Hyppää sisältöön

Tekstimuutos tullikoodeksin soveltamisasetuksen 561 artiklan 2 kohtaan

17.2.2015 16.03
Tiedote

16/2015, MNy

Komissio on antanut 13 päivänä helmikuuta 2015 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/234 asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuljetusvälineiden väliaikaisesta maahantuonnista unionin tullialueella asuvan luonnollisen henkilön käyttöön.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan tullikoodeksin soveltamisasetuksen 561 artiklan 2 kohta siten, että siinä määritellään tarkasti, missä tilanteissa ja millä edellytyksillä unionin tullialueella asuva luonnollinen henkilö voi ilmoittaa kuljetusvälineitä täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyyn ja käyttää niitä tullittomasti mainitussa menettelyssä.

Unionin tullialueella asuvan luonnollisen henkilön, joka tahtoo ilmoittaa asetuksen tarkoittaman kuljetusvälineen täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn, on oltava unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen kuljetusvälineiden omistajan, vuokraajan tai leasing-vuokraajan palveluksessa. Kuljetusvälineiden yksityiskäyttö sallitaan ainoastaan työntekijän työskentelypaikan ja asuinpaikan välisillä matkoilla tai työntekijän työsopimuksen mukaisten työtehtävien suorittamiseen. Kuljetusvälineitä käyttävän henkilön on tulliviranomaisten pyynnöstä esitettävä jäljennös työsopimuksesta.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. 6.3.2015. Asetusta sovelletaan kuitenkin vasta 1.5.2015 alkaen.

Lisätietoja: Tullineuvonta, p. 0295 5201 (henkilöasiakkaat), 0295 5202 (yritysasiakkaat)

THT