Hyppää sisältöön

Tekstimuutos tullikoodeksin soveltamisasetuksen 544 (c) artiklaan

18.11.2014 8.05
Tiedote

116/2014, MNy

Komissio on antanut 14 päivänä marraskuuta 2014 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1223/2014 asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta sisäisen jalostusmenettelyn yksinkertaistetun päättämisen osalta.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan tullikoodeksin soveltamisasetuksen 544 artiklan c kohtaa siten, että kyseisessä kohdassa mainittu mahdollisuus sisäisen jalostusmenettelyn yksinkertaistettuun päättämiseen laajennetaan koskemaan kaikenlaisten ilma-alusten toimittamista. Aiemmin yksinkertaistus on koskenut vain siviili-ilma-alusten toimittamista. Mainitun artiklan mukaisen yksinkertaistuksen soveltaminen edellyttää sitä koskevaa mainintaa sisäisen jalostuksen luvassa.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä voidaan soveltaa menettelyn päättämiseksi 5.12.2014 alkaen sellaisiin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettuihin tavaroihin, joita koskevassa luvassa on maininta kyseisen yksinkertaistuksen käyttämisestä.

Lisätietoja: Tuonnin yritysneuvonta, yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, p. 0295 5202.

THT