Tullen påminner – Kan man skicka eller motta läkemedel per post?

4.6.2020 13.00 | Publicerad på svenska 4.6.2020 kl. 13.20
Pressmeddelande

Får en privatperson skicka läkemedel per post till Åland är en viktig fråga under den pågående covid19-epidemin. En person som vistas på Åland (Finland) kan alltså inte ta emot läkemedel eller läkemedelspreparat som skickats av en annan privatperson från utlandet. Avsändarens eller mottagarens nationalitet saknar betydelse.

- Under den pågående COVID19-epidemin har Tullen fått återkommande frågor huruvida det är tillåtet att sända läkemedel via post mellan två privatpersoner, Svaret är nej, det är inte tillåtet, säger undersökningsledare Stefan Aniszewski.

Ifall personen ifråga behöver sina läkemedel men inte är beredd att återvända till sitt hemland för att få tillgång till dem, finns det inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dvs. EES-området, lagliga nätapotek varifrån läkemedel eventuellt kan beställas. Bara dessa apotek har tillstånd att sända läkemedel till privatpersoner i enlighet med de bestämmelser som råder i mottagarlandet.  Det är kundens ansvar att ta reda på att nätapoteket i fråga är lagligt i avsändningslandet.

Mottagning av läkemedel från ett nätapotek per post

Privatpersoner på Åland (Finland) kan motta läkemedelspreparat per post från ett EES-land, om leverantören är laglig och läkemedelspreparatet har godkänts av myndigheten i ifrågavarande land. Läkemedelspreparat som innehåller narkotika eller veterinärmedicinska preparat får inte införskaffas eller mottas per post från länder utanför Finland.  

Per post får mottas läkemedel från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning, då kriterierna för det uppfylls. I Finland ger FIMEA:s webbplats information om de lagliga finländska nätapotek som kan leverera läkemedel och läkemedelspreparat från Fastlandsfinland till Åland.

- Dessutom bör man ha ett gällande recept om man beställer ett receptbelagt läkemedelspreparat, påminner Aniszewski.

Om detta regleras i statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedels­preparat till Finland (1088/2002).

Pressmeddelande