Hyppää sisältöön

Att ansöka om status som TIR-duglighetsexpert år 2019

Utgivningsdatum 8.1.2019 10.12
Pressmeddelande

Endast av Tullen registrerade besiktningsmän med rätt att besiktiga tunga fordon, dvs. TIR-duglighetsexperter, får ge utlåtanden om transportenheters TIR-duglighet. Detta har varit praxis sedan år 2013. TIR-duglighetsexperternas utlåtanderätt som beviljats år 2016 upphör att gälla 31.12.2019. Om du har blivit godkänd som TIR-duglighetsexpert år 2016, ska du under år 2019 avlägga en omtentamen för att förlänga utlåtanderätten.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert om

  • du bevisligen har rätt att genomföra registreringsbesiktningar av tunga fordon och
  • du inte har gjort dig skyldig till allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

För att bli godkänd som TIR-duglighetsexpert krävs det att du med godkänt resultat avlägger en tentamen som Tullen ordnar om tekniska bestämmelser gällande transportenheter som används vid TIR-transporter. Tullen kallar dig till tentamen cirka två veckor innan tentamen ordnas.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert genom att skicka en formbunden ansökan till Tullens tillståndscentral per e-post (lupakeskus@tulli.fi) eller per post till adressen:

Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg.

Ansökningsblanketten (tullblankett nr 913r)

Tentamen år 2019:

2.10.2019 kl. 10–12, (ansökningstid: 8.1.–28.6.2019)

Tullen anger tentamensplatsen i kallelsen till tentamen. Tentamen kan nödvändigtvis inte ordnas på den plats där du önskar.

Tentamen testar sökandens kännedom om tekniska bestämmelser (TIR-duglighetskrav) gällande transportenheter som används vid TIR-transporter, och den består av frågor om TIR-handboken och dess bilagor. Man får ha med sig sitt studiematerial på tentamen.

Mera information:
Om ansökan:  yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi  
Om tentamen: th.koulutus(at)tulli.fi

Kundmeddelande