti (ns. epätäydellinen verorajailmoitus) ja annettava kalenterikuukauden aikana tuoduista tavaroista Maarianhaminan tullille veroilmoitukset (ns. täydentävät veroilmoitukset) sekä yhteenvetoilmoitus viimeistään kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä. Tällöin on myös kohdekuukauden arvonlisäveron maksun eräpäivä.

Kotitullausmenettely (luottoasiakas)

Kotitullausmenettely Ahvenanmaan ja Manner-Suomen verorajaliikenteessä on yksinkertaistettu menettely, jossa kotitullausasiakas voi luovuttaa tavarat Euroopan yhteisön verorajan yli varastokirjanpitomerkinnällä tavaraeräkohtaisesti. Rahtikirjaa ja tavaraa ei tarvitse esittää Tullille tuotaessa tavaraa verorajan yli. Kotitullausmenettely on luvanvarainen ja vain rekisteröitynyt veroraja-asiakas voi hakea kotitullauslupaa verorajaverotuksessa Tullilta. Lupa on maksuton.

Lisätietopyynnöt viestinnän mediapalvelun kautta, p. 0295 527 150

Lehdistötiedotteet