Hyppää sisältöön

Tullen har utrett ett omfattande fall av grovt skattebedrägeri och grovt alkoholbrott i samband med näthandel med alkohol

16.3.2017 9.00
Pressmeddelande

Tullen har utrett ett fall av grovt alkoholbrott och grovt skattebedrägeri i samband med verksamhet som idkats av nätbutiker som grundats i Estland. Den brottsmisstänkte har genom distansförsäljning via två nätbutiker sålt alkohol, cigaretter och andra punktskattepliktiga produkter från Estland till finländska konsumenter. Produkterna har levererats till Finland från Estland och Lettland.

Tullen misstänker att nätbutikerna för alkohol varit verksamma från maj 2014 till november 2016. Enligt preliminära beräkningar uppgår beloppet av undandragna punktskatter till mer än 1,5 miljoner euro.

Säkringsåtgärder motsvarande en miljon euro

För det grova alkoholbrottet och det grova skattebedrägeriet misstänks en finländsk person som varit ansvarig för de företag som stått bakom alkoholnätbutikerna. Personen har varit häktad på sannolika skäl i början av Tullens förundersökning. Under förundersökningen vidtog Tullen säkringsåtgärder motsvarande en miljon euro. Under förundersökningen samarbetade Tullen nära med estländska myndigheter och begärde rättshjälp från Estland, Lettland och Förenta Staterna.

Alkoholbutiker på Internet för finländska konsumenter

Köpare kunde genom de två nätbutikerna beställa alkohol- och tobaksprodukter från Estland och Lettland och få produkterna hemlevererade. Nätbutikerna var finskspråkiga och riktade till finländska konsumenter. De var uppbyggda så att köparen i samband med beställningen befullmäktigade en separat transportfirma att ordna transporten för produkterna. Enligt utlåtandet från punktbeskattningsenheten är det i en sådan här verksamhet fråga om distansförsäljning. Företaget har således varit ansvarigt för betalningen av punktskatterna till Finland.

Verksamhetsmodellen för de nätbutiker för alkohol som Tullen undersökt har enligt Tullen varit ägnad att leda till att punktskatterna vid import av alkohol inte blivit betalda. Informationen och anvisningarna från nätbutiker som säljer punktskattepliktiga produkter är ofta missledande och rentav felaktiga. Genom att kringgå beskattningen strävar företagen efter ogrundad ekonomisk nytta som samtidigt snedvrider marknaden i Finland.

Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter

Det är fråga om distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter när en privatperson köper sådana punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat som avsänds eller transporteras direkt eller indirekt till Finland av distansförsäljaren eller för dennes räkning. Då är distansförsäljaren skattskyldig. Transporten anses ha ordnats av försäljaren t.ex. när försäljaren på sin webbplats handleder kunderna att i samband med beställningen anlita vissa transportföretag eller när försäljaren på något annat sätt deltar i transportarrangemangen. En distansförsäljare som inte har en skatterepresentant i Finland ska göra en anmälan till Skatteförvaltningen innan de punktskattepliktiga produkterna avsänds från en annan medlemsstat till Finland samt ställa en garanti för betalning av punktskatterna.

Vid distansköp är privatpersoner skyldiga att betala punktskatt i Finland, om de köper punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat och om de själva ordnar transporten av produkterna till Finland genom förmedling av en annan privatperson eller ett transportföretag utan att försäljaren på något sätt deltar i transportarrangemangen. Privatpersoner ska till Skatteförvaltningen lämna en förhandsanmälan om beställningen av punktskattepliktiga produkter och betala en garanti motsvarande beloppet av punktskatterna innan transporten av försändelsen kan påbörjas.

Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Pressmeddelande