Transitokuljetukset 2015

5.2.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Transitokuljetukset itään romahtivat 39 prosenttia vuonna 2015

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomesta vietiin kauttakulkuna Venäjälle vain 782 tuhatta tonnia transitotavaraa. Transiton tonnimäärä laski 39 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Transitotilastoon sisältyy tiedot maantiekuljetuksista, jotka viedään transitotavarana Suomen läpi itärajan yli tärkeimpien rajanylityspaikkojen kautta. Itään suuntautuva maantietransitotilasto sisältää transitotavaroiden kuljetusmäärät ja arvioidut arvot. Transito- eli kauttakuljetustavarat tulevat Suomen tullirajalle, josta ne passitetaan maanteitse Venäjälle niitä Suomen tullialueella tullaamatta. Transitotilaston tavaroiden tilastointi perustuu idänkaupassa tyypillisiin CN-pohjaisiin yhdistettyihin nimikkeisiin. Maantietransitotilaston tavarat eivät sisälly Suomen ulkomaankaupan tilastoihin.

Kemianteollisuuden tuotteet, teollisuuden koneet ja laitteet, tekstiilit, vaatteet ja jalkineet sekä elintarvikkeet olivat tonnimäärältään suurimmat transitotavararyhmät vuonna 2015. Kemianteollisuuden tuotteiden osuus transitokuljetusten tonnimäärästä oli noin 15 prosenttia, kun taas teollisuuden koneiden ja laitteiden osuus oli 14 prosenttia. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden sekä elintarvikkeiden osuus oli noin kymmenes, muut tavararyhmät jäivät alle kymmeneen prosenttiin.

Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden kuljetetut tonnimäärät laskivat 42 prosenttia. Myös teollisuuden koneiden ja laitteiden kuljetetut tonnimäärät laskivat jyrkästi (-48 %), mutta kemianteollisuuden tuotteiden tonnimäärien lasku oli jonkin verran loivempaa (-11 %). Elintarvikkeiden transitokuljetusten tonnimäärät romahtivat 52 prosenttia, ja myös sähkökoneiden ja –laitteiden (-62 %) ja autojen sekä niiden osien (-53 %) tonnimäärät syöksyivät jyrkästi. Tonnimääräisesti ainoastaan peruskemikaalien ja öljytuotteiden transitokuljetukset kasvoivat hieman.

Taulu 1. Vientitavaran määrä tärkeimmillä rajanylityspaikoilla 2012-2015 (1000 kg)

Rajanylityspaikka 2012 2013 2014 2015 Muutos %
2018-2019
Osuus %
2018
Osuus %
2019
Imatra 199 458 121 370 135 036 90 817 -33 11,6
Niirala 4 533 3 073 1 260 1 911 52 0,2
Nuijamaa 516 774 353 848 327 258 123 499 -62 15,8
Vaalimaa 1 281 622 1 141 338 821 244 565 783 -31 72,3
Yhteensä 2 002 387 1 619 629 1 284 798 782 009 -39 100,0

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Virtanen, Mervi p. 040 332 8470
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Transitokuljetukset Yleinen