Hyppää sisältöön

Tullens närhistoria sammanställd i en bok

Julkaisuajankohta 17.11.2015 9.00
Tiedote

Verket ”Haavista verkkoon – Suomen tulli muuttuvassa maailmassa", skrivet av tullöverinspektör Janne Nokki, handlar om Tullens historia under de senaste årtiondena. Det har varit en händelserik tid för Tullen. I boken läggs huvudvikten på Finlands inträde i Europeiska unionen och på hur detta på otaliga sätt har påverkat tullverkets verksamhet.

”Haavista verkkoon” är samtidigt ett av de första verken där man på ett omfattande sätt har studerat en av de mest betydande händelserna i Finlands närhistoria, dvs. EU-medlemskapet. Boken ger en möjlighet att bedöma Finlands närhistoria ur ett nytt perspektiv, och den avslöjar också hur integrationen var ett resultat av ett långt arbete på gräsrotsnivå.

EU-medlemskapet och Tullens svåra väg

Det var just på grund av omställningen efter integrationen som Tullen hamnade i många konflikter och kontroverser. Därför kan man gott säga att Tullens närhistoria har varit en strid på många fronter. Det kom fram att andra inte hade samma syn på Tullens uppgifter som Tullen själv hade.

Sovjetunionens fall skedde också under samma tidsperiod som EU-medlemskapet. I Finland märktes den jättelika statens upplösning först just vid Tullen. Relationerna mellan Finland och Ryssland genomgick en mycket stor förändring, vilket hade en massiv inverkan på godstrafiken. Omvälvningarna vid gränserna fortsatte ända fram till 2010-talet. Av boken framgår också hur det finska tullverket och det ryska tullverket byggde upp ett nytt slags samarbete och vilka svårigheter som uppstod. Transittrafiken växte explosionsartat, vilket medförde en ny typ av utmaningar för Tullen.

Brytningsperioden på 1990-talet återspeglades också i Tullens bevaknings- och brottsbekämpningsarbete. Genom detta arbete har Tullen skyddat kärnan av det finländska samhället. Det visade sig att narkotikan hade kommit till Finland för att stanna då gränserna öppnades. Men också smugglingen av alkohol och tobak slog snart alla rekord. Internationaliseringen märks både i myndigheternas och brottslingarnas verksamhet. Integrationen och globaliseringen har fört med sig mycket stora utmaningar vad gäller Tullens konsumentskyddsuppgifter.

Till en följd av EU-medlemskapet genomgick också Tullens omfattande beskattningsuppgifter en stor förändring. Varubeskattningen anpassades till en inremarknadsmiljö i snabb takt. De skatter som Tullen uppbär har haft en stor inverkan på det finländska samhället och också på statsfinanserna. En av de skatter som varit mest intressant för den stora publiken är bilskatten, vars historia under EU-medlemskapets tid har varit exceptionellt komplicerad.

Tullen en föregångare

Mitt i lågkonjunkturen blev Tullen den första finländska myndigheten att bygga upp ett elektroniskt servicesystem. Det elektroniska tulldeklarationssystemet förblev dock ganska obemärkt under 1990-talet eftersom datatekniken ännu inte hade gjort sitt slutliga genombrott. Den elektroniska tullklareringen hade redan då en lång historia bakom sig. I boken beskrivs också Tullens och Nokia Ab:s gemensamma datateknikprojekt som på 70-talet satte känslorna i svallning på hög nivå.  

Förändringar i finska statsförvaltningen sammanföll också med integrationen och genomfördes under exceptionellt hårda finansiella förhållanden. Boken beskriver ur en myndighets synvinkel hur företagsvärldens läror började tillämpas i statsförvaltningen och hurudan inverkan detta hade.

Boken presenterar många av Tullens mindre kända uppgifter, så som fartygens farledsavgifter, som uppbärs av Tullen. Särskild tyngdvikt får Tullens betydande roll inom bekämpning av internationell terrorism. Tullens säkerhetsarbete har blivit allt viktigare efter händelserna i september 2001.  

Bokens tidsperspektiv når fram till 2010-talet. Många viktiga frågor som gäller Tullen är ännu på hälft. Den omfattande diskussionen om Tullens uppgifter visar vilken viktig och mångsidig myndighet Tullen är. Detta återspeglas också i antalet sidor i boken.  Boken baserar sig på skriftliga källor och på en stor mängd personintervjuer.

Författaren Janne Nokki (FM) arbetar som historiker på Tullen och är ansvarig för Tullmuseet. Han har tidigare publicerat artiklar om tullverksamhetens historia.

Exemplar för recension kan begäras genom att skicka e-post till Tullens kommunikation: viestinta@tulli.fi.

Mera information: 
Janne Nokki, ansvarig för Tullmuseet, tfn 040 332 2774

Mediatiedote