Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppatilastossa otettiin käyttöön uusi estimointimenetelmä tilastovuoden 2023 alusta

Julkaisuajankohta 8.3.2023 8.30 | Julkaistu suomeksi 8.3.2023 klo 8.32
Tiedote

Tavaroiden ulkomaankaupan tilastoinnissa on uudistettu estimointimenetelmiä ja ne on otettu käyttöön tammikuun 2023 tilastotietojen julkaisusta lähtien. Uudella menetelmällä arvioidaan tietoja tilastovuoden 2022 tammikuusta alkaen takautuvasti, jotta prosentuaaliset vuosi- ja kuukausimuutokset pystytään laskemaan. Estimointimenetelmä on muuttunut sekä kynnysarvorajan alittavan kaupan osalta että vastauskadosta johtuvan puuttuvien tietojen osalta. Vaikutus kokonaislukuihin on vähäinen, mutta luokitusten alatasoilla estimaatit ovat nyt mukana.

1. Kynnysarvorajan alittavan tavarakaupan estimointi

EU-maiden välisessä kaupassa on käytössä kynnysarvorajat, jotka määrittelevät mitkä yritykset ovat Intrastat-ilmoittamisen piirissä. Kukin EU:n jäsenvaltio määrittelee ulkomaankaupan tilastoinnissaan käyttämät kynnysarvorajat itsenäisesti siten, että sisäkaupan tilastoasetuksessa tiedonkeruulle asetetut peittävyysrajat täyttyvät. Suomessa vuonna 2023 kynnysarvoraja on sekä viennissä että tuonnissa 800 000 euroa. Jos yrityksen kaupan arvo jää kynnysarvon alle edeltävänä 12 kuukautena, se ei ole ilmoitusvelvollinen. Kynnysarvorajan alle jäänyt kaupan osuus estimoidaan ja lisätään tilastoituihin lukuihin.

Uusi arviointimenetelmä perustuu ensisijaisesti verohallinnon arvonlisäveroaineiston (ALV) käyttöön. ALV-aineiston lisäksi arviota täydennetään tarpeen mukaan saatavilla olevilla verohallinnon VIES-aineiston tiedoilla sekä lasketuilla ennusteilla (VIES = Value Added Tax Information Exchange System).

Suurin muutos uuden estimointimenetelmän myötä on se, että estimoidut tiedot sisällytetään CN-nimikkeistön kaikille tasoille, CN 8-numerotasolta CN 2-numerotasolle asti, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Estimaatit jaetaan CN-nimikkeille aiempien kuukausien Intrastat-aineiston perusteella. Aiemmin estimaatit on ilmoitettu nimikkeessä CN 9969 9999, ”erittelemätön”.

Allearvokynnysestimaatit ovat nyt mukana myös muiden luokitusten kaikilla alatasoilla (SITC, CPA, BEC, TOL). Estimaatit ovat nyt myös mukana ulkomaan tavarakaupan volyymi-indeksin CPA-luokituksen mukaisessa laskennassa.

Taulukko 1. CN-luokat, joissa ei ole estimoituja arvoja

CN-luokka Seliteteksti
27 KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET
88 ILMA-ALUKSET, AVARUUSALUKSET SEKÄ NIIDEN OSAT
89 ILMA-ALUKSET, AVARUUSALUKSET SEKÄ NIIDEN OSAT
98 KOKONAISET TEOLLISUUSLAITOKSET
99 Erittelemättömät
3002 4110 (2022--.) Rokotteet SARS-koronaviruksia *SARS-CoV-lajit* vastaan, ihmisiä varten
7108 2000 Monetaarinen kulta

Kynnysarvon alle jääneen kaupan estimaatit sisältyvät myös lähetysmaa, määrämaa ja alkuperämaakohtaisiin tilastotietoihin. Estimaatit lisätään vain EU-maille. Estimaatit CN-luokittain ja maittain lasketaan erikseen joka kuukausi.

2. Vastauskadon johdosta puuttuvan tavarakaupan estimointi

Vastauskadon eli viivästyneiden ilmoitusten tai kokonaan puuttuvien Intrastat-ilmoitusten arvon osuus on ollut Suomessa vähäinen. Vuositasolla vastauskato on estimoitu olleen noin 1,5 prosentin luokkaa.

Vastauskadosta johtuvien puuttuvien tietojen arviointi perustuu myös ensisijaisesti verohallinnon ALV-tietoihin. Jos ALV-tietoja ei ole saatavilla, puuttuvat tiedot arvioidaan aikasarjamalleihin perustuvilla ennusteilla. Uusi estimointimenetelmä perustuu moniulotteisten aikasarjojen käyttöön, joissa huomioidaan yritysten lisäksi sen toimialan aikasarjojen kehitystä. Estimaatit lasketaan aiempien kuukausien tietojen perusteella. Uuden menetelmän myötä myös vastauskadosta johtuva puuttuvien arvojen estimaatit sisällytetään CN-nimikkeille. Estimoidut tiedot jaetaan CN-nimikkeille samalla tavalla kuin alle arvokynnysestimaatit. Estimaatteja ei jaeta taulukossa 1 esitetyille nimikkeille. Puuttuvien arvojen estimaatit jakautuvat myös muiden luokitusten alatasoille ja ovat nyt mukana volyymi-indeksin CPA-luokituksen mukaisessa laskennassa.

Myös puuttuvien estimaatit sisältyvät tuonnissa lähetysmaa ja alkuperämaakohtaisiin tilastotietoihin. Lähetysmaa voi olla EU-maa, alkuerämaa voi olla myös EU:n ulkopuolinen maa. Venäjälle ja Pohjois-Korealle ei lisätä estimaatteja. Viennissä arviot sisältyvät määrämaakohtaisiin tilastotietoihin. Määrämaa voi olla vain EU-maa.

Myös aiempi estimointimenetelmä on perustunut verohallinnon ALV-aineiston käyttöön, mutta käytössä olivat yksiulotteiset aikasarjamalliennusteet, joissa oli huomioitu vain yksittäisten yritysten aikasarjat. Estimaatit on ilmoitettu nimikkeessä CN 9979 9999, ”erittelemätön”. Arvio sisältyi myös maakohtaisiin tilastotietoihin.

Tulli, Tilastointi
Lisätietoja:
Sofia Lahdensuo, p. 040 301 4039
Christina Telasuo, p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi@tulli.fi
Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote